Regulamin projektu NP

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Regulamin projektu
„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie wsparcia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Projekt – projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana
  Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Uniwersytet zamiennie Organizator Stażu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dalej UJK, będący Wnioskodawcą projektu pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.
 3. Wydział zamiennie WLiNoZ – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK.
 4. Kandydat – student/ka UJK, którzy złożyli wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.
 5. Uczestnik Projektu – student/studentka UJK zakwalifikowany/a do udziału w
  Projekcie.
 6. Uczestnik Szkolenia– Uczestnik Projektu zakwalifikowany do modułu podnoszenia kompetencji.
 7. Stażysta– Uczestnik Projektu zakwalifikowany do modułu programów stażowych na Wydziale.
 8. Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, mieszczące się przy al. IX Wieków Kielc 19, 25- 317 Kielce, Instytut Fizjoterapii, pokój nr 9A.
 9. Koordynator modułu podnoszenia kompetencji na Wydziale-osoba wyznaczona przez Rektora UJK do organizacji certyfikowanych szkoleń na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w ramach Projektu.
 10. Koordynator modułu programów stażowych na Wydziale– osoba wyznaczona przez Rektora UJK do organizacji staży na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w ramach Projektu.
 11. Staż – definiowany jest zgodnie z Zaleceniami Rady UE z dnia 10 marca 2014 r.
  w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) jako ograniczona w czasie praktyka zawodowa, obejmująca komponent uczenia się i szkolenia, podejmowana w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o zyskaniu większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiająca podjęcie stałego zatrudnienia.
 12. Realizator Stażu – placówka przyjmująca uczestnika projektu na staż.
 13. Opiekun Stażysty – osoba wyznaczona przez Realizatora Stażu do opieki nad
  Stażystą, monitorująca i nadzorująca przebieg programu stażowego w miejscu
  jego realizacji.
 14. Staż miejscowy – staż realizowany w placówce zlokalizowanej w odległości do 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty.
 15. Staż poza miejscem zamieszkania – staż realizowany w placówce zlokalizowanej w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty.
 16. Miejsce zamieszkania – miejsce, gdzie dana osoba będąca Uczestnikiem
  Projektu faktycznie mieszka/przebywa. Weryfikacja danych o zamieszkaniu
  odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego
  Organizatorowi Stażu przez studenta-Stażystę.
 17. Materiały zużywalne – niezbędne materiały zużywalne przeznaczone Stażyście do realizacji wysokiej jakości programu stażowego, tj. materiały ulegające całkowitemu zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, m.in.: ubiór ochronny, strzykawki, igły do wkłuć, środki opatrunkowe, rękawice jednorazowe, plastry do fizjoterapii, materiały higieniczne, jednorazowe podkłady, ręczniki, środki dezynfekujące do leżanek, urządzeń itp. Wykorzystywane podczas stażu materiały muszą być ściśle powiązane z programem kształcenia i programem stażu oraz uwzględnione w programie stażu.
 18. Podstrona internetowa projektu – podstrona internetowa głównej witryny
  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz WLiNoZ o adresie:
  www.ujk.edu.pl; www.wlinoz.ujk.edu.pl.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa cele i przedmiot Projektu w zakresie wsparcia
  studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, zasady rekrutacji oraz zasady organizacji wsparcia w podziale na dwa moduły: moduł podnoszenia
  kompetencji (certyfikowane szkolenia) i moduł programów stażowych.
 2. Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest nieodpłatne,
  finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
  Społecznego i prowadzone zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 3. Termin realizacji Projektu obejmuje okres od 1 października 2018 roku do 30
  września 2022 roku.
 4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego
  Regulaminu i pisemnego wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień,
  co potwierdzają złożeniem podpisu w dokumentacji rekrutacyjnej.

§ 3
CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2022 r.
 2. Przedmiotem projektu na WLiNoZ jest:
  1. MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI – Certyfikowane Szkolenia w tym:
   1. Kursy specjalistyczne dla kierunku pielęgniarstwo. Kursy są certyfikowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
    1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową (173h),
    2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h),
    3. Podstawy opieki paliatywnej (85h),
    4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (80h),
    5. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (164h),
    6. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (200h),
    7. Leczenie ran (200h).
   2. Kursy specjalistyczne dla kierunku położnictwo. Kursy są certyfikowane
    przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

     

    1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji (62h),
    2. Leczenie ran (115 h),
    3. Szczepienia ochronne (52h),
    4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90h).
   3. Certyfikowane kursy prowadzące do uzyskania dodatkowych kwalifikacji fizjoterapeuty na kierunku fizjoterapia:
    1. Fizjoterapia w geriatrii (50h),
    2. Masaż funkcyjny poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane
     w fizjoterapii (18h),
    3. Kinezjotaping (18h),
    4. PNF podstawowy -Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (100h),
    5. Kurs McKenziego (112h).
  2. MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH.
   Projekt zakłada organizację 295 wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu trwających 360h/3 miesiące przy czym nie może obejmować mniej niż 20h/tydzień, w podziale na kierunki:

    

   1. lekarski – 70 staży,
   2. pielęgniarstwo – 60 staży,
   3. położnictwo – 60 staży,
   4. fizjoterapia – 30 staży,
   5. kosmetologia – 45 staży,
   6. dietetyka – 30 staży

§ 4
ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i
  mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 2. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny i będzie prowadzona w ramach
  danego kierunku.
 3. Do udziału w module podnoszenia kompetencji (certyfikowane szkolenia) mogą zostać zakwalifikowani studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych na kierunkach:
  1. pielęgniarstwo,
  2. położnictwo,
  3. fizjoterapia.
 4. Do udziału w module programów stażowych mogą zostać zakwalifikowani
  studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych na kierunkach:

   

  1. lekarski
  2. pielęgniarstwo
  3. położnictwo
  4. fizjoterapia
  5. Kosmetologia
  6. dietetyka
 5. Liczba szkoleń i staży na danym kierunku w każdej edycji będzie określana w
  ogłoszeniach o rekrutacji i umieszczana na stronie internetowej UJK –
  www.ujk.edu.pl; www.wlinoz.ujk.edu.pl.
 6. Etapy rekrutacji;

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa II stopień, którzy zostali zakwalifikowane na certyfikowane kursy

PIELĘGNIARSTWO

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY  ZAKWALIFIKOWANE NA CERTYFIKOWANE KURSY

Studenci Pielęgniarstwa II stopnia

Informujemy, że kursy rozpoczną się na przełomie stycznia/lutego 2020r. Osoby, które zakwalifikowane zostały na Certyfikowane szkolenia proszone są o utworzenie konta w Systemie SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia) – https://smk.ezdrowie.gov.pl/ niezbędne jest posiadanie numeru prawa wykonywania zawodu. SYSTEM SMK – w celu uzyskania informacji lub pomocy w logowaniu się do Systemu Monitorowania Kształcenia należy dzwonić na numer (41)300-26-62, gdzie zostaną Państwo przekierowani do osoby obsługującej system SMK w ŚIPIP w Kielcach.

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia – SMK

Instrukcja Założenia Konta W Systemie Monitorowania Kształcenia
Instrukcja Założenia Konta W Systemie Monitorowania Kształcenia
Instrukcja-zalozenia-konta-w-Systemie-Monitorowania-Ksztalcenia.docx
14.7 KiB
98 Downloads
Szczegóły

 

POŁOŻNICTWO

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE  ZOSTAŁY

ZAKWALIFIKOWANE NA CERTYFIKOWANE KURSY

Studenci Położnictwa II stopnia

Informujemy, że kursy rozpoczną się na przełomie stycznia/lutego 2020 r. Osoby, które zakwalifikowane zostały na Certyfikowane szkolenia proszone są o utworzenie konta w Systemie SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia) – https://smk.ezdrowie.gov.pl/ niezbędne jest posiadanie numeru prawa wykonywania zawodu.

SYSTEM SMK – w celu uzyskania informacji lub pomocy w logowaniu się do Systemu Monitorowania Kształcenia należy dzwonić na numer (41)300-26-62, gdzie zostaną Państwo przekierowanie do osoby obsługującej system SMK w ŚIPIP w Kielcach.

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia – SMK

Instrukcja Założenia Konta W Systemie Monitorowania Kształcenia
Instrukcja Założenia Konta W Systemie Monitorowania Kształcenia
Instrukcja-zalozenia-konta-w-Systemie-Monitorowania-Ksztalcenia.docx
14.7 KiB
98 Downloads
Szczegóły

WYNIKI REKRUTACJI NA CERTYFIKOWANE KURSY DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

Leczenie ran dla położnych:

LeczenieRan
LeczenieRan
leczenieRan.jpg
107.4 KiB
127 Downloads
Szczegóły

Szczepienia ochronne noworodków:

SzczepienaiOchronneNoworodkow
SzczepienaiOchronneNoworodkow
szczepienaiOchronneNoworodkow.jpg
119.9 KiB
123 Downloads
Szczegóły

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Resuscytacja
Resuscytacja
resuscytacja.jpg
81.5 KiB
100 Downloads
Szczegóły

REKRUTACJA NA CERTYFIKOWANE KURSY DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

Studenci Położnictwa II stopnia I roku

trwa nabór na certyfikowane kursy specjalistyczne:

Szczepienia ochronne noworodków, Leczenie ran i RKO.

Zapraszamy do składania wniosku przystąpienia do kursu do dnia

 23.10.2019 roku do godziny 14.00 w pokoju WO_A_0.09a.