Informacja dot. stypendiów ministra

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021, poz. 725), wnioski wraz z załącznikami składane są do Rektora w wersji papierowej i elektronicznej, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny przez Dziekana Wydziału/Filii. Wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktorantów w terminie do dnia 23 września 2021 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Stypendia w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 obowiązują regulacje wprowadzone Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora UJK z dnia 1 sierpnia 2019 r.:
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_62_2019.html

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2018 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2018 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 23
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 30
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
 • Akty urodzenia (oryginały), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym – należy wypełnić załącznik 22 część B

Opcjonalnie:

 • Akt zgonu członka rodziny (oryginał) – należy wypełnić załącznik 22 część B
 • Wyroki sądowe i alimentacyjne (oryginały) – należy wypełnić załącznik 22 część B
 • Załącznik 22a – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
 • Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2019 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

*Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!

Terminy składania dokumentów:

17.09 – 05.10.2019 – termin październikowy 1

08.10 – 15.10.2019 – termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora

22.10 – 31.10.2019 – termin październikowy 2

16.11 – 29.11.2019 – termin listopadowy

07.12 – 14.12.2019 – termin grudniowy

Terminy dyżurów dla studentów niestacjonarnych:

28.09.2019

05.10.2019

12.10.2019

26.10.2019

16.11.2019

23.11.2019

07.12.2019

14.12.2019

!! WAŻNE INFORMACJE !!

 1. W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu składania wniosków o stypendium SOCJALNE; instrukcja obsługi systemu rezerwacji: INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI
 2. Kompletne dokumenty należy składać OSOBIŚCIE w godzinach pracy Dziekanatu.
 3. Terminy składania dokumentów są NIEPRZEKRACZALNE!
 4. Wniosek o stypendium rektora musi zawierać:
  1. potwierdzoną przez Dziekanat pok. 1/12a średnią (dla studentów UJK),
  2. dołączone zaświadczenie o średniej dla studentów z innych uczelni
  3. przyznane punkty za osiągnięcia naukowe(we właściwym instytucie), artystyczne (na WPiA) lub sportowe (w Studium WFiS)
  4. dołączony załącznik 30, 5 i 23
 5. W przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli

DODATKOWE STYPENDIA W GRUDNIU!

Decyzje dotyczące wypłaty dodatkowych stypendiów w miesiącu grudniu będą do odebrania:

 • dla studentów  studiów niestacjonarnych od piątku tj. 04.12.2015 r.
 • dla studentów studiów stacjonarnych od wtorku tj. 08.12.2015 r.

Warunkiem wypłaty dodatkowego stypendium  jest osobisty odbiór decyzji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2015 r.

Decyzje będą wydawane po okazaniu legitymacji studenckiej.

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok bazowy (lub załącznik nr 9)
 • Zaświadczenie z ZUS o składce zdrowotnej za rok bazowy (lub załącznik nr 8)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 10
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku bazowym (lub załącznik nr 14)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 22
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się lub akty urodzenia (oryginały wraz z kopiami), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym

Jeśli rodzina jest niepełna, należy poświadczyć ten stan:

 • Aktem zgonu członka rodziny (oryginał wraz z kopią)
 • Wyrokiem sądowym i alimentacyjnym (oryginał wraz z kopią)
 • Zaświadczeniem z policji o zaginięciu

* Dopiero na podstawie w/w dokumentów oraz rozmowy ze studentem pracownik Dziekanatu jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne.

W przypadku składania załączników zamiast zaświadczeń muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli.

DECYZJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Od dnia 17.03.2015 można zgłaszać się po decyzje odnośnie stypendium socjalnego, składane w terminie marcowym. Decyzje będą wydawane na podstawie legitymacji studenckiej do dnia 31.03.2015.

STYPENDIUM SOCJALNE I SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI NA SEMESTR LETNI 2014/2015

Termin składania:        03.02.2015 – 14.02.2015

 Dokumenty do złożenia:

 1. Osoby, które składały na semestr zimowy:
 • sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na  
 • sytuacja uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 7) wraz z kompletem dokumentów poświadczających zmianę

Osoby, które nie składały na semestr zimowy – komplet dokumentów zgodnie z wykazem w załączniku nr 23 do Regulaminu

Uwaga studenci

Studenci pobierający stypendium SOCJALNE i REKTORA proszeni są o osobisty odbiór decyzji na lipiec 2014 w Dziekanacie pok. 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2014 (piątek).

Uwaga studenci

PROSIMY O ODBIÓR DECYZJI DOTYCZĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNEGO W TERMINIE OD 18.02.2014 R. DO 22.02.2014 R.
WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST OSOBISTY ODBIÓR DECYZJI W W/W TERMINIE.
Osoby, które nie odbiorą decyzji w wyznaczonym terminie, otrzymają wypłatę stypendium w miesiącu kwietniu z wyrównaniem za miesiąc marzec (jeśli stypendium zostało im przyznane).

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2013/2014

O AKADEMIK: 03-20.09.2013
O STYPENDIUM SOCJALNE: 03-30.09.2013
O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW: 01-15.10.2013

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH PRZYJĘĆ DZIEKANATU. WE WRZEŚNIU DZIEKANAT NIE DYŻURUJE!! (piątek 10-15, sobota nieczynne). DODATKOWY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH14.09.2013 r. (sobota) W GODZINACH: 8-13