Informacja dot. stypendiów ministra

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021, poz. 725), wnioski wraz z załącznikami składane są do Rektora w wersji papierowej i elektronicznej, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny przez Dziekana Wydziału/Filii. Wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktorantów w terminie do dnia 23 września 2021 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Stypendia w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 obowiązują regulacje wprowadzone Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora UJK z dnia 1 sierpnia 2019 r.:
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_62_2019.html

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2018 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2018 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 23
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 30
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
 • Akty urodzenia (oryginały), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym – należy wypełnić załącznik 22 część B

Opcjonalnie:

 • Akt zgonu członka rodziny (oryginał) – należy wypełnić załącznik 22 część B
 • Wyroki sądowe i alimentacyjne (oryginały) – należy wypełnić załącznik 22 część B
 • Załącznik 22a – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
 • Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2019 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

*Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!

Terminy składania dokumentów:

17.09 – 05.10.2019 – termin październikowy 1

08.10 – 15.10.2019 – termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora

22.10 – 31.10.2019 – termin październikowy 2

16.11 – 29.11.2019 – termin listopadowy

07.12 – 14.12.2019 – termin grudniowy

Terminy dyżurów dla studentów niestacjonarnych:

28.09.2019

05.10.2019

12.10.2019

26.10.2019

16.11.2019

23.11.2019

07.12.2019

14.12.2019

!! WAŻNE INFORMACJE !!

 1. W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu składania wniosków o stypendium SOCJALNE; instrukcja obsługi systemu rezerwacji: INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI
 2. Kompletne dokumenty należy składać OSOBIŚCIE w godzinach pracy Dziekanatu.
 3. Terminy składania dokumentów są NIEPRZEKRACZALNE!
 4. Wniosek o stypendium rektora musi zawierać:
  1. potwierdzoną przez Dziekanat pok. 1/12a średnią (dla studentów UJK),
  2. dołączone zaświadczenie o średniej dla studentów z innych uczelni
  3. przyznane punkty za osiągnięcia naukowe(we właściwym instytucie), artystyczne (na WPiA) lub sportowe (w Studium WFiS)
  4. dołączony załącznik 30, 5 i 23
 5. W przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów*. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regulamin przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA !

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ
W TERMINACH, KTÓRE NIEZŁOCZNIE OD MOMENTU PODJĘCIA DECYZJI, ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYCH OGŁOSZENIACH DOSTĘPNYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW  

 

Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym powyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet w przypadku spełnienia kryteriów do jego przyznania.

 

Doktoranci II roku i wyższych lat mogą otrzymać świadczenia na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, który stosuje się odpowiednio do doktorantów.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Czytaj dalej ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

UWAGA STUDENCI!

W dniu 21.12.2018r DZIEKANAT WLiNoZ czynny do godz. 13:00. W dniach 22.12.2018r.-01.01.2019r. NIECZYNNE

Wydawanie decyzji stypendialnych

DECYZJE STYPENDIALNE będą wydawane w dniach 6-9 listopada 2018 w pokoju 3/7 w godzinach pracy Dziekanatu spraw socjalnych i płatności

za okazaniem legitymacji studenckiej.

Wypłata stypendium może nastąpić WYŁĄCZNIE po odebraniu decyzji osobiście przez studenta.

UWAGA STUDENCI

W dniu 06.09.2018 r. Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.