Regulamin pracowni Histologii

REGULAMIN DYDAKTYCZNY 2020-2021

Przedmiot: Histologia z embriologią. KIERUNEK LEKARSKI   

  1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Histologii jest zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  1. Obecność studentów jest obowiązkowa na wszystkich ćwiczeniach i wykładach. Nieobecności usprawiedliwiane są jedynie na podstawie oficjalnych zaświadczeń (lekarz, Dziekan, stosowne władze).
  1. Preparaty histologiczne zawierają ludzki materiał tkankowy. Studenci zobowiązani są do zachowania należytego szacunku i właściwej ostrożności przy posługiwaniu się preparatami podczas ćwiczeń.
  1. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa na zajęciach w grupach, do których są przydzieleni.
  1. Wymagane jest punktualne przybycie na zajęcia i przygotowanie zgodnie z podanym harmonogramem.
  1. Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje jeżeli:

– udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania, z wyznaczonego na ćwiczenie zakresu materiału

– właściwie wykona i opisze rysunki obserwowanych na preparatach mikroskopowych struktur

– w przypadku braku prawidłowych rysunków z bieżących zajęć, obecność studenta  na zajęciach może być unieważniona

– dwukrotne nieprzygotowanie do ćwiczeń lub dwa niezaliczone laboratoria, w wyniku niewłaściwego wykonania lub opisania rysunków skutkują oceną niedostateczną   w pierwszym terminie kolokwium.

  1. Nieobecności:

– student, który opuścił zajęcia (ćwiczenia lub laboratoria) ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy po okresie nieobecności.

– zajęcia opuszczone z przyczyn usprawiedliwionych muszą być zaliczone a formę zaliczenia ustala asystent.

– dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione w semestrze. Większa liczba nieobecności usprawiedliwionych skutkuje zaliczeniem części teoretycznej i praktycznej materiału z danego semestru, które odbędzie się w ostatnim tygodniu danego semestru.

– dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w ciągu roku, która jest równoznaczna z niezaliczeniem ćwiczenia.

  1. Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

– kolokwium składa się z pisemnej części teoretycznej i części praktycznej. Na części pisemnej student udziela odpowiedzi na pytania z materiału przekazanego na wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Na części praktycznej student rozpoznaje 3 preparaty z 5.

– studentowi, który nie zaliczył kolokwium przysługuje jeden termin poprawkowy.

– kolokwium poprawkowe odbywa się w ostatnim tygodniu dydaktycznym w semestrze.                  W wyjątkowych sytuacjach Kierownik przedmiotu decyduje o dodatkowej możliwości zaliczenia przedmiotu.

– niezgłoszenie się na kolokwium w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.

– usprawiedliwienie powinno być złożone u asystenta najpóźniej pierwszego dnia   po zakończonym zwolnieniu. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez Dziekana oświadczenia o zaistniałym wypadku losowym.                                    
W wyjątkowych sytuacjach decyzję podejmie asystent. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej asystent ustala nowy termin kolokwium.

 

  1. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

– warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów i wszystkich nieobecności usprawiedliwionych

– przedmiot rozliczany jest po dwóch semestrach, egzaminem końcowym, który składa się  z części praktycznej i teoretycznej.

– część praktyczna polega na rozpoznaniu preparatów histologicznych. Należy rozpoznać   7 na 10 preparatów.

– część teoretyczna ma formę testową (test wyboru).

– ocena niedostateczna z części praktycznej jest jednoznaczna z oceną niedostateczną     z całości egzaminu końcowego.

– niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę pierwszego terminu egzaminu.

– usprawiedliwienie powinno być złożone najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez Dziekana oświadczenie o zaistniałym wypadku losowym.

 

  1. Inne:

– za szkody powstałe podczas zajęć z winy studenta odpowiada finansowo student.

prof. UJK dr hab. Aleksander Szczurkowski