Zasady postępowania w przewodzie habilitacyjnym

 20 listopada , 2015r.

Zasady postępowania w przewodzie habilitacyjnym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

przyjęte uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK  z dnia  20 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przewodów habilitacyjnych

Podstawy prawne i ustalenia formalne

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668)

 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 roku poz. 1669)

 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
  o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. U. z 2003 r. , Nr 65, poz. 595, z póź. zm.)
 4. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 84, poz. 455)
 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z póź. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
  w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu
  o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
  W sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
  i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 179, poz. 1065)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1165)
 9. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów z dnia 27.04.2015 roku, Nr BCK/N-U-1515/2014 informacja o przyznaniu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
  o zdrowiu.
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r.
  w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
  o nadanie tytułu naukowego profesora (dz. U. z 2011, Nr 206, poz. 1219)
 11. Komunikat nr 4/2014 Centralnej Komisji (opublikowany na jej stronie internetowej)
 12. Komunikat nr 2/2012 Centralnej Komisji (opublikowany na jej stronie internetowej)
 13. Komunikat nr 3/2012 Centralnej Komisji (opublikowany na jej stronie internetowej)
 14. Komunikat nr 6/2011 Centralnej Komisji (opublikowany na jej stronie internetowej)
 15. Zarządzeniu nr 73/2012 Rektora UJK z dnia 19 września 2012 roku.
 1. Postępowanie wstępne

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek (w formie pisemnej i elektronicznej) osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (zwanej dalej Centralną Komisją lub w skrócie CK). Kandydat wszczynający postępowanie, w piśmie do CK wskazuje jednocześnie uprawnioną Radę Wydziału, która jego zdaniem powinna prowadzić jego przewód habilitacyjny.

 1. Kandydat do wszczęcia postępowania o stopień doktora habilitowanego powinien posiadać po otrzymaniu stopnia doktora, co najmniej: 10 pkt IF w tym 5 pkt IF jako autor prac oryginalnych stanowiących cykl publikacji powiązanych tematycznie i 200 pkt MNiSzW w tym 80 pkt jako pierwszy autor lub co najmniej 10 pkt IF i dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części  i 200 pkt MNiSzW w tym 80 pkt jako pierwszy autor prac oryginalnych.
 1. Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości, formy i sposobu przygotowania dokumentacji znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji ck.gov.pl
  i Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. Kandydat powinien dostosować treść i zawartość swojego wniosku do tych wymagań.

WZÓR WNIOSKU
WZÓR AUTOREFERATU
WZÓR WYKAZU OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH
WZÓR OŚWIADCZENIA WSPÓŁAUTORA

Wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat przedkłada Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

 1. poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 2. autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych,
  w szczególności określonych w art.16 ust. 2 ustawy w języku polskim i angielskim.
 3. wykaz opublikowanych prac naukowych – z uwzględnieniem wymagań określonych
  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). Jeżeli w zakresie któregokolwiek
  z punktów, przewidzianych w powyższym wzorze, kandydat nie ma osiągnięcia – należy wpisać BRAK.
 4. informacje o:
 • osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich,
  w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
 • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
 • działalności popularyzującej naukę.
 1. dane teleadresowe w formie odrębnego dokumentu (adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail).
 2. analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę  UJK lub inną macierzystą bibliotekę Uniwersytecką wraz z podaniem wskaźnika Hirscha.
 3. Zaleca się, aby Kandydat przygotował komplet dokumentacji wniosku na piśmie
  i płytach CD w dwóch egzemplarzach: jeden który osobiście wysyła do Centralnej Komisji i drugi do wglądu w Sekretariacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK. Załączniki, o których mowa w pkt b-e, wymagają podpisu Habilitanta. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.
 4. Zaleca się, aby Kandydat przed złożeniem Wniosku do CK, w którym wskazuje Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK do przeprowadzenia swojej procedury habilitacyjnej, wystąpił na Seminarium Wydziału, przedstawiając syntetycznie swój obszar badań naukowych objęty procedurą awansową.

Habilitant we wniosku przekazanym Centralnej Komisji wskazuje tę część swojego dorobku naukowego lub artystycznego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która, jako osiągnięcie naukowe odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli takim osiągnięciem jest „cykl publikacji powiązanych tematycznie” to opatruje go tytułem (tak jak posiada swój tytuł monografia wskazana jako „osiągnięcie naukowe” w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy).

