Regulamin postępowania w przewodach doktorskich – dotychczasowe przepisy

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH

W COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

Regulamin został przygotowany w oparciu o następujące dokumenty prawne:

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 35, 668, 908, 1311);
 2. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183);
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544);
 4. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595);
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (D.U. z 2018 r. Poz. 261);
 6. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2015 poz. 1132).

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 26 października 2009 r.

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu będzie nadawany w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.
  Do wstępnej oceny prac doktorskich, przed wszczęciem przewodu powołana zostanie przez Dziekana Komisja Naukowa. Jej zadaniem będzie ocena poziomu rozprawy doktorskiej, poprawności metodycznej, przydatności naukowej i klinicznej oraz dorobku naukowego kandydata. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest  posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, dającym w ocenie parametrycznej minimum 15 pkt.  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Czynności wchodzące w skład przewodu doktorskiego obejmują: powołanie Komisji Doktorskiej, wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora/promotora pomocniczego, powołanie Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny kierunkowej, dyscypliny dodatkowej, którymi są do wyboru: filozofia lub historia medycyny oraz  języka obcego nowożytnego, poprzedzających obronę publiczną rozprawy doktorskiej, wyznaczenie recenzentów, przeprowadzenie rozprawy publicznej, nadanie stopnia naukowego doktora oraz ewentualnie wyróżnienie rozprawy doktorskiej. Powyższe czynności kończą się uchwałami Rady Wydziału za wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 3 Regulaminu.
 3. Postępowanie w przewodzie doktorskim powinien trwać nie dłużej niż 5 lat.
  W uzasadnionych – wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużone o kolejne 2 lata.
 4. Uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Rada Wydziału przekazuje odpowiedniej Komisji Doktorskiej powołanej zgodnie z § 1 pkt 4,5,6 Regulaminu.
 5. Do zaopiniowania wniosku kandydata o otwarcie przewodu doktorskiego
  oraz zaopiniowania przedłożonej dokumentacji stanowiącej jego uzasadnienie
  i przygotowania projektu Uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego, a także przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozpraw doktorskich Rada Wydziału powołuje odpowiednią Komisję Doktorską. Dziekan w formie projektu Uchwały przedstawia Radzie Wydziału propozycję składu Komisji,
  w liczbie co najmniej siedmiu członków Rady Wydziału reprezentujących daną lub pokrewną dyscyplinę naukową, ze wskazaniem kandydata na przewodniczącego.
 6. W skład Komisji Doktorskiej wchodzi co najmniej 7 osób wyłonionych w głosowaniu tajnym spośród członków Rady Wydziału, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
  W skład Komisji Doktorskiej, wchodzą Dziekan lub Prodziekan i recenzenci rozprawy doktorskiej oraz promotor albo promotor i kopromotor.
 7. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego, który przygotowuje i nadzoruje przebieg czynności formalnych związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.
 8. Wszystkie uchwały i decyzje Komisji Doktorskiej podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
 9. Do udziału w głosowaniach, o których stanowi ust. 3 uprawnieni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Ponadto osobami uprawnionymi do głosowania są recenzenci i promotor lub promotorzy rozprawy doktorskiej.
 10. Promotorem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

 

 

 

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

§ 2.

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu składa do Dziekana pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Do wniosku dołącza komplet wymaganych dokumentów (załączniki nr 1).
 2. W oparciu o przedstawioną dokumentację Dziekan przekazuje wniosek Komisji Naukowej do wstępnej oceny pracy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Dziekan wnioskuje do Rady Wydziału o powołanie odpowiedniej Komisji Doktorskiej oraz jej przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Komisji Doktorskiej przygotowuje i nadzoruje przebieg czynności formalnych związanych z przeprowadzeniem przewodu.
 4. Komisja Doktorska zapoznaje się z dokumentacją przedstawioną przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora i w przypadku pozytywnej opinii, przedkłada Radzie Wydziału projekt uchwały o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 5. Projekt uchwały przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczący odpowiedniej Komisji Doktorskiej. W posiedzeniu Rady Wydziału bierze udział kandydat na promotora (kandydaci na promotorów) rozprawy.
 6. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania podejmuje uchwały:
  1. wszczęciu przewodu doktorskiego,
  2. powołaniu promotora (promotorów),
  3. zatwierdzeniu tematu rozprawy doktorskiej,
  4. zatwierdzeniu propozycji kandydata, dotyczącej dodatkowej dyscypliny naukowej i nowożytnego języka, z którego ma złożyć egzaminy.
 7. W uzasadnionych przypadkach, przy pozytywnej opinii Komisji Doktorskiej, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnioskować o zmianę promotora lub zmianę tytułu rozprawy doktorskiej. Zmiany wprowadzane są uchwałą Rady Wydziału.

 

 

EGZAMINY DOKTORSKIE

§ 3.

