Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 200/2019w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki

Regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) Rektorze – należy przez to rozumieć: Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
3) Prorektorze – należy przez to rozumieć: Prorektora właściwego ds. nauki;
4) Statucie – należy przez to rozumieć: Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
5) Senacie – należy przez to rozumieć: Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
6) Radzie naukowej – należy przez to rozumieć: Radę naukową instytutu właściwą dyscyplinie, w której Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadania stopnia naukowego doktora;
7) Ustawie – należy przez to rozumieć: Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.);
8) Szkole doktorskiej – należy przez to rozumieć: Szkołę doktorską Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
9) Doktorancie – należy przez to rozumieć: osobę, która odbywa lub ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
10) Kandydacie – należy przez to rozumieć: osobę, która złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w trybie eksternistycznym;
11) Komisji doktorskiej – należy przez to rozumieć: komisję powołaną przez Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki;
12) RDN – należy przez to rozumieć: Radę Doskonałości Naukowej;
13) BIP-e – należy przez to rozumieć: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
14) Systemie POL-on – należy przez to rozumieć: Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.


POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA W DZIEDZINIE NAUKI


§ 1


1. Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej, w której uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora, stopień doktora nadaje się w dziedzinie nauki.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, stopnień doktora w dziedzinie nauki może być nadany w dziedzinie, w której uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w ponad połowie dyscyplin naukowych zawierających się w tej dziedzinie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie przeprowadza Senat na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką naukową promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego powołanych przez Radę naukową jednej z dyscyplin naukowych, o których mowa w ust. 1 w trybie właściwym dla postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie.
4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.
5. Z wnioskiem do Senatu o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki może wystąpić doktorant lub kandydat.
6. Doktorant odbywający kształcenie w szkole doktorskiej składa wniosek, o którym mowa w ust. 4, wraz z rozprawą doktorską w biurze ds. doktorantów. Załączniki do wniosku:


1) rozprawa doktorska – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF;
2) opinia promotora/promotorów, zawierająca uzasadnienie do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki;
3) opinię zawierającą uzasadnienie do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki, wydaną przez przewodniczącego Rady naukowej każdej z dyscyplin wskazanych we wniosku;
4) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3);
6) w przypadku współautorstwa w publikacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b) – informacja o wkładzie autorskim kandydata w publikację lub w dzieło artystyczne;


7. Dyrektor szkoły doktorskiej przekazuje niezwłocznie wniosek, o którym mowa w ust. 6 wraz z załącznikami przewodniczącemu Senatu za pośrednictwem Prorektora wraz z potwierdzeniem złożenia rozprawy doktorskiej i ukończenia przez doktoranta kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
8. Kandydat składa w sekretariacie Prorektora wniosek, o którym mowa w ust. 4 wraz z rozprawą doktorską. Załączniki do wniosku:


1) rozprawa doktorska – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowane dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem, o którym mowa w § 3 ust. 5 oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF;
2) opinia promotora/promotorów, zawierająca uzasadnienie do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki;
3) opinię zawierającą uzasadnienie do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki, wydaną przez przewodniczącego Rady naukowej każdej z dyscyplin wskazanych we wniosku;
4) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3);
6) w przypadku współautorstwa w publikacjach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) – informację o wkładzie autorskim kandydata w publikację;
7) dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, o których mowa w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu;
8) oświadczenie ze wskazaniem podmiotu refundującego koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;


§ 2


1. Stopień doktora może być nadany osobie, która:


1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
3) posiada w dorobku co najmniej:


a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii.


4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.


2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o nadanie stopnia doktora w dziedzinie możne ubiegać się osoba niespełniająca wymagań określonych w ust. 1 pkt 1), będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
3. Za najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 2 uważa się posiadanie w dorobku naukowym co najmniej jednego z poniższych osiągnięć, o których mowa w ust. 1 pkt 3).
4. Osoba, o której mowa w ust. 2 po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3) należy udokumentować w postaci pisemnej, w formie stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI.
6. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej lub cykl publikacji naukowych, doktorant lub kandydat przedkłada wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5, oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie w formie procentowej i opisowej.


