Godziny Rektorskie

W dniu 15.10.2020 r. (tj. czwartek) w godzinach 12:00-14:00

GODZINY REKTORSKIE

(wolne od zajęć dydaktycznych)

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego

Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22

Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

Nagłówek prorektora ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka, zawierający logo oraz datę: Kielce 18.05.2020r.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja dla Studenta

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA
Collegium Medicum, UJK Kielce
DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 Informacja dla Studenta

 Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:  
 • Wyniki badania kału na nosicielstwo
 • Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:

 •  Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu. 

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Kartą Obiegową z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego i zakażeń szpitalnych.

Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT NR 11 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ COLLEGIUM MEDICUM

w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 29 października 2020 r.

 1. W czynnościach wyborczych może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny w dniu wyborów przekazać Okręgowej Komisji Wyborczej oświadczenie według poniżej zamieszczonego wzoru.
 3. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 4. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje przez cały czas przebywania w budynku, w którym przeprowadzane są czynności wyborcze.
 5. Przed przekazaniem oświadczenia, podpisaniem listy obecności i odebraniem karty do głosowania należy zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się w budynku).
 6. Czekając na wejście do sali wyborczej przestrzegamy przepisów zgodnie
  z obowiązującym w dniu wyborów kolorem strefy ryzyka epidemicznego.
 7. W sali, w której odbywa się głosowanie, osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. W Sali wyborczej mogą przebywać jednocześnie dwie osoby głosujące (poza członkami komisji wyborczej).
 8. W trakcie czynności wyborczych osoby głosujące powinny postępować zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Wyborczej.
 9. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny posiadać własne środki piśmiennicze (długopisy).
 10. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych nie powinny wnosić do budynku zbędnych rzeczy.
 11. W trakcie czynności wyborczych telefony powinny być wyłączone.
 12. W przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w czynnościach wyborczych niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować Okręgową Komisję Wyborczą i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
 13. Po oddaniu głosu w wyborach do Senatu, osoby głosujące powinny opuścić budynek. Oczekiwanie na wynik głosowania możliwe jest poza budynkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej CM
Grażyna Wiraszka

Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 10/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie wyborów do Rad Naukowych Instytutów Collegium Medicum UJK w Kielcach

 Okręgowa Komisja Wyborcza Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, iż   wybory na kadencję 2020-2024 do:

Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych  

i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową i posiadających stopień naukowy doktora,  odbędą się
w dniu  29 października 2020 roku w godzinach od 11.00 do 14.30.

 

W wyborach głosują nauczyciele  zatrudnieni na stanowiskach

badawczych i badawczo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora.

 

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A,  Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania w powyżej określonym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą OKW nr 17/2020.

Kandydaci na członków Rad Naukowych:

Instytut Nauk Medycznych (do obsadzenia 3 mandaty)

 1. Dr Olga Adamczyk-Gruszka,
 2. Dr Łukasz Nawacki,
 3. Dr Przemysław Wolak.

Instytut Nauk o zdrowiu (do obsadzenia 3 mandaty)

 1. Dr Justyna Klusek,
 2. Dr Halina Król,
 3. Dr Agata Michalska,
 4. Dr Beata Szczepanowska-Wołowiec.

Podczas trwania wyborów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 opisane w Komunikacie OKW nr 11 (Komunikat do pobrania).

 Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr n. med. Grażyna Wiraszka

Kielce, 20.10.2020 rok

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem wypełnienia limitu miejsc zachęcam Państwa do udziału w kursie (dotyczy osób, które nie zgłosiły formularza w pierwszym terminie):

 1. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i KINESJOLODYTAPING ,
 2. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i MASAŻ FUNKCYJNY, POPRZECZNY I INNE TECHNIKI MASAŻU WYKORZYSTYWANE W FIZJOTERAPII.

Formularz zgłoszeniowy proszę składać do dnia 22.10.2020 roku (czwartek-włącznie) na adres mailowy: dorota.rebak@ujk.edu.pl.

W/w kursy podnoszą Państwa kompetencje zawodowe, szczególnie ważne ze względu na problem starzejącego się społeczeństwa.

Uwaga studenci!!!

II rok dietetyka I stopnia studia stacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelni
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

prof. UJK dr hab. Edyta Suliga-12 osób
dr inż.Kamila Sobaś– 12 osób
dr n. o zdr. Anna Tokarska– 12 osób

 

Uwaga studenci!!!

II rok dietetyka I stopnia studia  niestacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 

Promotorzy do wyboru:

 dr Kamila Sobaś – 10 osób
dr Ewa Kosowska – 10 osób
dr Ewelina Błońska-Sikora – 10 osób

Uwaga studenci!!!

II rok kosmetologia studia stacjonarne I stopnia,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

Fakultet w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej:23 studentów
dr Małgorzata Czarny-Działak –  11 osób
dr Urszula Grabowska– 12 osób

Fakultet w zakresie wellness&spa:21 studentów
dr Agnieszka Strzelecka  11 osób
dr Ewa Zięba–  10 osób

 

Uwaga studenci!!!

II rok kosmetologia studia niestacjonarne I stopnia,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

dr Ewa Zięba – 13 osób
dr Martyna Głuszek-Osuch- 12 osób

Nowa organizacja zajęć na uczelni

W związku z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa rząd wprowadził obostrzenia regulujące między innymi sposób funkcjonowania szkół i uczelni wyższych. Decyzją rządu w strefie czerwonej zajęcia na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych w strefie czerwonej odbywać się będą w sposób zdalny, z wyłączeniem zajęć praktycznych. W strefie żółtej mogą się odbywać w formie hybrydowej, czyli w części zdalnie lub stacjonarnie.

19 października ukazało się zarządzenie nr 238/2020 regulujące sposób prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Czytamy w nim:

„Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są realizowane w następujących formach:

1) hybrydowej tj. zdalnej i stacjonarnej (tradycyjnej) – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie żółtej,

2) zdalnej – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie czerwonej, z wyłączeniem zajęć:

a) które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

b) przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Praktyki studenckie odbywają się w tradycyjnej formie, a w wyjątkowej sytuacji mogą odbywać się zdalnie. Dziekani wydziałów i filii mogą proponować zmianę sposobu prowadzenia zajęć za zgodą rektora. W przypadku zajęć obowiązuje reżim sanitarny.

W obecnej sytuacji to oznacza, że zajęcia w Kielcach i Piotrkowie odbywają się zdalnie (z wyjątkiem zajęć praktycznych), natomiast zajęcia w naszej filii w Sandomierzu odbywają się w sposób hybrydowy. Ta sytuacja może ulec zmianie w zależności od decyzji  dotyczących poszczególnych stref. Dlatego prosimy o śledzenie informacji rządu i Ministerstwa Zdrowia dotyczących poszczególnych stref. Zwykle podawane są one w czwartki. Można je znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2.

Szkolenie biblioteczne

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informacje dotyczące szkolenia bibliotecznego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I roku I stopnia kształcenia jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia.

Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, wprowadzamy od dnia 19 października 2020 roku zmiany dotyczące zajęć ze szkolenia bibliotecznego dla wszystkich studentów I roku (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) I stopnia kształcenia, jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia na wszystkich kierunkach kształcenia i na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 19 października 2020 roku do odwołania, przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:

– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne.

– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Link do szkolenia:

https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html

Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

Szanowni Państwo

Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne,

w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 r. nauczania zdalnego
w uczelniach wyższych wykłady i znaczna część ćwiczeń na kierunkach Fizjoterapia
i Wychowanie Fizyczne odbywać się będą w formie online, natomiast wybrane ćwiczenia praktyczne i zajęcia praktyczne w reżimie sanitarnym w obiektach.

Nauczyciele, przed ćwiczeniami, które mają odbywać się w formie tradycyjnej
w obiektach, każdorazowo powinni poinformować Studentów o tym fakcie (np. poprzez Wirtualną Uczelnię lub kontakt ze Starostą). Szczególnie ważna dla Państwa i dla Studentów jest informacja związana z liczebnością grupy. Jednorazowo na zajęciach nie powinno przebywać więcej niż 12 osób, a zajęcia odbywać się mogą hybrydowo. W związku z tym można przyjąć następujące rozwiązanie: konieczne według prowadzącego zagadnienia do realizacji w formie stacjonarnej można zrealizować dzieląc grupę studentów (studenci mijają się na zajęciach w Uczelni) – np. zajęcia trwające 3h – 1,5h odbywa pierwsza część grupy kolejne 1,5h druga część grupy lub wydzielone grypy studentów przyjeżdżają w różnych terminach, a nauczyciel uzupełnia treści przekazując materiały zdalnie.

Wzajemna komunikacja w tym trudnym czasie jest bardzo ważna.

Wszyscy pracownicy oraz studenci Collegium Medicum mają założone konta
w usłudze Microsoft365 (dawniej: Office365). Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia te wspierane są przez obsługę informatyczną Wydziału oraz Uniwersytetu.

W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się
z informatykami wydziałowymi: cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki – Sławomir Skulski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6962 slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk – mgr inż. Marcin Bamburski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6961 marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Materiały informacyjne dotyczące obsługi usługi Microsoft365 na stronie wydziału pod adresem
https://cm.ujk.edu.pl/wydzial/cm-pliki-do-pobrania/

Instrukcja dla studentów dotycząca wykładów zdalnych:

https://cm.ujk.edu.pl/student_menu_glowne/instrukcja-dla-studentow-dotyczace-wykladow-zdalnych/

 

Konieczność pracy zdalnej wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno Nauczyciele akademiccy, jak i Studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online SYNCHRONICZNIE, czyli zgodnie
z planem zajęć ustalonym na Wirtualnej Uczelni.

Zgodnie z  Komunikatem 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, należy poinformować:

 1. Pracownicy: Biuro Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;
 2. Studenci: Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.

Treść komunikatu: https://bip.ujk.edu.pl/komunikat_nr_13_2020.html

 

Pozostaje mieć nadzieję, że uda się powrócić do normalnych zajęć na Wydziale.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim okresie,
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
ds.
kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

dr n. o kf. Małgorzata Markowska