Decyzję o wszczęciu postępowania habilitacyjnego podejmuje Centralna Komisja po formalnym sprawdzeniu wniosku (w ciągu 7 dni). Datą wszczęcia postępowania jest data do-ręczenia formalnie poprawnego wniosku do Centralnej Komisji. Gdy wniosek zostanie uznany za niekompletny lub nie odpowiadający wymogom ustawy CK wzywa Kandydata do jego uzupełnienia, wskazuje sposób i wyznacza termin uzupełnienia wniosku. W przypadku wszczęcia postępowania informacja o tym (wniosek i autoreferat) pojawi się na stronie internetowej Centralnej Komisji (http://www.ck.gov.pl).

Jednocześnie Centralna Komisja zwraca się do Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK
o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, przesyłając stosowne pismo dotyczące powołania trzech członków do Komisji ds. wnioskowanego przewodu habilitacyjnego.

Odpowiednie pismo z CK oraz elektroniczna postać dokumentacji przewodu jest analizowana przez  Komisję Naukową Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu celem przedstawienia rekomendacji na najbliższe posiedzenie Rady Wydziału dla trzech członków Komisji Habilitacyjnej.

 1. Powołanie Komisji Habilitacyjnej

Po otrzymaniu pisma z Centralnej Komisji, informującego Radę Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu UJK o jej wskazaniu przez CK celem wyrażenia zgody i wytypowania trzech członków Komisji Habilitacyjnej, w terminie jak najszybszym Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK odbywa posiedzenie, na którym po wysłuchaniu rekomendacji Komisji Naukowej podejmuje cztery uchwały:

 1. o zgodzie lub braku zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydata,
 2. w przypadku zgody, trzy uchwały o powołaniu trzech członków Komisji Habilitacyjnej
  (w tym jednego Recenzenta, Sekretarza i Członka Komisji które, zgodnie z Ustawą
  o Stopniach i Tytule Naukowym są osobami o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej).

Przewodniczący Rady Wydziału przekazuje niezwłocznie tę informację do Centralnej Komisji i na stronie Internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK umieszcza wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz
z autoreferatem.

W terminie 6 tygodni od dnia wszczęcia postępowania habilitacyjnego CK uzupełnia skład Komisji Habilitacyjnej o czterech kolejnych członków.
Ostatecznie Komisja składa się z siedmiu członków, to jest:

 • czterech członków wyznaczonych przez Centralna Komisję, w tym Przewodniczącego i dwóch Recenzentów;
 • trzech członków, w tym sekretarza i recenzenta wyznaczonych przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK.

W dniu powołania Komisji Habilitacyjnej Centralna Komisja przekazuje członkom Komisji (za pośrednictwem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK) dokumenty dotyczące postępowania. Komisja Habilitacyjna (w imieniu której działa jej Przewodniczący lub Sekretarz), za pośrednictwem Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK, wnioskuje do Habilitanta o przedstawienie we wskazanym terminie prac składających się na „osiągnięcie” lub „osiągnięcia naukowe lub artystyczne”, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy. Prace powinny być dostarczone w niezbędnej (wskazanej w piśmie Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji habilitacyjnej) liczbie kopii.

Jeżeli Habilitant nie przedstawi żądanych prac w wyznaczonym terminie, Przewodniczący lub z jego upoważnienia Sekretarz Komisji zawiadamia Habilitanta o zawieszeniu postępowania na czas do spełnienia żądania.

Komisja Habilitacyjna informuje Recenzentów przez Przewodniczącego lub Sekretarza, iż sporządzone przez nich recenzje powinny obejmować w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych, częściach (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy), ocenę:

 • „osiągnięcia naukowego lub artystycznego”, które jest opisane w artykule 16 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy,
 • „istotnej aktywności naukowej lub artystycznej”.

Oceny osiągnięć o których mowa powyżej, dokonuje się (jak to nakazuje art. 16 ust. 3 Ustawy) stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). Dodatkowo w treści pisma przewodniego do Recenzentów umieszczona powinna być prośba o ustosunkowanie się na przez Recenzenta na piśmie do ewentualnej kwestii wyróżnienia habilitacji jeśli, w opinii Recenzenta, zachodziłaby taka sytuacja. 

 1. Podstawy prawne działania Komisji Habilitacyjnej i koszty przewodu habilitacyjnego

Członkowie komisji (w liczbie 7 osób) działają na podstawie zawartych z nimi, przez Dziekana (przewodniczącego Rady) umów. Umowy uwzględniają wynagrodzenia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje
i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219).

 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu pokrywa koszty postępowania habilitacyjnego, zgodnie z regułami opisanymi w Zarządzeniu nr 73/2012 Rektora UJK z dnia 19 września 2012 roku. 
 1. Tryb pracy Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzenci w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od daty powołania Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję oceniają osiągnięcia naukowe wnioskodawcy i przygotowują recenzje.
 • Komisja Habilitacyjna ma również prawo zażądać, za pośrednictwem Dziekana (Przewodniczącego Rady), udostępnienia przez Habilitanta rozprawy doktorskiej.
 • Komisja Habilitacyjna działa w siedzibie jednostki prowadzącej dane postępowanie habilitacyjne.
 • Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem Komisja Habilitacyjna
  w głosowaniu jawnym (o ile nie zastrzeżono głosowania w trybie tajnym) podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. W przypadku wątpliwości Komisji Habilitacyjnej dotyczących dokumentacji osiągnięć naukowych Komisja może wezwać Kandydata na osobistą rozmowę. Rozmowa ta może mieć formę wideokonferencji. W przypadku potrzeby przeprowadzenia takiej rozmowy Komisja Habilitacyjna powiadamia Habilitanta
  o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.
 • O obradach w formie wideokonferencji (§ 15 ust. 2 Rozporządzenia) lub
  o przeprowadzeniu rozmowy z habilitantem (art. 18a ust. 10 Ustawy) Komisja Habilitacyjna decyduje w drodze głosowania. Głosowanie to odbywa się w drodze komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej).
 • Posiedzenia komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. Sekretarz komisji zapewnia obsługę techniczną posiedzeń komisji.
 • O organizacji i trybie pracy Komisji decyduje jej Przewodniczący, który korzysta
  z pomocy Sekretarza komisji. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków Komisji z materiałami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodniczący udostępnia też członkom Komisji opinie sporządzone przez recenzentów. Recenzje są dostępne innym recenzentom dopiero wówczas, gdy wszyscy recenzenci je sporządzą.
 • O liczbie odbytych posiedzeń Komisji decyduje jej Przewodniczący. Organizację posiedzeń Komisji Przewodniczący zleca Sekretarzowi Komisji. Przewodniczący Komisji może kontaktować się z członkami komisji drogą elektroniczną.
 • Tekst uchwały, o której mowa w art. 18a ust. 8 i 11 Ustawy, podjętej w składzie wskazanym w § 15 ust. 1 Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, oraz recenzje
  i protokół z posiedzenia Komisji i wyniki głosowania Przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem Sekretarza, Dziekanowi (przewodniczącemu rady) – w celu podjęcia przez Radę uchwały o której mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy, podejmowanej w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy.
 • Obrady Komisji mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że Habilitant złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.
 • Komisja postępowania habilitacyjnego nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, przy czym dla ważnego podejmowania uchwał jest konieczny udział Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Komisja Habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania wszystkich recenzji przedkłada Radzie Wydziału uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.
 1. Zamknięcie postępowania habilitacyjnego
 • Uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w głosowaniu tajnym, w którym biorą udział uprawnieni członkowie Rady posiadający tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne
  z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy o Stopniach
  i Tytule Naukowym.
 • Uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku rozbieżności między uchwałą Komisji a uchwałą Rady Wydziału postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Centralna Komisja.
 • Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego Dziekan przekazuje Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzględniając oryginalne podpisy na ww. dokumentach.
 • Po podjęciu uchwały Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej uchwałę
  o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz harmonogram przewodu habilitacyjnego.
 • Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia

Uwagi dodatkowe:

W dniu podejmowania uchwały o powołaniu osoby na promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim, osoba nie może mieć wszczętego postępowania habilitacyjnego. Zgodnie z Komunikatem nr 2/2014 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich „Zgodnie z art.20 ust.7 ustawy
z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. z późn. zm.) w dacie powoływania danej osoby na ww. funkcję musi ona formalnie dysponować stopniem doktora i nie posiadać uprawnień do pełnienia funkcji promotora. Jeżeli w trakcie trwania przewodu doktorskiego promotor pomocniczy uzyska stopień doktora habilitowanego, to może pełnić tę funkcję do czasu zakończenia przewodu”.

Załącznik nr 1. Wzór harmonogramu przebiegu postępowania habilitacyjnego

Załącznik nr 2. Zalecenie dotyczące ewentualnego wyróżnienia rozprawy habilitacyjnej