§ 3


1. Rozprawa doktorska, stanowiąca podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinach naukowych obejmujących zagadnienia naukowe, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.
5. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.


§ 4


1. Po otrzymaniu wniosku Prorektor dokonuje oceny formalnej, a w przypadku stwierdzenia braków wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że w przypadku nieusunięcia tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Wniosek, spełniający wymogi formalne, Prorektor przekazuje do przewodniczącego Senatu.
3. Senat podejmuje uchwały w sprawie:


1) wyrażenia zgody w przedmiocie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki;
2) powołania komisji doktorskiej;
3) wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki;
4) wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
5) wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki.


4. Senat podejmuje uchwały, o których mowa w ust. 3 zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków senatu. Uprawnionymi do głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 3 są członkowie senatu będący profesorami i profesorami uczelni.
5. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki kandydatowi, kandydat w celu weryfikacji posiadania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK zobowiązany jest do:


1) przystąpienia do egzaminów z dyscyplin naukowych, obejmujących zagadnienia naukowe, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4;
2) przystąpienia do egzaminu z dyscypliny dodatkowej tj. filozofii lub ekonomii.


6. Kandydat składa oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
7. Skład komisji doktorskiej:


1) przewodniczący,
2) co najmniej sześciu członków komisji doktorskiej – reprezentujących dyscypliny naukowe, obejmujące zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wskazane we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4, w tym czterech posiadających co najmniej stopnień doktora habilitowanego.


8. Funkcję przewodniczącego komisji doktorskiej może pełnić członek Senatu reprezentujący jedną z dyscyplin naukowych, obejmujących zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4, posiadający co najmniej stopnień doktora habilitowanego.
9. Do zadań komisji doktorskiej należy w szczególności:


1) weryfikacja spełnienia przez doktoranta wymagania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2
2) weryfikacja spełnienia przez doktoranta minimalnego wymagania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) w przypadku publikacji wieloautorskich;
3) przedstawienie przewodniczącemu Senatu co najmniej trzech kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej, spełniających kryteria, o których mowa w ust. 11 lub 12;
4) wydanie opinii w przedmiocie dopuszczenia doktoranta do obrony rozprawy doktorskiej i dostarczenie jej niezwłocznie przewodniczącemu Senatu;
5) wyznaczenie terminu obrony rozprawy doktorskiej w przypadku podjęcia przez Senat uchwały w sprawie postanowienia o dopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej, oraz przekazanie przewodniczącemu Senatu dokumentów, o których mowa w ust. 26 w terminie umożliwiającym udostępnia ich w BIP-e nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej;
6) przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej;
7) dostarczenie niezwłocznie przewodniczącemu Senatu uchwały w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej.


10. Komisja doktorska podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu tajnym.
11. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie jednej dyscyplin naukowych wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4, niebędąca pracownikiem Uniwersytetu oraz pracownikiem uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest kandydat.
12. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba nie posiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub
instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, że posiada znaczne osiągnięcia w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa doktorska.
13. Warunkiem wyznaczenia do pełnienia funkcji recenzenta osoby, o której mowa w ust. 12 jest uznanie przez Senat posiadania przez tę osobę znacznych osiągnięć w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska. W takim przypadku uchwała Senatu zawiera uzasadnienie wskazujące na posiadanie przez osobę wyznaczaną do pełnienia funkcji recenzenta znacznych osiągnięć naukowych. 14. Recenzent sporządza recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Warunki zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia określa umowa o sporządzenie recenzji. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
15. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki kandydatowi przygotowującemu rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym do zadań komisji doktorskiej należy także (poza obowiązkami określonymi w ust. 9) weryfikacja efektów uczenia się dla klasyfikacji na poziomie 8PRK, w tym:


1) przeprowadzenie egzaminów z dyscyplin, obejmujących zagadnienia naukowe, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4;
2) powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej;
3) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez doktoranta w celu potwierdzenia posiadania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK określonych w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.


