Płatności

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH DLA STUDENTÓW

 

  1. ROZPOCZYNAJĄJACYCH I KONTYNUUJĄCYCH STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

W przypadku rezygnacji ze studiów, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na piśmie do Dziekanatu Uczelni
– do dnia złożenia pisemnej rezygnacji naliczana jest opłata za studia!

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 104/2019 opłata za zajęcia dydaktyczne podzielona jest na 8 okresów płatności.

Terminy płatności:

– do 15 października   za okres płatności od 1 października do 31 października

– do 15 listopada         za okres płatności od 1 listopada do 30 listopada

do 15 grudnia            za okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia

do 15 stycznia            za okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia

do 15 marca               za okres płatności od 1 marca do 31 marca

– do  15 kwietnia          za okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia

do 15 maja                 za okres płatności od 1 maja do 31 maja

– do 15 czerwca            za okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca

Jako datę płatności rozumie się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy Uniwersytetu!

W przypadku nieterminowych wpłat Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wymagalnych wierzytelności.

Na każde wezwanie osoba pobierająca naukę ma obowiązek przedłożenia oryginału dowodu wpłaty.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

 

Lp

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA ZA JEDEN OKRES PŁATNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

 

studia jednolite magisterskie  I-III rok

studia jednolite magisterskie IV rok

775,00 zł

750,00 zł

6.200,00 zł

6.000,00 zł

 

studia drugiego stopnia         

775,00 zł

6.200,00 zł

2

DIETETYKA

 

studia pierwszego stopnia I-III  rok

600,00 zł

4.800,00 zł

3

KOSMETOLOGIA

 

studia pierwszego stopnia I-III rok

600,00 zł

4.800,00 zł

 

Studia drugiego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

4

LEKARSKI

 

jednolite studia magisterskie I-III rok

jednolite studia magisterskie IV-VI rok

4.375,00 zł

4.000,00 zł

35.000,00 zł

32.000,00 zł

5

PIELĘGNIARSTWO

 

Studia drugiego stopnia

775,00 zł

6.200,00 zł

6

POŁOŻNICTWO

 

studia drugiego stopnia

775,00 zł

6.200,00 zł

7

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Studia pierwszego stopnia

600,00 zł

4.800,00 zł

8

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Studia pierwszego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

 

Studia drugiego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

 

  1. OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI (ENGLISH DIVISION)

Terminy płatności:

do 12 października     za semestr zimowy

– do 15 lutego              za semestr letni

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA ZA JEDEN OKRES PŁATNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

LEKARSKI prowadzony w języku angielskim

 

studia jednolite magisterskie 

6.000,00 euro

12.000,00 euro

 

  1. WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH OD CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA WYŻSZE STACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Terminy płatności:

– do 12 października    za semestr zimowy  

– do 15 lutego             za semestr letni

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA ZA JEDEN OKRES PŁATNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

2

DIETETYKA

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

3

KOSMETOLOGIA

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

4

PIELĘGNIARSTWO

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

5

POŁOŻNICTWO

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

6

RATOWNICTWO MEDYCZNE

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

8

ZDROWIE PUBLICZNE

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

Faktury za usługi edukacyjne wystawiane są w terminach:

– na firmę  –  do 15 dnia następnego miesiąca

– na osobę prywatną  –  3 miesiące od daty wpłaty

 

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJK nr 76/2014 osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami nie może uzyskać:

– zgody na udział w zajęciach dydaktycznych,

– zgody na przystąpienie do zaliczenia bądź egzaminu,

– zaliczenia semestru bądź roku studiów,

– zgody na egzamin komisyjny,

– zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego,

– zgody na wznowienie studiów.

 

Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami może zostać skreślona z listy studentów!