Sprawy socjalne i płatności

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

dla studentów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 14.00
piątek   10.00 – 15.00

dla studentów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!


Świadczenia pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim 2020/2021

!! WAŻNE INFORMACJE !!

  1. W roku akademickim 2020/2021 obowiązuje Zarządzenie Nr 169/2020 Rektora UJK dotyczące Regulaminu świadczeń dla studentów UJK (treść Regulaminu znajduje się pod linkiem: https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/ )
  2. Terminy składania dokumentów:

   08-30.09.2020   –      wnioski o stypendium socjalne dla studentów już studiujących

   01-15.10.2020   –      wnioski o stypendium socjalne dla studentów I roku studiów
   (zrekrutowanych od roku akademickiego 2020/2021)

   20-30.10.2020   –      wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

   Terminy składania dokumentów są NIEPRZEKRACZALNE!

  3. Dokumenty o stypendium socjalne:
   A. dokumenty należy skompletować w oparciu o wykaz znajdujący się poniżej
   B. w przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, opatrzone datą ich wypełnienia i podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli (przykładowe sposoby wypełnienia załączników znajdują się pod linkiem: https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/ )
   C. dokumenty należy składać:
   – osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem (patrz: informacja w pkt. 5),
   – w wyznaczonym dniu złożyć komplet dokumentów (włożony do koszulki, a następnie do zaklejonej koperty) we właściwym pokoju (patrz: informacja w pkt. 5)

   lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19a z dopiskiem: Komisja Stypendialna

   W przypadku wyboru osobistego składania dokumentów prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz przestrzeganie godzin i terminów rejestracji!
   D.
   osoby, których wnioski okażą się niekompletne zostaną o tym poinformowane (w ciągu 4 dni od złożenia dokumentów) i zobligowane do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

  4. Dokumenty o stypendium rektora:
   A. poprawnie wypełniony wniosek (załącznik nr 3),
   B. przyznane punkty za osiągnięcia naukowe(we właściwym       instytucie)artystyczne (na WPiA) lub sportowe (w Studium WFiS) wraz z dołączonymi kserokopiami poświadczającymi w/w osiągnięcia
   C. dołączone zaświadczenie o średniej (dla studentów z innych uczelni)
   D.
   dołączony załącznik 5, 25 i 26

  5. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie!
   – mgr Agnieszka Piekacz, tel. 41/349-69-69 (pielęgniarstwo,  położnictwo, lekarski, doktoranci, zdrowie publiczne), pok. 3/7
   mgr Agnieszka Kisiel, tel. 41/349-69-04 (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, WF, ratownictwo medyczne), pok. 3/8

PODSTAWOWE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO*

 

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2019 (lub w przypadku braku dochoduzałącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanejskładce zdrowotnej za rok 2019 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniugospodarstwa rolnego w roku 2019 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w roku 2019 i bieżącym oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5 (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie tabeli!)
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 25
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 26
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
 • Akty urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym (lub rodzic wypełnia oświadczenie na załączniku nr 19)

Opcjonalnie:

 • Akt zgonu członka rodziny – należy dodatkowo wypełnić załącznik 24
 • Wyroki sądowe i alimentacyjne – należy dodatkowo wypełnić załącznik 24
 • Załącznik 23 – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
 • Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2020 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Druki załączników do pobrania znajdują się pod linkiem:

https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/

*Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!


Stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium ministra studenci mają składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r..

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem:
https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html