Regulamin zajęć i warunków uzyskiwania zaliczeń z anatomii dla studentów medycyny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

Regulamin zajęć i warunków uzyskiwania zaliczeń z anatomii dla studentów medycyny w Zakładzie Anatomii Collegium Medicum UJK w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

 1. Zajęcia z anatomii obejmują wykłady, ćwiczenia i ćwiczenia praktyczne.
 2. Zajęcia z anatomii kończą się zaliczeniem z oceną w semestrze letnim oraz egzaminem w semestrze letnim.
 3. Wykłady z anatomii realizowane są dla całego roku, ćwiczenia i ćwiczenia praktyczne odbywają się w grupach zgodnie z harmonogramem zajęć podanym na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych.
 4. Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowe i kontrolowane.
 5. Podczas pierwszych ćwiczeń studenci zapoznają się z organizacją zajęć, regulaminem Zakładu Anatomii, zasadami BHP oraz warunkami, jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie przedmiotu.
 6. We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny i wymogów BHP.
 7. Studenci przebywający na terenie Zakładu Anatomii muszą posiadać biały fartuch i obuwie na zmianę.
 8. W salach Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów i płynów.
 9. W salach prosektoryjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń cyfrowych.
 10. Studenci przystępujący do ćwiczeń zobowiązani są do opanowania przewidzianych programem wiadomości wg harmonogramu podanego na każdy semestr. Podczas ćwiczeń sprawdzane jest przygotowanie do zajęć z zagadnień dotyczących materiału teoretycznego obowiązującego w danym cyklu tematycznym.
 11. Każde ćwiczenie musi być zaliczone.
 12. Na zakończenie każdego cyklu ćwiczeniowego przeprowadzane jest zaliczenie zbiorcze – 3 częściowe kolokwium (test pisemny, część praktyczna – tzw. „szpilki” i odpowiedzi ustne) dotyczące całego cyklu.
 13. W programie zajęć przewidziane są dwa terminy zaliczenia bloku tematycznego: I – termin właściwe kolokwium, II termin – poprawa i repetytorium dla osób, które zaliczyły kolokwium w I terminie. I termin testu realizowany jest w godzinach wykładowych dla całego roku, część praktyczna, ustna i poprawa wszystkich części (w tym testu) odbywa się na ćwiczeniach w II terminie. W przypadku zmian w kalendarzu akademickim (godzin rektorskich itd.) stosowane będą doraźne rozwiązania.
 14. Osoby, które nie uzyskają zaliczenia w wymienionych dwóch terminach tracą prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie. Po uzupełnieniu zaliczenia w sesji poprawkowej (we wrześniu) mogą przystąpić do egzaminu w II terminie (w trakcie sesji poprawkowej).
 15. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 16. Studenci, którzy zaliczyli kolokwium w I terminie są zobowiązani do repetytorium w czasie przeznaczonym na II termin kolokwium.
 17. Wszelkie wątpliwości merytoryczne wraz z ich uzasadnieniem mogą być zgłaszane wyłącznie indywidualnie w formie pisemnej do kierownika Zakładu bezpośrednio po zakończeniu kolokwium pisemnego oraz jeden dzień po ogłoszeniu wyników zaliczenia/egzaminu praktycznego. Zastrzeżenia rozpatruje komisja powołana przez kierownika Zakładu, a jej decyzja jest ostateczna.
 18. Warunkiem zaliczenia semestru I (zimowego) i semestru II (letniego) jest zaliczenie wszystkich kolokwiów częściowych. Ocena końcowa jest średnią z kolokwiów cząstkowych.
 19. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i ćwiczeń praktycznych. Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń tracą prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie. Po uzupełnieniu zaliczenia w sesji poprawkowej (we wrześniu) mogą przystąpić do egzaminu w II terminie (w trakcie sesji poprawkowej).
 20. Kolokwia cząstkowe składają się z 3 części i prowadzone są wg. następujących zasad:
 21. część praktyczna – do rozpoznania 10 struktur anatomicznych bądź całych preparatów: 1 preparat – 1,5 min.
  • poprawna nazwa polska, łacińska i angielska 3 p.
  • poprawna nazwa polska i łacińska 2 p.
  • poprawna nazwa polska i angielska 2 p.
  • poprawna nazwa polska 1 p.
  • poprawna nazwa łacińska 1 p.
  • poprawna nazwa angielska 1 p.
  • niewłaściwa strona ciała 0,5p.
  • niepoprawna nazwa 0 p.
 22. część teoretyczna: test jednokrotnego wyboru spośród pięciu wariantów odpowiedzi lub test z uzupełnianiem odpowiedzi (każda poprawna odpowiedź = 1p, odpowiedź błędna = 0p); czas – 1 min na pytanie; liczbę pytań w teście ustalają arbitralnie prowadzący zajęcia
 23. część ustna – zagadnienia problemowe oraz z anatomii klinicznej, 6 pytań ocenianych w skali 0-5 pkt
 24. Do zaliczenia poszczególnych części wymagane jest uzyskanie minimum 61%pozytywnych odpowiedzi. Ocena końcowa semestralna jest średnią z kolokwiów cząstkowych.
 25. Na ocenę:dstwymagane jest 61-68% punktów możliwych do uzyskania
  • + dstwymagane jest 69-76% punktów możliwych do uzyskania
  • dbwymagane jest 77-84% punktów możliwych do uzyskania
  • + dbwymagane jest 85-92% punktów możliwych do uzyskania
  • bdbwymagane jest 93-100% punktów możliwych do uzyskania.
 1. Szczegółowe dane odnośnie realizacji treści przedmiotu podane są w karcie przedmiotu i programach wykładów oraz ćwiczeń.
 2. Regulamin egzaminu z anatomii podany zostanie w późniejszym terminie.
 3. Wszystkie informacje dotyczące programu, organizacji planu zajęć podawane są do wiadomości Studentów na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Instytutu Nauk Medycznych, Collegium Medicum UJK.