 1. Rada Wydziału, na wniosek Komisji Doktorskiej, powołuje odpowiednie Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:
  a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy,
  b) dyscypliny dodatkowej (filozofii lub historii medycyny),
  c) języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski),
  w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (D.U. z 2018 r. Poz. 261);

§ 4.

 1. W skład Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i Komisji Doktorskiej Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 2. W skład Komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny
  i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor albo promotor i kopromotor.
 3. W skład komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny odpowiadającej temu egzaminowi.
 4. W skład Komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego nowożytnego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna ucząca tego języka w Szkole Wyższej.
 5. Terminy egzaminów ustala Dziekan w porozumieniu z Komisją Doktorską
  i Komisjami Egzaminacyjnymi.
 6. Doktorant składa egzaminy doktorskie z każdego przedmiotu oddzielnie.
 7. Z przebiegu każdego egzaminu sporządza się protokół, w którym zapisuje się postawione pytania, ocenę z odpowiedzi oraz wynik ostateczny, który określa się jako niedostateczny, dostateczny, dobry, bardzo dobry. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
 8. W przypadku niezadowalającego wyniku Egzaminu Doktorskiego Rada Wydziału, na wniosek kandydata do stopnia doktora, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

§ 5.

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich, lub nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału na uzasadniony wniosek Komisji Doktorskiej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

ROZPRAWA DOKTORSKA

 

§ 6.

 1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz potwierdzać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 2. Za zgodą Rady Wydziału przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 3. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
 4. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy złożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego
  z nich w jej powstanie.
 5. Rozprawa doktorska powinna być złożona do przewodniczącego Komisji Doktorskiej, wraz z opinią promotora, w pięciu egzemplarzach (w tym jeden drukowany dwustronnie) podpisanych przez promotora lub promotorów. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. Rozprawa doktorska powinna być złożona dodatkowo w formie elektronicznej.
 6. Rozprawę doktorską może stanowić monotematyczny cykl publikacji spełniających następujące kryteria:
  – minimum 3 prace oryginalne, opublikowane w czasopismach obecnych
  w bazie Scopus lub Web of Science lub PubMed, afiliowane Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego musi być pierwszym autorem w dwóch pracach,
  a w trzeciej – co najmniej drugim lub trzecim: przynajmniej jedna
  z publikacji tworzących cykl musi mieć punktację MNiSW równą lub wyższą niż 20 (ta z pierwszym autorstwem). Punktacja dwóch pozostałych publikacji wchodzących w cykl nie jest określona
  lub
  przynajmniej jedna z publikacji tworzących cykl musi mieć punktację MNiSW równą lub wyższą niż 15 (ta z pierwszym autorstwem), a punktacja wszystkich publikacji wchodzących w cykl wynosi przynajmniej 25 punktów.

  – cykl publikacji musi być odpowiednio zatytułowany (podanie nazwy osiągnięcia) oraz należy go uzupełnić komentarzem(nieprzekraczającym 5 – 10 stron standardowego wydruku komputerowego), w którym kandydat do stopnia doktora wyjaśnia problem badawczy opisany w publikacjach oraz reasumuje najważniejsze wnioski płynące z ww. prac. Ponadto komentarz winien być poprzedzony streszczeniem w języku polskim i angielskim. Komentarz taki nie jest wymagany, jeśli kandydat do stopnia doktora opublikował pracę poglądową spójną tematycznie z cyklem przedstawionym, jako rozprawę doktorską w czasopiśmie recenzowanym (jeśli praca poglądowa napisana jest w j. angielskim, należy dołączyć streszczenie w języku polskim). Kandydat do stopnia doktora jest również zobowiązany do przedstawienia pisemnych oświadczeń wszystkich współautorów prac tworzących cykl o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych publikacji do potrzeb wszczęcia przewodu doktorskiego.

  – załączenie Orzeczenia (Orzeczeń) właściwych Komisji Bioetycznych, których numery zostały podane w publikacjach. Jeśli zgoda Komisji Bioetycznej różni się od tematu rozprawy doktorskiej, konieczne jest ponowne złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej w celu uzupełnienia tematu badań lub jego zmiany.

 7. Komisja Doktorska przedstawia Dziekanowi wniosek o powołanie recenzentów.
 8. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się
  o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej przewód.
 9. Każdy z recenzentów otrzymuje złożony przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora egzemplarz rozprawy, który stanowi podstawę do opracowania recenzji,
  wraz z wnioskiem o jej sporządzenie.
 10. Recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę,
  czy rozprawa ta spełnia warunki formalne określone w § 6 ust. 1. Recenzja może zawierać także wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku
  o jej sporządzenie.
 11. W przypadku gdy rozprawę stanowi część pracy zbiorowej, recenzja powinna zawierać ocenę indywidualnego wkładu doktoranta w jej powstanie.
 12. Recenzję należy przedstawić Komisji Doktorskiej, w formie papierowej
  i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 13. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału lub powołaną Komisję Doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów.
 14. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej.
 15. W przypadku jednej negatywnej recenzji, Komisja Doktorska występuje do Rady Wydziału o powołanie dodatkowego recenzenta. Jeżeli dodatkowa recenzja będzie negatywna, Komisja Doktorska występuje do Rady Wydziału z wnioskiem
  o niedopuszczenie do publicznej obrony i zamknięcie przewodu doktorskiego. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w tej sprawie w głosowaniu tajnym.
 16. Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania dodatkowego recenzenta podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów i jest ostateczna.

