WYBORY 2020-2024

KOMUNIKAT nr 8/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie  zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od 28 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

 2. Oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Instytutu Nauk o Zdrowiu – posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przyjmowane są od 25 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00.

  Instytut Nauk Medycznych – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr D 2/19

  Instytut Nauk o Zdrowiu – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr A 0.09
 3. Nauczyciele akademiccy wymienieni w punkcie 1 i 2 urodzeni przed dniem 31 lipca 1972r. do oświadczenia o spełnieniu wymogów, załączają w zaklejonej kopercie OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE lub jeżeli złożyli już wcześniej to oświadczenie – INFORMACJĘ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO. Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz adnotację: ,,Oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

 4. Druki oświadczeń
 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji na okres 2020-2024 (załącznik do pobrania)
 • Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (do zapoznania się)
 • Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej – Wzór oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia
 • Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia

  5. Informację na temat złożenia oświadczenia lustracyjnego można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: htpps://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka