Sprawy socjalne i płatności

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!

dla studentów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 14.00
piątek   10.00 – 15.00

dla studentów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00

Dyżury w roku akademickim 2020/2021

Październikowe:
3.10 i 24.10 – pok. D 3/7
10.10 – pok. D 3/8

Listopadowe:
21.11 pok. D 3/8

Grudniowy: 12 grudnia 2021
Styczniowe: 16 i 23 stycznia 2021
Lutowe: 6 i 13 lutego 2021
Marcowe: 6 i 13 marca 2021
Kwietniowe: 10 i 17 kwietnia 2021
Majowe: 8 i 15 maja 2021
Czerwcowe: 12 i 19 czerwca 2021


Świadczenia pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim 2020/2021

“Decyzje stypendialne na rok akademicki 2020/2021 będą wysyłane pocztą tradycyjną za poświadczeniem odbioru.

Prosimy o pilny odbiór od listonosza lub z poczty oraz zastosowanie się do załączonej w liście instrukcji.”

Terminarz Wypłat X-XII 2020 (15.9 KiB)


Terminarz Wypłat I-III 2021 (16.3 KiB)


PODSTAWOWE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2019 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2019 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2019 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w roku 2019 i bieżącym oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5 (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie tabeli!)
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 25
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 26
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
 • Akty urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym (lub rodzic wypełnia oświadczenie na załączniku nr 19)

Opcjonalnie:

 • Akt zgonu członka rodziny – należy dodatkowo wypełnić załącznik 24
 • Wyroki sądowe i alimentacyjne – należy dodatkowo wypełnić załącznik 24
 • Załącznik 23 – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
 • Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2020 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Druki załączników do pobrania znajdują się pod linkiem:

https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/

*Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!


!! WAŻNE INFORMACJE !!

  1. W roku akademickim 2020/2021 obowiązuje Zarządzenie Nr 169/2020 Rektora UJK dotyczące Regulaminu świadczeń dla studentów UJK (treść Regulaminu znajduje się pod linkiem: https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/ )
  2. Terminy składania dokumentów:

   08-30.09.2020   –      wnioski o stypendium socjalne dla studentów już studiujących

   01-15.10.2020   –      wnioski o stypendium socjalne dla studentów I roku studiów
   (zrekrutowanych od roku akademickiego 2020/2021)

   20-30.10.2020   –      wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

   17-27.11.2020  –  termin listopadowy
   08-18.12.2020  –  termin grudniowy
   12-23.01.2021 – termin styczniowy
   02-13.02.2021 – termin lutowy
   02-13.03.2021 – termin marcowy
   06-17.04.2021 – termin kwietniowy
   04-15.05.2021 – termin majowy
   08-19.06.2021 – termin czerwcowy

   Terminy składania dokumentów są NIEPRZEKRACZALNE!

  3. Dokumenty o stypendium socjalne:
   A. dokumenty należy skompletować w oparciu o wykaz znajdujący się poniżej
   B. w przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, opatrzone datą ich wypełnienia i podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli (przykładowe sposoby wypełnienia załączników znajdują się pod linkiem: https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/ )
   C. dokumenty należy składać:
   – osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem (patrz: informacja w pkt. 5),
   – w wyznaczonym dniu złożyć komplet dokumentów (włożony do koszulki, a następnie do zaklejonej koperty) we właściwym pokoju (patrz: informacja w pkt. 5)

   lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19a z dopiskiem: Komisja Stypendialna

   W przypadku wyboru osobistego składania dokumentów prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz przestrzeganie godzin i terminów rejestracji!
   D.
   osoby, których wnioski okażą się niekompletne zostaną o tym poinformowane (w ciągu 4 dni od złożenia dokumentów) i zobligowane do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

  4. Dokumenty o stypendium rektora:
   A. poprawnie wypełniony wniosek (załącznik nr 3),
   B. przyznane punkty za osiągnięcia naukowe(we właściwym       instytucie)artystyczne (na WPiA) lub sportowe (w Studium WFiS) wraz z dołączonymi kserokopiami poświadczającymi w/w osiągnięcia
   C. dołączone zaświadczenie o średniej (dla studentów z innych uczelni)
   D.
   dołączony załącznik 5, 25 i 26
  5. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie!
   – mgr Agnieszka Piekacz, tel. 41 349 6969 (pielęgniarstwo,  położnictwo, lekarski, doktoranci, zdrowie publiczne), pok. 3/7
   mgr Agnieszka Kisiel, tel. 41 349 6904 (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, WF, ratownictwo medyczne), pok. 3/8

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 do czerwca 2021, z tym że pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2020 r.

