Body Donation Programme

Kontakt:

Imię i Nazwisko: mgr Anna Kamińska
Lokalizacja: al. IX Wieków Kielc 19A – MEDREH
Numer pokoju: D 1/16
Telefon: 41 349 6909
Adres email: anna.kaminska@ujk.edu.pl

I. Cel programu

§ 1.

PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK, zwany dalej Programem, ma na celu pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych, wynikających z programów studiów i kształcenia podyplomowego prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

II. Podstawa prawna i postanowienia ogólne

§ 2.

Program został przygotowany w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2010, Nr 123, poz. 839),
 3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia (Dz.U. 2010, Nr 213. poz. 1405),
 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1067).

§3.

W rozumieniu Programu następujące określenia oznaczają:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. Donator – osoba fizyczna, która za życia przystąpiła do Programu na warunkach w nim określonych,
 3. Donariusz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

III. Wymogi dotycząc postępowania ze zwłokami

§ 4.

 1. Na mocy powołanych w § 2 przepisów, zwłoki ludzkie podlegają szczególnej ochronie. Jest ona związana z szacunkiem dla zmarłych oraz przekonaniem o potrzebie umożliwienia osobie zmarłej godnego pochówku.
 2. Prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek(a),
  2. krewni zstępni (potomkowie w linii prostej – np. dzieci, wnuki),
  3. krewni wstępni (przodkowie w linii prostej – np. rodzice, dziadkowie),
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. wujowie, ciotki, bratankowie),
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. siostra męża, ojciec żony).
 3. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
 4. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
 5. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 6. Prawo do pochowania osób zmarłych w zakładach karnych i śledczych przysługuje pozostałemu małżonkowi, a jeżeli to okaże się niemożliwe, prawo to przysługuje krewnym zstępnym i wstępnym, krewnym bocznym do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowatym w linii prostej do stopnia pierwszego, z którymi zmarły utrzymywał kontakt lub których adresy lub numery telefonów są znane dyrektorowi zakładu karnego. Rodzina osoby zmarłej w zakładzie karnym lub w areszcie śledczym musi w ciągu 72 godzin od zgonu zmarłego podjąć decyzję, czy podejmie się pochówku. W przypadku cudzoziemców, o zgonie powiadamia się najbliższą rodzinę. Rodzina musi podjąć decyzję w ciągu 14 dni, czy pochowa zmarłego, czy też rezygnuje z tego prawa.

§ 5.

 1. Oprócz prawa do pochowania osoby zmarłej, przepisy prawa przewidują także możliwość przekazania zwłok publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
 2. Zwłoki niepochowane przez uprawnione podmioty mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.
 3. Przekazania zwłok do celów naukowych wymaga uprzedniego stwierdzenia śmierci i jej przyczyn w karcie zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 4. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo, do pochowania zwłok, oprócz karty zgonu, wymagane jest zezwolenie prokuratora.

§ 6.

Wykorzystanie zwłok do innych celów niż opisane powyżej, może zostać uznane za znieważanie zwłok, co, zgodnie z art. 262 § 1 kodeksu karnego, stanowi przestępstwo podlegające karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

IV. Warunki przekazania zwłok do celów naukowych w ramach Programu

§ 7.

 1. Do przekazania po śmierci swoich zwłoki do celów naukowych i przystąpienia do Programu, dawca za życia zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, zwanego dalej Aktem przekazania zwłok.
 2. Akt przekazania zwłok zostaje doręczony Uniwersytetowi.
 3. Do ważności oświadczenia – Aktu przekazania zwłok wymagane jest, aby zostało ono złożone przez osobę pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Akt przekazania zwłok powinien zawierać dane dotyczące dawcy, tj.: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, oświadczenie o przystąpieniu do Programu i przekazaniu zwłok dla celów medycznych, miejsce i datę złożenia oświadczenia oraz notarialnie poświadczony podpis Donatora i datę sporządzenia.
 5. Oświadczenie Donatora powinno ponadto zawierać dane osób, które zostały poinformowane o złożeniu przez niego Aktu przekazania zwłok, aby mogły one w przypadku śmierci Donatora poinformować o tym fakcie Uniwersytet.
 6. Wzór Aktu przekazania zwłok stanowi załącznik do niniejszego Programu.

§ 8.

Donatorzy, którzy przystąpili do Programu zobowiązani są do pisemnego informowania Uniwersytetu o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych osobowych i informacji, ujętych w Akcie przekazania zwłok.

§ 9.

Akt przekazania zwłok jest dobrowolny i nieodpłatny, i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora, ani osób wykonujących jego wolę po śmierci.

§ 10.

Imiona i nazwiska Donatorów są umieszczane na tablicy pamiątkowej, chyba że w Akcie przekazania zwłok nie wyrazili oni na to zgody.

§ 11.

Donatorem może zostać wyłącznie osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.

 1. Osoby wskazane w Akcie przekazania zwłok, o których mowa w § 7 ust.5 Programu, powinny niezwłocznie zawiadomić Uniwersytet o śmierci Donatora.
 2. Przekazanie zwłok Uniwersytetowi następuje na podstawie decyzji właściwego starosty, o której mowa w § 5 ust.2 Programu.
 3. Od chwili powiadomienia Uniwersytetu o śmierci Donatora, Uniwersytet na własny koszt zabezpiecza i przewozi zwłoki.

§ 13.

 1. Zwłoki przekazane w ramach Programu do celów naukowych będą wykorzystywane przez Uniwersytet w sposób zapewniający zachowanie godności należnej zmarłemu z poszanowaniem właściwego traktowania ciała w trakcie jego sekcjonowania przez osób uczestniczące, w tym studentów i lekarzy.
 2. Przewidywany okres sekcjonowania zwłok wynosi 4 lata. W sekcjach uczestniczą lekarze i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odbywający kształcenie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia te są wyłączone z dostępu innych osób.

§ 14.

W szczególnych przypadkach Uniwersytet zastrzega sobie prawo odstąpienia od przejęcia ciała, w szczególności w przypadku:

 1. zgonu za granicą,
 2. zaawansowanego rozkładu ciała,
 3. zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C,
 4. zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej (powikłania w wyniku chemio i radioterapii).

§ 15.

 1. W przypadku donacji zwłok, Uniwersytet zobowiązany jest do pochowania zwłok zgodnie z wolą Donatora i według wyznania wskazanego przez niego, wyrażonymi w Akcie przekazania zwłok.
 2. O pogrzebie i jego terminie zawiadamiany jest wskazany w Akcie przekazania zwłok członek rodziny, chyba że Donator nie wyraził takiej woli.
 3. Pochówek może nastąpić w grobie rodzinnym Donatora, o ile taka była jego wola wyrażona w Akcie przekazania zwłok i Uniwersytet uzyska zgodę dysponenta grobu.
 4. W przypadku, gdy Donator nie wskazał sposobu przeprowadzenia pochówku, pochówek jest przeprowadzany w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 16.

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na warunkach określonych w art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity – Dz.U z 2013 r. poz. 1440 ze zm).

Akt Przekazania Zwłok
Akt Przekazania Zwłok
Akt-przekazania-zwlok.doc
54.0 KiB
581 Downloads
Details