Guidelines for habilitation procedures

Regulamin w sprawie trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
2) Rektorze – należy przez to rozumieć: Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
3) Statucie – należy przez to rozumieć: Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
4) Senacie – należy przez to rozumieć: Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
5) Radzie naukowej – należy przez to rozumieć: Radę naukową instytutu właściwą dyscyplinie, w której Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadania stopnia doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki,
6) Ustawie – należy przez to rozumieć: Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.),
7) Habilitancie – należy przez to rozumieć: osobę, która we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wskazała Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jako podmiot habilitujący;
8) RDN – należy przez to rozumieć: Radę Doskonałości Naukowej;
9) BIP – należy przez to rozumieć: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
10) Systemie POL-on – należy przez to rozumieć: Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO W UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

§ 1

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może być przeprowadzone w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza Rada naukowa właściwa dyscyplinie wskazanej we wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

§ 2

1. Habilitant składa pisemny wniosek do Uczelni za pośrednictwem RDN.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wskazanie dziedziny i dyscypliny, w której habilitant ubiega się o nadanie stopnia;
2) opis kariery zawodowej habilitanta;
3) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2) ustawy;
4) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

3. Po otrzymaniu wniosku od RDN jest on kierowany niezwłocznie do przewodniczącego Rady naukowej właściwej dyscyplinie naukowej wskazanej we wniosku.
4. Rada naukowa podejmuje uchwały w sprawie:

1) w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
2) rekomendacji recenzenta oraz 2 członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza;
3) powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
4) wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

5. Rada naukowa podejmuje uchwały, o których mowa w ust. 4 zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady. Uprawnionymi do głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 4 są członkowie Rady naukowej będący profesorami lub profesorami uniwersytetu.
6. Rada naukowa podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 4 ust. pkt.1) w terminie 4 tygodni od dnia wpływu do Uczelni wniosku od RDN. W przypadku uchwały o odmowie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Przewodniczący Rady naukowej przesyła do Rektora uchwalę oraz wniosek kandydata do stopnia doktora habilitowanego celem odesłania do RDN.
7. Po otrzymaniu informacji z RDN o wyznaczonych przez nią członkach komisji habilitacyjnej jest ona niezwłocznie przekazywana do przewodniczącego Rady naukowej właściwej dyscyplinie naukowej
8. Członkiem komisji habilitacyjnej, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może zostać pracownik uniwersytetu zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w dyscyplinie, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w zakresie zagadnień będących przedmiotem tego postępowania.
9. Recenzentem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może zostać osoba, posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, w dyscyplinie, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie zagadnień będących przedmiotem tego postępowania, niebędąca pracownikiem Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust 10 – 12.
10. Recenzentem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może zostać osoba nie posiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli właściwa Rada naukowa uzna, że posiada ona znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopnień doktora habilitowanego.
11. Warunkiem powołania do pełnienia funkcji recenzenta osoby, o której mowa w ust. 10 jest uznanie przez Radę naukową posiadania przez tę osobę znaczącego dorobku w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopnień doktora habilitowanego, co Rada naukowa potwierdza w uchwale rekomendującej tę osobę do pełnienia funkcji recenzenta.
12. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu sporządzenia recenzji, o którym mowa w ust. 19.
13. Kandydat na recenzenta przedstawia przewodniczącemu Rady naukowej wykaz aktualnych osiągnięć naukowych oraz oświadczenie w przedmiocie dochowania terminu na sporządzenie recenzji, określonego w ustawie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
14. Po podjęciu przez Radę naukową uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) przewodniczący Rady przekazuje ją niezwłocznie rektorowi.
15. Rektor może zaakceptować kandydatów wskazanych w uchwale, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) lub wystąpić do przewodniczącego Rady naukowej z wnioskiem o wskazanie innych kandydatów.
16. W terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wpływu do Uczelni informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN Rada naukowa podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 4 pkt. 3). Warunkiem powołania komisji habilitacyjnej jest akceptacja przez rektora rekomendowanych przez Radę naukową kandydatów na członków komisji habilitacyjnej oraz kandydata na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
17. Komisja habilitacyjna, o której mowa w ust. 4 pkt. 3) składa się z 7 osób:

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów;
2) 2 członków, w tym sekretarza, będących pracownikami Uczelni;
3) 1 recenzenta, niebędącego pracownikiem Uczelni, wyznaczonego przez Radę naukową.

18. Zadania Komisji habilitacyjnej:

1) przekazanie recenzentom wniosku i dokumentacji pozwalającej na prawidłową weryfikację, czy habilitant spełnia wymogi do nadania stopnia doktora habilitowanego;
2) podjęcie decyzji w przedmiocie kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć naukowych habilitanta, z zastrzeżeniem ust. 21;
3) przeprowadzanie kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć naukowych habilitanta, z zastrzeżeniem ust. 21;
4) podjęcie uchwały zawierającej jednoznaczną opinię w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne;
5) przekazanie przewodniczącemu Rady naukowej uchwały, o której mowa w pkt 4), wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji.

19. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy i przygotowują recenzje. Recenzja winna być zakończona konkluzją czy jest pozytywna czy negatywa.
20. Warunki zapłaty wynagrodzenia przysługującego recenzentowi określa umowa o sporządzenie recenzji. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
21. Kolokwium habilitacyjne, o którym mowa w ust. 18 pkt 3) przeprowadza się w przypadku osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W pozostałych przypadkach decyzję w sprawie przeprowadzenia kolokwium podejmuje Komisja habilitacyjna.
20. Kolokwium habilitacyjne, o którym mowa w ust. 18 pkt 3) może być przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
21. Sekretarz komisji habilitacyjnej informuje habilitanta o terminie, miejscu oraz formie kolokwium habilitacyjnego, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
22. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 23.
23. Habilitant może złożyć do Komisji habilitacyjnej wniosek o przeprowadzenie głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 18 pkt 4) w głosowaniu tajnym, w takim przypadku Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.
24. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 18 pkt 5) Rada naukowa, w terminie miesiąca od ich otrzymania, podejmuje uchwałę w sprawie wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Rada naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku, gdy opinia, o której mowa w ust. 18 pkt 4) jest negatywna.
25. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przewodniczący Rady naukowej podpisuje stosowną decyzję. Decyzja zawiera uzasadnienie. W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego zawiera ona także pouczenie o przysługującym odwołaniu do RDN.
26. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji przewodniczący Rady naukowej przekazuje odwołanie do RDN wraz z opinią Rady naukowej i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
27. W przypadku wycofania przez habilitanta wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, po powołaniu komisji habilitacyjnej, Rada naukowa podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania habilitacyjnego z powodu wycofania przez habilitanta wniosku o przeprowadzenie tego postępowania.
28. Przewodniczący Rady naukowej, udostępnia w BIP- ie Uczelni wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania.
29. Przewodniczący Rady naukowej, udostępnia w systemie POL-on wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu.

OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

§ 3

1. Habilitant, niebędący pracownikiem uniwersytetu, wnosi na rzecz Uniwersytetu opłatę za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
2. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.
3. Habilitant, niebędący pracownikiem uniwersytetu, po podjęciu przez Radę naukową uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego składa w jednostce właściwej ds. nauki na
wydziale właściwym Radzie naukowej oświadczenie w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego obejmują:

1) wynagrodzenie przewodniczącego oraz sekretarza komisji habilitacyjnej, które wynosi 33 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
2) wynagrodzenie innych członków komisji habilitacyjnej, niż wskazani w pkt 1) wynosi 17 %wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
3) wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego wynosi 33 % wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy,
4) koszty dojazdu, noclegu i diet przewodniczącego komisji habilitacyjnej, recenzentów według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów,
5) pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, w wysokości 15% wynagrodzenia profesora, określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

5. Koszty i wydatki, o których mowa w ust. 3 pkt 5) nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
6. Habilitant lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 refunduje koszty o których mowa w ust. 3 na podstawie umowy zawartej z Uczelnią. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
7. Rektor może zwolnić habilitanta z wniesienia opłaty w całości lub w części w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy:

1) habilitant kieruje lub kierował grantem badawczym realizowanym w uczelni, finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
2) habilitant posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 4

1. W postępowaniach habilitacyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień doktora habilitowanego nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

1) stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy;
2) z dniem 1 października 2019 roku, stopień doktora habilitowanego nadaje Rada naukowa instytutu właściwego dyscyplinie, w której uniwersytet posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego;

2. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2020 r. do
minimalnego dorobku, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy zalicza się także monografie naukowe wydane przez:

1) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
2) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

3. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych na zasadach określonych w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b) zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

1) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b ustawy,
2) przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C dotychczasowego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.

4. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, które zostały wszczęte w uczelni na podstawie dotychczasowych przepisów, a które nie zostały zakończone do 31 grudnia 2021 r. umarza się, co wymaga wydania przez Radę naukową decyzji o umorzeniu postępowania.
5. W przypadku postępowań habilitacyjnych osób, mających wszczęte i niezakończone postępowanie habilitacyjne, w sprawie którego uniwersytet zawarł umowę o refundację kosztów tego postępowania przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, ostateczne koszty tego postępowania określane są na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

pliki do pobrania:

Uchwała Nr 201 2019 W Sprawie Wprowadzenia Regulaminu W Sprawie Trybu Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego (185.0 KiB)

Regulamin W Sprawie Trybu Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora Habilitowanego (226.4 KiB)

Załącznik 1 (416.2 KiB)

Załacznik 2 (445.4 KiB)