17. Komisja doktorska wydaje opinię, o której mowa w ust. 9 pkt 4) na podstawie:


1) dokonanej weryfikacji spełnienia przez doktoranta wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2;
2) recenzji rozprawy doktorskiej;


18. Komisja doktorska może wydać opinię w przedmiocie dopuszczenia doktoranta do obrony rozprawy doktorskiej, w przypadku, gdy:


1) doktorant spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2;
2) rozprawa doktorska uzyskała co najmniej dwie pozytywne recenzje,

19. Senat podejmuję uchwałę, o której mowa w ust. 3 pkt 4) po zapoznaniu się z opinią komisji doktorskiej, o której mowa w ust. 9 pkt 4).
20. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący Senatu podpisuje stosowne postanowienie. W przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie o przysługującym zażaleniu do RDN.
21. W przypadku wniesienia zażalenia od postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący Rady naukowej przekazuje zażalenie do RDN wraz z opinią Rady naukowej i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zażalenia.
22. Senat podejmuję uchwałę, o której mowa w ust. 3 pkt 5) na podstawie uchwały komisji doktorskiej, o której mowa w ust. 9 pkt 6).
23. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki przewodniczący Senatu podpisuje stosowną decyzję. Decyzja zawiera uzasadnienie. W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora zawiera ona także pouczenie o przysługującym zażaleniu do RDN.
24. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji przewodniczący Senatu przekazuje odwołanie do RDN wraz z opinią Senatu i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
25. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, przewodniczący Senatu zobowiązany jest do sprawdzenia jej przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy.
26. Przewodniczący Senatu, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
27. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
28. Dokumenty, o których mowa w ust. 26, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.
29. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

 

OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

§ 5


1. Kandydat wnosi na rzecz Uniwersytetu opłatę za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki.
2. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.
3. Koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora obejmują:


1) wynagrodzenie promotora, w przewodzie doktorskim w wysokości 83 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
2) wynagrodzenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim w wysokości 50 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
3) wynagrodzenie recenzenta w przewodzie doktorskim wynosi 27 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
4) koszty dojazdu, noclegu i diet promotora, recenzentów według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów,
5) pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, w wysokości 15% wynagrodzenia profesora, określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.


4. Koszty i wydatki, o których mowa w ust 1 pkt 5) nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1 lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 refunduje koszty o których mowa w ust. 3 na podstawie umowy zawartej z Uczelnią. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
6. Rektor może zwolnić kandydata przygotowującego rozprawę w trybie eksternistycznym z wniesienia opłaty w całości lub w części w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy:


1) kandydat kieruje lub kierował grantem badawczym realizowanym w uczelni, finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
2) posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.


PRZEPISY PRZEJŚCIOWE


1. W przypadku osób, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie przeprowadza się na podstawie niniejszego regulaminu na zasadach dotyczących kandydatów z uwzględnieniem poniższych zmian:


1) efekty uczenia w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych;
2) przepisów § 1 ust. 8 pkt 6), 7), 8) oraz § 4 ust. 5 i ust. 15 nie stosuje się.


2. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki wszczętych na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku, o którym mowa w § 186 ust.1 pkt 3) lit. a) ustawy zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:


1) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b ustawy,
2) przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C dotychczasowego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.


3. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku, o którym mowa w § 186 ust.1 pkt 3) lit. b) ustawy zalicza się także monografie naukowe wydane przez:


1) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
2) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.


4. Od osób, które rozpoczęły w uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 nie pobiera się opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie na zasadach określonych w regulaminie studiów.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała 200-2019 (185.9 KiB)

Regulamin Określający Zasady I Tryb Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora W Dziedzinie Nauki (243.2 KiB)

Załącznik 1 Wniosek W Sprawie Wszczęcie Postępowania O Nadanie Stopnia Doktora W Dziedzinie (524.8 KiB)

Załącznik 2 Potwierdzenie Ukończenia Szkoły Doktorskiej (346.4 KiB)

Załącznik 3 Oświadczenie (245.3 KiB)

Załącznik 4 Zasady Potwierdzania Efektów Uczenia Się Dla Kwalifikacji Na Poziomie 8 PRK Dla Kandydatów Przygotowujących Rozprawę Doktorską W Trybie Eksternistycznym (477.3 KiB)

Załącznik 5 Oświadczenie (248.6 KiB)