I. STYPENDIUM SOCJALNE

 Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 265,00 zł

650 zł

265,01 – 528,00 zł

550 zł

528,01 – 790,00 zł

400 zł

790,01 – 1051,70 zł

300 zł

 Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23.09.2020 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. –  3244 zł.

 

 III. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

za znaczny stopień niepełnosprawności                   – 450 zł   

za umiarkowany stopień niepełnosprawności          350 zł

za lekki stopień niepełnosprawności                         300 zł

 

IV. STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

Liczba punktów

Rodzaj stypendium

Wysokość stypendium rektora

10 i więcej pkt.

I stopnia

1200 zł

4-9 pkt.

II stopnia

1100 zł

1-3 pkt.

III stopnia

1000 zł

Wysokość stypendium rektora dla studentów I roku (po maturze) 1100 zł

Wysokość stypendium rektora dla doktorantów                              1100 zł

 

V. ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2020/2021 minimalna wysokość zapomogi 500 zł, maksymalna 1000 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   14 września 2020 roku

Uwaga! Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

 (prosimy o uważne zapoznanie się, gdyż wnioski błędnie wypełnione mogą zostać odrzucone przez Komisję Stypendialną!)

 

 1. Wniosek mogą składać WYŁĄCZNIE osoby, które zaliczyły rok akademicki 2019/2020 do 30 września 2020 – zgodnie z §24 ust. 1 Regulaminu świadczeń.
 2. Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021: 20-30 października 2020 (nieprzekraczalny!)
 3. Na wniosek składają się:
  – Załącznik nr 3 – wniosek o stypendium rektora

  – Załącznik nr 5 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
  – Załącznik nr 26 – klauzula o RODO
  – Załącznik nr 25 – numer konta bankowego
 4. Osoby, które składają wniosek WYŁĄCZNIE z tytułu wysokiej średniej (nie niższej niż 4,30) nie potwierdzają średniej w Dziekanacie – dotyczy studentów UJK.
  Osoby z innych Uczelni są ZOBOWIĄZANE dołączyć zaświadczenie o średniej za poprzedni rok akademicki.
 5. Przed złożeniem wniosku należy UWAŻNIE zapoznać się z wzorem załącznika nr 5 zamieszczonego na stronie:
  https://cm.ujk.edu.pl/dziekanat/pliki-do-pobrania-sprawy-socjalne-i-platnosci/
  – jego błędne wypełnienie może skutkować odrzuceniem wniosku przez Komisję Stypendialną!
 6. Przy wypełnianiu załącznika nr 3 należy zwrócić uwagę, że wniosek składany jest na rok akademicki 2020/2021, natomiast średnia jest za rok akademicki 2019/2020.
 7. Studenci ubiegający się o dodatkowe punkty za OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE zobowiązani są do potwierdzenia ilości punktów we właściwej jednostce:
  – osiągnięcia naukowe i artystyczne – we właściwym Instytucie

  – osiągnięcia sportowe – w Studium WFiS
  W przypadku dodatkowych punktów za osiągnięcia należy do wniosku dołączyć także kserokopie, które potwierdzają w/w osiągnięcia.
 8. Sposób składania dokumentów:
  – osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem (patrz: informacja w pkt. 9), w wyznaczonym dniu i godzinie (punktualnie!) złożyć komplet dokumentów (w koszulce i niezaklejonej, niepodpisanej kopercie) we właściwym pokoju (patrz: informacja w pkt. 9)

  – pocztą tradycyjną na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19a z dopiskiem: Komisja Stypendialna
 9. Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie!- 
  mgr Olga Kwapisz-Zdanek, tel. 41 349 6985 (pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, doktoranci, zdrowie publiczne), pok. 3/7

  – mgr Agnieszka Kisiel, tel. 41 349 6904 (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, WF, ratownictwo medyczne), pok. 3/8

Stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium ministra studenci mają składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r..

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem:
https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html