Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 199/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej

Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
2) Rektorze – należy przez to rozumieć: Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
3) Statucie – należy przez to rozumieć: Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
4) Radzie naukowej – należy przez to rozumieć: Radę naukową instytutu właściwą dyscyplinie, w której Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora w zakresie sztuki,
5) Ustawie – należy przez to rozumieć: Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.),
6) Szkole doktorskiej – należy przez to rozumieć: Szkołę doktorską Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
7) Doktorancie – należy przez to rozumieć: osobę, która odbywa lub ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
8) Kandydacie – należy przez to rozumieć: osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
9) Komisja doktorska – należy przez to rozumieć: komisję powołaną przez Radę naukową do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;
10) RDN – należy przez to rozumieć: Radę Doskonałości Naukowej;
11) BIP-e – należy przez to rozumieć: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
12) Systemie POL-on – należy przez to rozumieć: Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.


OPIEKA NAUKOWA NAD PRZYGOTOWANIEM ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
§ 1


1. Opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej sprawuje promotor lub promotorzy albo promotor i promotor pomocniczy.
2. Funkcję promotora, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, może pełnić osoba, posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a funkcję promotora pomocniczego osoba posiadająca stopień doktora.
3. Funkcję promotora może pełnić osoba nie posiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji
naukowej, jeżeli właściwa Rada naukowa uzna, że posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa doktorska.
4. W przypadku doktorantów, z wnioskiem do przewodniczącego właściwej Rady naukowej o powołanie osoby lub osób do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej występuje Dyrektor szkoły doktorskiej. Przewodniczący Rady naukowej niezwłocznie informuje pisemnie Dyrektora szkoły doktorskiej o osobie lub osobach powołanych przez Radę naukową do sprawowania opieki naukowej nad doktorantem.
5. Kandydat występuje do przewodniczącego Rady naukowej właściwej dyscyplinie, w której zamierza przygotować rozprawę doktorską z wnioskiem o powołanie osoby lub osób do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Kandydat zobowiązany jest do posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – ORCID (Open Researcher and Contributor ID), zgodnie z art. 345 ust. 1 pkt. 3 ustawy.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 należy dołączyć:

1) kwestionariusz osobowy kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem albo oryginały lub odpisy dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wraz z suplementami albo w przypadku osoby, o której mowa w § 3 ust. 2 oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.


8. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 albo 5 należy złożyć w jednostce właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej. Pracownik jednostki właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej przekazuje niezwłocznie wniosek przewodniczącemu Rady naukowej właściwej dyscyplinie wskazanej we wniosku.
9. Rada naukowa powołuje Komisję ds. oceny kandydata zamierzającego przygotować rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.
10. Skład komisji, o której mowa w ust. 9:


1) przewodniczący – członek Rady naukowej reprezentujący dyscyplinę naukową, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską , posiadający co najmniej stopnień doktora habilitowanego,
2) czterech członków – członkowie Rady naukowej reprezentujący daną dyscyplinę naukową, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, w tym trzech posiadających co najmniej stopnień doktora habilitowanego.


11. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 9 należy w szczególności:


1) ocena wniosku i osiągnięć kandydata;
2) poinformowanie kandydata o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej;
3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem;
4) przygotowanie opinii w sprawie oceny kandydata oraz w przypadku pozytywnej oceny – rekomendowanie osoby lub osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego;
5) niezwłoczne przekazanie przewodniczącemu Rady naukowej opinii, o której mowa w pkt 4).


12. Komisja, o której mowa w ust. 9 podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu tajnym.
13. Przewodniczący Rady naukowej przedstawia Radzie naukowej opinię Komisji, o której mowa w ust. 11 pkt 4).
14. Powołanie osób do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej następuje w trybie podjęcia przez Radę naukową uchwały w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
15. Warunkiem wyznaczenia do pełnienia funkcji promotora osoby, o której mowa w ust. 3 jest uznanie przez Radę naukową posiadania przez tę osobę znacznych osiągnięć w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. W takim przypadku uchwała Rady naukowej zawiera uzasadnienie wskazujące na posiadanie przez osobę wyznaczaną do pełnienia funkcji promotora znacznych osiągnięć naukowych.
16. Rada naukowa może podjąć uchwałę w sprawie odmowy powołania promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.
17. Rada naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków rady naukowej. Uprawnionymi do głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 14, 16 i 28 są członkowie Rady naukowej będący profesorami lub profesorami uniwersytetu.
18. Rada naukowa może powołać więcej niż jednego promotora do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w przypadku, gdy zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej wykraczają poza dyscyplinę, w której doktorant odbywa kształcenie lub przygotowuje rozprawę w trybie eksternistycznym.
19. Rada naukowa może powołać promotora pomocniczego do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w przypadku, gdy jest to uzasadnione zakresem niezbędnych do przeprowadzenia badań naukowych.
20. Promotorzy, o których mowa w ust. 1 powoływani są w terminie:


