Ułatwienia dostępu

Uwaga studenci pielęgniarstwa! - wydłużono termin składania wniosków

PLAKAT stypendia2022

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Wysokość świadczenia wynosi 1 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane rok akademicki 2022/2023
tj. od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 roku. Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 7 października 2022 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza), w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
  w przypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia zaświadczenie powinno obejmować dane za III rok studiów pierwszego stopnia,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego oraz, że nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 4. zobowiązanie studenta do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie lub Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres, co najmniej 3 lat.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium określa Regulamin.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok