Aktualności

Płatności

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH

DLA STUDENTÓW

 

  1. ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 75/2019 opłata za zajęcia dydaktyczne podzielona jest

na 8 okresów płatności.

Terminy płatności rat:

– do 15 października   za okres płatności od 1 października do 31 października

– do 15 listopada         za okres płatności od 1 listopada do 30 listopada

do 15 grudnia            za okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia

do 15 stycznia            za okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia

do 15 marca               za okres płatności od 1 marca do 31 marca

– do  15 kwietnia          za okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia

do 15 maja                 za okres płatności od 1 maja do 31 maja

– do 15 czerwca            za okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca

Jako datę płatności rozumie się datę wpływu środków na konto Uczelni!

W przypadku nieterminowych wpłat Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wymagalnych wierzytelności.

Na każde wezwanie osoba pobierająca naukę ma obowiązek przedłożenia oryginału dowodu wpłaty.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA RATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

studia jednolite magisterskie  I-II rok

studia jednolite magisterskie III-V rok

775,00 zł

750,00 zł

6.200,00 zł

6.000,00 zł

studia drugiego stopnia         

775,00 zł

6.200,00 zł

2

DIETETYKA

studia pierwszego stopnia I-II  rok

studia pierwszego stopnia III rok

600,00 zł

550,00 zł

4.800,00 zł

4.400,00 zł

3

KOSMETOLOGIA

studia pierwszego stopnia I-II rok

studia pierwszego stopnia III rok

600,00 zł

550,00 zł

4.800,00 zł

4.400,00 zł

studia drugiego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

4

LEKARSKI

jednolite studia magisterskie I-II rok

jednolite studia magisterskie III-VI rok

4.375,00 zł

4.000,00 zł

35.000,00 zł

32.000,00 zł

5

PIELĘGNIARSTWO

Studia drugiego stopnia

775,00 zł

6.200,00 zł

6

POŁOŻNICTWO

studia drugiego stopnia

775,00 zł

6.200,00 zł

7

RATOWNICTWO MEDYCZNE

studia pierwszego stopnia

600,00 zł

4.800,00 zł

8

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia pierwszego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

studia drugiego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

 

  1. OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI (ENGLISH DIVISION) wynosi 12000,00 euro/rok studiów

 

Terminy płatności:

– 6000,00 euro do 1 października     za semestr zimowy

6000,00 euro do 15 lutego              za semestr letni

 

 

  1. WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH OD CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA WYŻSZE STACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Terminy płatności:

rata I semestralna        do 1 października    za semestr zimowy  

– rata II semestralna       do 15 lutego             za semestr letni

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA RATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

2

DIETETYKA

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

3

KOSMETOLOGIA

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

4

PIELĘGNIARSTWO

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

5

POŁOŻNICTWO

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

6

RATOWNICTWO MEDYCZNE

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

8

ZDROWIE PUBLICZNE

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

 

W przypadku rezygnacji ze studiów, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na piśmie do Dziekanatu Uczelni – do dnia złożenia pisemnej rezygnacji naliczana jest opłata za studia!

 

 

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJK nr 76/2014 osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami nie może uzyskać:

– zgody na udział w zajęciach dydaktycznych,

– zgody na przystąpienie do zaliczenia bądź egzaminu,

– zaliczenia semestru bądź roku studiów,

– zgody na egzamin komisyjny,

– zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego,

– zgody na wznowienie studiów

Osoba taka również – zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 78/2013 nie może otrzymać z Uczelni żadnego zaświadczenia, do czasu uregulowania zaległych płatności.

 

Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami może zostać skreślona z listy studentów.

 

 

Faktury za usługi edukacyjne wystawiane są w terminach:

– na firmę  –  do 15 dnia następnego miesiąca

– na osobę prywatną  –  3 miesiące od daty wpłaty

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów*. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA !

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ
W TERMINACH, KTÓRE NIEZŁOCZNIE OD MOMENTU PODJĘCIA DECYZJI, ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYCH OGŁOSZENIACH DOSTĘPNYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW  

 

Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym powyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet w przypadku spełnienia kryteriów do jego przyznania.

 

Doktoranci II roku i wyższych lat mogą otrzymać świadczenia na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, który stosuje się odpowiednio do doktorantów.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Czytaj dalej ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

UWAGA STUDENCI

W dniu 06.09.2018 r. Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

Faktury za opłaty

Na prośbę studenta Uczelnia może wystawić fakturę za naukę. Dokument może zostać wystawiony:

  • na osobę indywidualną (studenta) – w terminie 3 miesięcy od daty płatności należności
  • na firmę (której student jest właścicielem lub która opłaca czesne za jego naukę) – na pisemny wniosek firmy, za zgodą Dziekana, w terminie 7 dni od daty płatności należności

Chęć otrzymania faktury należy wcześniej zgłosić pracownikowi Dziekanatu Spraw Socjalnych i Płatności osobiście lub telefonicznie.
Odbiór faktur wyłącznie osobisty, dokument jest wydawany na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.