1) w przypadku doktoranta – 60 dni od dnia podjęcia kształcenia;
2) w przypadku kandydata – 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5.

 

21. Obowiązki promotora:


1) sprawuje bezpośrednią opiekę naukową nad doktorantem / kandydatem;
2) opracowuje wraz z doktorantem indywidualny plan badawczy oraz wspiera doktoranta w jego realizacji;
3) zapewnia konsultacje oraz ocenia postępy naukowe doktoranta / kandydata;
4) wspiera doktoranta / kandydata w pracy badawczej lub pracy artystycznej ;
5) zapewnia doktorantowi pomoc w przygotowaniu grantów badawczych;
6) dba o zapewnienie środków finansowych na realizację przez doktoranta pracy badawczej lub pracy artystycznej;
7) monitoruje postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub pracy artystycznej;
8) nadzoruje i potwierdza odbycie przez doktoranta praktyki zawodowej, dokonując jej oceny, a w przypadku kandydata nie posiadającego doświadczenia w pracy dydaktycznej – potwierdza fakt uzyskania przez niego kompetencji w tym zakresie zgodnie z zasadami potwierdzania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla kandydatów;
9) opiniuje wnioski doktoranta związane z odbywanym kształceniem;
10) informuje dyrektora szkoły doktorskiej o trudnościach mających wpływ na realizację indywidualnego planu badawczego doktoranta;
11) występuje do dyrektora szkoły doktorskiej z wnioskiem o skreślenie doktoranta z listy doktorantów, w szczególności w przypadkach określonych w § 9 ust. 2 regulaminu szkoły doktorskiej;
12) informuje przewodniczącego Rady naukowej o braku postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej przez kandydata;


22. Promotor pomocniczy:


1) opiniuje indywidualny plan badawczy doktoranta;
2) sprawuje funkcję pomocniczą w procesie planowania i realizacji badań w zakresie określonym przez promotora.


23. Pracownik Uniwersytetu może jednocześnie sprawować funkcję promotora lub promotora pomocniczego wobec nie więcej niż trzech doktorantów, z których dwóch uzyskało pozytywną ocenę śródokresową.
24. Doktorant może wystąpić do dyrektora szkoły doktorskiej z wnioskiem o zmianę promotora w przypadku niewłaściwego wypełniania przez promotora obowiązków, o których mowa w ust. 21 pkt 1)-10). Wniosek o zmianę promotora wymaga uzasadnienia.
25. Kandydat może wystąpić do przewodniczącego Rady naukowej z wnioskiem o zmianę promotora w przypadku niewłaściwego wypełniania przez promotora obowiązków, o których mowa w ust. 21 pkt 1), 3) ,4), 7), 8). Wniosek o zmianę promotora wymaga uzasadnienia.
26. Promotor może wystąpić o zmianę promotora pomocniczego w przypadku niewłaściwego wypełniania przez niego obowiązków, o których mowa w ust. 22:


1) do dyrektora szkoły doktorskiej – w przypadku doktoranta odbywającego kształcenie w szkole doktorskiej;
2) do przewodniczącego Rady naukowej – w przypadku kandydata.


27. Zmiana promotora lub promotora pomocniczego następuje w drodze podjęcia przez Radę naukową uchwały w sprawie zmiany promotora lub promotora pomocniczego.
28. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 21 pkt 12) Rada naukowa może podjąć uchwałę w przedmiocie odwołania osoby/osób powołanych do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.


POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA


§ 2


1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora może być przeprowadzone w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza Rada naukowa właściwa dyscyplinie, na podstawie rozprawy doktorskiej, której przedmiotem są zagadnienia naukowe odpowiadające tej dyscyplinie lub artystyczne w dyscyplinie artystycznej.
3. Jeżeli rozprawa doktorska albo osiągnięcia kandydata, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) obejmują zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny, osoba, ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nadanie tego stopnia.
4. Stopień doktora może być nadany w dziedzinie nauki na zasadach określonych w ustawie. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, określają odrębne przepisy.
5. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora może być przeprowadzone wspólnie z inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której przeprowadzone będzie postępowanie. Zasady współpracy określa umowa zawarta w formie pisemnej.


§ 3


1. Stopień doktora może być nadany osobie, która:


1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
3) posiada w dorobku co najmniej:


a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
c) w przypadku dyscyplin artystycznych – dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;


4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.


2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o nadanie stopnia doktora możne ubiegać się osoba niespełniająca wymagań określonych w ust. 1 pkt 1), będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
3. Za najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 2 uważa się posiadanie w dorobku naukowym co najmniej jednego z powyższych osiągnięć, o których mowa w ust. 1 pkt 3).
4. Osoba, o której mowa w ust. 2 po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy.


§ 4


1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.
5. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.


§ 5


1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się nadanie stopnia doktora.
2. Doktorant wraz z rozprawą doktorską składa w biurze ds. doktorantów wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu wraz z załącznikami:


1) rozprawa doktorska – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF;
2) opinia promotora/promotorów;
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lub ust. 3;
4) w przypadku współautorstwa w publikacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b) lub w dziele artystycznym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. c) – informacja o wkładzie autorskim kandydata w publikację lub w dzieło artystyczne.


3. Dyrektor szkoły doktorskiej przekazuje niezwłocznie wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz z załącznikami przewodniczącemu właściwej Rady naukowej za pośrednictwem jednostki właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej, której dotyczy wniosek, wraz z potwierdzeniem złożenia rozprawy doktorskiej i ukończenia przez doktoranta kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
4. Kandydat wraz z rozprawą doktorską składa w jednostce właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu wraz z załącznikami:


1) rozprawa doktorska – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem, o którym mowa w § 4 ust. 5 oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF;
2) opinia promotora/promotorów;
3) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lub ust. 3;
5) w przypadku współautorstwa w publikacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b) lub w dziele artystycznym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. c) – informację o wkładzie autorskim kandydata w publikację lub w dzieło artystyczne;
6) dokumenty potwierdzające potwierdzania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla kandydatów przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym spośród wskazanych w załączniku nr 8 do niniejszego regulaminu.
7) oświadczenie ze wskazaniem podmiotu refundującego koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.


5. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. a) – b) należy udokumentować w postaci pisemnej, w formie stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora, tytuł monografii
naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI.
6. Osiągnięcia artystyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. c) należy udokumentować dziełem artystycznym wraz z zapisem tego dzieła odpowiednim ze względu na jego rodzaj i dokumentacją jego publicznej prezentacji (w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF lub JPG).
7. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej lub cykl publikacji naukowych, doktorant/kandydat przedkłada wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 lub 3, oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie w formie procentowej i opisowej.


§ 6


1. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora następuje z chwilą doręczenia wniosku.
2. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący Rady naukowej dokonuje oceny formalnej, a w przypadku stwierdzenia braków wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że w przypadku nieusunięcia tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. Rada naukowa podejmuje uchwały w sprawie:


1) wyrażenia zgody w przedmiocie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
2) powołania komisji doktorskiej;
3) wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora;
4) wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.
5) wydania decyzji w przedmiocie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki.


5. Rada naukowa podejmuje uchwały, o których mowa w ust. 3 zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków rady naukowej. Uprawnionymi do głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 3 są członkowie Rady naukowej będący profesorami i profesorami uniwersytetu.
6. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydatowi, kandydat w celu weryfikacji posiadania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK zobowiązany jest do:


1) przystąpienia do egzaminu z dyscypliny, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora;
2) przystąpienia do egzaminu z dyscypliny dodatkowej tj. filozofii lub ekonomii.


7. Kandydat składa oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej, o której mowa w ust. 6 pkt 2). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
8. W skład komisji doktorskiej wchodzą:


1) przewodniczący,
2) co najmniej czterech członków komisji doktorskiej – członków Rady naukowej, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, obejmującą zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, w tym trzech posiadających co najmniej stopnień doktora habilitowanego.

9. Funkcję przewodniczącego komisji doktorskiej może pełnić członek Rady naukowej reprezentujący dyscyplinę naukową, obejmującą zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, posiadający co najmniej stopnień doktora habilitowanego.
10. W przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, Rada naukowa może powołać na członka komisji doktorskiej, osobę reprezentującą dyscyplinę, która obejmuje zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wykraczające poza obszar dyscypliny, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora.
11. Do zadań komisji doktorskiej należy w szczególności:

1) weryfikacja spełnienia przez doktoranta/kandydata wymagania, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2
2) weryfikacja spełnienia przez doktoranta/kandydata minimalnego wymagania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) w przypadku publikacji wieloautorskich;
3) przedstawienie przewodniczącemu Rady naukowej co najmniej trzech kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej, spełniających kryteria, o których mowa w ust. 13 lub 14;
4) wydanie opinii w przedmiocie dopuszczenia doktoranta/kandydata do obrony rozprawy doktorskiej;
5) dostarczenie opinii, o której mowa w pkt. 4) przewodniczącemu Rady naukowej.


12. Komisja doktorska podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu tajnym.
13. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej dyscypliny naukowej lub artystycznej, niebędąca pracownikiem Uniwersytetu oraz pracownikiem uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest doktorant/kandydat.
14. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba nie posiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli właściwa Rada naukowa uzna, że posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa doktorska.
15. Warunkiem wyznaczenia do pełnienia funkcji recenzenta osoby, o której mowa w ust. 14 jest uznanie przez Radę naukową posiadania przez tę osobę znacznych osiągnięć w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. W takim przypadku uchwała Rady naukowej zawiera uzasadnienie wskazujące na posiadanie przez osobę wyznaczaną do pełnienia funkcji recenzenta znacznych osiągnięć naukowych. 16. Recenzent sporządza recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Warunki zapłaty przysługującego recenzentowi wynagrodzenia określa umowa o sporządzenie recenzji. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
17. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora kandydatowi do zadań komisji doktorskiej należy także weryfikacja efektów uczenia się dla klasyfikacji na poziomie 8PRK, w tym:


1) przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny, w której prowadzone jest postępowanie o nadanie stopnia doktora;
2) powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej;
3) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez doktoranta w celu potwierdzenia posiadania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK określonych w załączniku nr 8 do niniejszego regulaminu.


18. Komisja doktorska wydaje opinię, o której mowa w ust. 11 pkt 4) na podstawie:


1) dokonanej weryfikacji spełnienia przez doktoranta wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2;
2) recenzji rozprawy doktorskiej;


19. Komisja doktorska może wydać opinię w przedmiocie dopuszczenia doktoranta do obrony rozprawy doktorskiej, w przypadku, gdy:


1) doktorant spełnia wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2;
2) rozprawa doktorska uzyskała co najmniej dwie pozytywne recenzje.


20. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, przewodniczący Rady naukowej zobowiązany jest do sprawdzenia jej przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy.
21. Rada naukowa podejmuję uchwałę, o której mowa w ust. 3 pkt 4) po zapoznaniu się z opinią komisji doktorskiej.
22. Przewodniczący Rady naukowej, za pośrednictwem jednostki właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
23. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
24. Dokumenty, o których mowa w ust. 22, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.
25. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący Rady naukowej podpisuje stosowne postanowienie. W przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie o przysługującym zażaleniu do RDN.
26. W przypadku wniesienia zażalenia od postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący Rady naukowej przekazuje zażalenie do RDN wraz z opinią Rady naukowej i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zażalenia.
27. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wydania decyzji w przedmiocie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i nadania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki przewodniczący Rady naukowej podpisuje stosowną decyzję. Decyzja zawiera uzasadnienie. W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora zawiera ona także pouczenie o przysługującym zażaleniu do RDN.
28. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji przewodniczący Rady naukowej przekazuje odwołanie do RDN wraz z opinią Rady naukowej i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
29. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.


OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

 

§ 7


1. Kandydat wnosi na rzecz Uniwersytetu opłatę za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora.
2. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.
3. Koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora obejmują:


1) wynagrodzenie promotora w przewodzie doktorskim w wysokości 83 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
2) wynagrodzenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim w wysokości 50 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
3) wynagrodzenie recenzenta w przewodzie doktorskim wynosi 27 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
4) koszty dojazdu, noclegu i diet promotora, recenzentów według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów,
5) pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, w wysokości 15% wynagrodzenia profesora, określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.


4. Koszty i wydatki, o których mowa w ust 1 pkt 5) nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1 lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 refunduje koszty o których mowa w ust. 3 na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
6. Rektor może zwolnić kandydata przygotowującego rozprawę w trybie eksternistycznym z wniesienia opłaty w całości lub w części w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy:


1) kandydat kieruje lub kierował grantem badawczym realizowanym w uczelni, finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
2) posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.


PRZEPISY PRZEJŚCIOWE


§ 8


1. W przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:


1) stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy;
2) z dniem 1 października 2019 roku, w Uniwersytecie stopień doktora nadaje Rada naukowa instytutu właściwego dyscyplinie, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora;


2. Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.
3. W przypadku osób, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadza się na podstawie niniejszego regulaminu na zasadach dotyczących kandydatów z uwzględnieniem poniższych zmian:


1) uczestnik studiów doktoranckich składa wniosek o powołanie promotora/promotorów/promotora pomocniczego, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu, za pośrednictwem właściwego kierownika studiów doktoranckich w jednostce właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej;
2) Rada naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Przepisów § 1 ust. 9 – 13 nie stosuje się;
3) uczestnik studiów doktoranckich może wystąpić do przewodniczącego Rady naukowej z wnioskiem o zmianę promotora w przypadku niewłaściwego wypełniania przez promotora obowiązków, o których mowa w ust. 21 pkt 1)-10). Wniosek o zmianę promotora wymaga uzasadnienia.
4) efekty uczenia w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych;
5) przepisów § 5 ust. 4 pkt 6) i 7) oraz § 6 ust. 6 i ust. 17 nie stosuje się.


4. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku, o którym mowa w § 186 ust.1 pkt 3) lit. a) ustawy zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:


1) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b ustawy,
2) przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C dotychczasowego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.


5. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku, o którym mowa w § 186 ust.1 pkt 3) lit. b) ustawy zalicza się także monografie naukowe wydane przez:


1) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
2) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.


6. W przypadku przewodów doktorskich osób, mających wszczęty i niezakończony przewód doktorski, w sprawie którego uniwersytet zawarł umowę o refundację kosztów
tego przewodu przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, ostateczne koszty tego przewodu określane są na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
7. Od osób, które rozpoczęły w uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 nie pobiera się opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na zasadach określonych w regulaminie studiów.

 

pliki do pobrania:

Uchwała Nr 199-2019 (186.1 KiB)

Regulamin Określający Zasady I Tryb Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora W Dyscyplinie Naukowej (266.9 KiB)

Załącznik 1 Wniosek W Sprawie Powołania Osobyosób Do Sprawowania Opieki Naukowej Nad Przygotowaniem Rozprawy Doktorskiej (442.9 KiB)

Załącznik 2 Kwestionariusz Osobowy Osoby Ubiegającej Się O Nadanie Stopnia Doktora W Trybie Eksternistycznym (188.8 KiB)

Załącznik 3 Wniosek O Wszczęcie Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora (527.5 KiB)

Załącznik 4 Potwierdzenie Ukończenia Kształcenia W Szkole Doktorskiej (347.4 KiB)

Załącznik 5 Wniosek O Wszczęcie Postępowania O Nadanie Stopnia Doktora (525.7 KiB)

Załącznik 6 Oświadczenie (249.1 KiB)

Załącznik 7 Oświadczenie (245.8 KiB)

Załącznik 8 Zasady Potwierdzania Efektów Uczenia Się Dla Kwalifikacji Na Poziomie 8 PRK Dla Kandydatów Przygotowujących Rozprawę Doktorską W Trybie Eksternistycznym (479.7 KiB)

Załącznik 9 Wniosek W Sprawie Powołania Promotorapromotorówpromotora Pomocniczego (447.9 KiB)