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 7.

 1. Komisja Doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej
  i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
 2. Komisja Doktorska podejmuje uchwałę podjętą  w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała powinna zawierać:- stwierdzenie o zdaniu przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora
  z wynikiem zadowalającym wymaganych egzaminów doktorskich,

  – stwierdzenie, czy rozprawa doktorska w świetle otrzymanych recenzji i opinii promotora spełnia wymogi formalne,

  – stwierdzenie o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

 3. Po przyjęciu przez Komisję rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony, jeden egzemplarz rozprawy zostaje złożony w czytelni Wydziału w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznanie się z nią.
 4. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, Komisja Doktorska przedstawia wniosek Radzie Wydziału. Rada Wydziału
  w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 8.

 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.
 2. Na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, dziekan zawiadamia członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź inne, równorzędne kwalifikacje, a także jednostki organizacyjne uprawnione
  do nadawania stopnia naukowego doktora w danej dyscyplinie naukowej
  (z uwzględnieniem zawiadomienia elektronicznego). W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej oraz o zamieszczeniu rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie podmiotowej Wydziału.
 3. Ogłoszenie o dacie i miejscu obrony należy również zamieścić na wyznaczonej tablicy w siedzibie Wydziału.

§ 9.

Podczas publicznej obrony pracy doktorskiej:

 1. promotor przedstawia osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora i jego osiągnięcia naukowe;
 2. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej;
 3. recenzenci przedstawiają swoje opinie;
 4. w razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza odczytanie recenzji przez innego członka Komisji;
 5. osoba ubiegającą się o nadanie stopnia doktora ustosunkowuje się do recenzji;
 6. przewodniczący otwiera dyskusję, w której prawo do zadawania pytań osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora i wypowiedzi mają wszyscy obecni;
 7. dyskusję kończy wypowiedź osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

§ 10.

 1. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska odbywa posiedzenie niejawne, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i ogłasza ją niezwłocznie zainteresowanej osobie. Protokół
  z posiedzenia Komisja Doktorska przedkłada Dziekanowi.
 2. Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału.
 3. Rada Wydziału podejmuje decyzję o nadanie stopnia naukowego doktora nauk
  o zdrowiu w drodze uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. (Ustawa, Art. 20 ust.2)
 4. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11.

 1. W przypadku sformułowania wniosku wyróżnienia rozprawy doktorskiej przez recenzenta lub recenzentów, Komisja Doktorska, po przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, rozpatruje ten wniosek i w przypadku pozytywnej opinii wnioskuje do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
 2. Uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej podejmuje Rada Wydziału
  w glosowaniu tajnym, na wniosek Komisji Doktorskiej. Uchwała jest prawomocna
  z chwilą jej podjęcia.
 3. Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego regulują odrębne przepisy.

§ 12.

Rada Wydziału w drodze uchwały może stwierdzić nieważność postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania stopnia, osoba ubiegająca się o jego nadanie przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

§ 13.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał w przedmiocie:

 • wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie,
 • wyznaczenia recenzentów,
 • przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
 • przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 • nadania stopnia doktora

jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§ 14

Osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje dyplom według wzoru określonego

rozporządzeniem właściwego ministra.

§ 15.

Dokumentację przewodów doktorskich prowadzi Dziekanat Wydziału.

§ 16

Przewody doktorskie niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, są prowadzone na podstawie dotychczas obowiązującego Regulamin postępowania
w przewodach doktorskich na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kielce, dnia 5 września 2018 r.

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Lekarskim i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21 września 2018 roku.

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz dokumentów, które osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 1. Kwestionariusz osobowy z trwałym zdjęciem.
 2. Życiorys.
 3. Uwierzytelnioną kserokopię pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego.
 4. Uwierzytelnione odpisy dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Proponowany temat i koncepcję pracy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję co do promotora oraz dyscypliny dodatkowej.
 6. Zgodę Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań.
 7. Wykaz prac naukowych wraz z opisem dorobku naukowego.
 8. Oświadczenie o nie wszczęciu przewodu doktorskiego przez zainteresowanego
  w innych ośrodkach naukowych, ewentualnie informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora.
 9. Opinię o swych osiągnięciach osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 10. Deklarację z uczelni, instytucji zatrudniającej osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub tej osoby o pokryciu kosztów przewodu (jeżeli kandydat nie jest zatrudniony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 11. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego;
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.