Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22

Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

Nagłówek prorektora ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka, zawierający logo oraz datę: Kielce 18.05.2020r.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja dla Studenta

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA
Collegium Medicum, UJK Kielce
DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 Informacja dla Studenta

 Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:  
 • Wyniki badania kału na nosicielstwo
 • Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:

 •  Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu. 

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Kartą Obiegową z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego i zakażeń szpitalnych.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się 09.10.2020 w budynku Collegium Mediucm przy al. IX Wieków Kielc 19a w auli nr 0/13.

Studia stacjonarne: godz. 9:00

Studia niestacjonarne: godz. 11:00

Informujemy o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego i noszenia maseczek.

WYBORY 2020-2024

KOMUNIKAT nr 8/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie  zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od 28 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

 2. Oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Instytutu Nauk o Zdrowiu – posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przyjmowane są od 25 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00.

  Instytut Nauk Medycznych – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr D 2/19

  Instytut Nauk o Zdrowiu – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr A 0.09
 3. Nauczyciele akademiccy wymienieni w punkcie 1 i 2 urodzeni przed dniem 31 lipca 1972r. do oświadczenia o spełnieniu wymogów, załączają w zaklejonej kopercie OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE lub jeżeli złożyli już wcześniej to oświadczenie – INFORMACJĘ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO. Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz adnotację: ,,Oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

 4. Druki oświadczeń
 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji na okres 2020-2024 (załącznik do pobrania)
 • Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (do zapoznania się)
 • Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej – Wzór oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia
 • Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia

  5. Informację na temat złożenia oświadczenia lustracyjnego można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: htpps://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka

EGZAMIN DYPLOMOWY RATOWNICTWO MEDYCZNE

Część praktyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

23-24.09.2020 rok w dwóch zmianach, godzina 9.00 i 13.30

 

Lp.

Nr albumu

Data

Godzina

23.09.2020 rok

1

124455

23.09.2020

9

2

129605

23.09.2020

9.3

3

125548

23.09.2020

10

4

129720

23.09.2020

10.3

5

127208

23.09.2020

11

6

132268

23.09.2020

11.3

7

129972

23.09.2020

12

8

131796

23.09.2020

13.3

9

130227

23.09.2020

14

10

126354

23.09.2020

14.3

11

126370

23.09.2020

15

12

130406

23.09.2020

15.3

13

128535

23.09.2020

16

14

126751

23.09.2020

16.3

15

130740

23.09.2020

17

16

130764

23.09.2020

17.3

24.09.2020 rok

17

123030

24.09.2020

9

18

132193

24.09.2020

9.3

19

130846

24.09.2020

10

20

128343

24.09.2020

10.3

21

130944

24.09.2020

11

22

131026

24.09.2020

11.3

23

127133

24.09.2020

12

24

130627

24.09.2020

12.3

STYPENDIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO – POWIAT ŁOWICKI (WOJ. ŁÓDZKIE)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o inicjatywie podjętej przez Radę Powiatu Łowickiego (woj. łódzkie) dotyczącej pomocy materialnej w formie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

W załączeniu przesyłam stosowne uchwały, edytowalną wersję wniosku oraz klauzulę informacyjną do druku.

Szczegółowe informacje i materiały w wersji do pobrania znajdują się również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakładce Ogłoszenia i komunikaty https://www.bip.powiat.lowicz.pl/238,ogloszenia-i-komunikaty.  

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród studentów kierunku lekarskiego.

