Szczegółowe wymagania hablitacje

Szczegółowe wymagania

  1. Kandydat do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego powinien wykazać się znaczącym dorobkiem publikacyjnym – poza osiągnięciem naukowym, tym samym powinien opublikować prace oryginalne w czasopismach naukowych, recenzowanych (znajdujących się w wykazie czasopism), których łączna wartość współczynnika IF wynosi
    co najmniej 10 IF.
  2. W przypadku gdy osiągnięcie naukowe stanowi cykl opublikowanych prac oryginalnych, w których habilitant jest pierwszym, ostatnim lub „korespondencyjnym” autorem powinna stanowić co najmniej 280 pkt. wg wykazu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ; przy czym przynajmniej trzy z w/w prac powinny być opublikowane w czasopismach, których aktualna punktacja MNiSW wynosi co najmniej 70 pkt.

Osiągnięciem naukowym może być również jednoautorska monografia o punktacji 80 pkt MNiSW opublikowana przez wydawnictwo ujęte w dacie złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na postawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.