Z wyrazami szacunku,
Aneta Kotlarska-Gałaj
Podinspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Konferencja Młodych Naukowców

Konferencja Młodych naukowców,VIII Edycja, zapraszamy stacjonarnie, Kraków 5.12.2020, Poznań 6.12.2020, Warszawa 12.12.2020, rekrtuacja do 23.10.2020, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, humanistyczne, społeczno-ekonomiczne, doktorant.com.pl

Nowe trendy w badaniach naukowch, wysąpienie młodego naukowca, edycja II, w dniach 20.11.2020 – 22.11.2020 za pośrednictwem internetu, zapraszamy młodych naukowców, www.creativetime.pl

Zaliczenie poprawkowe

Uwaga studenci

I roku Fizjoterapii studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Zaliczenia poprawkowe

z przedmiotu

Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

u Pani dr n. med. Agaty Michalskiej

odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) od godz. 11.00 w s. CM_D_1/10

przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Egzamin dyplomowy Ratownictwo Medyczne

Część teoretyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

22.09.2020 rok,          godzina 10.00,           sala 0/13 a

(Ostatecznie do egzaminu dopuszczone będą osoby, które uzyskały wszystkie zaliczenia obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.)

Lp.

Nr albumu

Godzina przybycia na Uczelnię

 
 

1

125528

9.30

 

2

129605

9.30

 

3

122052

9.30

 

4

129720

9.30

 

5

123945

9.30

 

6

128247

9.30

 

7

132268

9.30

 

8

129972

9.30

 

9

131796

9.30

 

10

131476

9.30

 

11

130227

9.30

 

12

128340

9.30

 

13

128341

9.30

 

14

126354

9.30

 

15

126370

9.30

 

16

130406

9.30

 

17

128364

9.30

 

18

126751

9.30

 

19

130740

9.30

 

20

130764

9.30

 

21

123030

9.30

 

22

128343

9.30

 

23

130944

9.30

 

24

127176

9.30

 

Część praktyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

23-24.09.2020 rok w dwóch zmianach, godzina 9.00 i 13.30

(Lista może ulec zmianie w związku z poziomem zdawalności Egzaminu Teoretycznego)

Lp.

Nr albumu

Data

Godzina

23.09.2020 rok

1

124455

23.09.2020

9.00

2

125528

23.09.2020

9.30

3

129605

23.09.2020

10.00

4

125548

23.09.2020

10.30

5

122052

23.09.2020

11.00

6

129720

23.09.2020

11.30

7

123945

23.09.2020

12.00

8

128247

23.09.2020

13.30

9

127208

23.09.2020

14.00

10

132268

23.09.2020

14.30

11

129972

23.09.2020

15.00

12

131796

23.09.2020

15.30

13

130227

23.09.2020

16.00

14

128340

23.09.2020

16.30

15

128341

23.09.2020

17.00

16

126354

23.09.2020

17.30

24.09.2020 rok

17

126370

24.09.2020

9.00

18

130406

24.09.2020

9.30

19

128364

24.09.2020

10.00

20

128535

24.09.2020

10.30

21

126751

24.09.2020

11.00

22

130740

24.09.2020

11.30

23

130764

24.09.2020

12.00

24

123030

24.09.2020

13.30

25

132193

24.09.2020

14.00

26

130846

24.09.2020

14.30

27

128343

24.09.2020

15.00

28

130944

24.09.2020

15.30

29

131026

24.09.2020

16.00

30

127133

24.09.2020

16.30

31

127176

24.09.2020

17.00

32

130627

24.09.2020

17.30

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci

II roku Fizjoterapii studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Egzamin poprawkowy (pisemny)

z przedmiotu Fizykoterapia

u Pani dr n. o zdr. Beaty Szczepanowskiej-Wołowiec

odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) o godz. 15.00 w s. CM_B2.01
przy zachowani reżimu sanitarnego

Zaliczenie poprawkowe seminarium

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe seminarium

u Pana prof. UJK dr hab. n o zdr. Wojciecha Kiebzaka

odbędzie się dnia 16.09.2020 r. po  uzgodnieniu telefonicznym

nr 41 303 32 44 w godzinach 12.00-12.30/14.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia – dr M.Czarny – Działak odbędzie się:
18 września(piątek) o godz. 16.00 – studia niestacjonarne
18 września(piątek) o godz. 15.30 – studia stacjonarne
Forma egzaminu-zdalna