Ułatwienia dostępu

Procedura dokumentacji prac kontrolnych i egzaminów

PROCEDURA DOKUMENTACJI PRAC KONTROLNYCH I EGZAMINÓW OBOWIĄZUJĄCA NA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 1. Cel i przedmiot procedury
  Celem procedury jest dokumentacja uzyskiwanych efektów kształcenia, zgodnych z kierunkowymi efektami kształcenia przez studentów Collegium Medicum.
 1. Zakres stosowania procedury
  Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne (nauczyciele akademiccy i osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych) na Collegium Medicum zobowiązane są do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów zgodnie z wymogami przedstawionymi w kartach przedmiotu.
 1. Odpowiedzialność
  3.1. Osoba merytoryczna:
     – wicedyrektor Instytutu ds. dydaktycznych
  3.2. Nadzorujący:
     – prodziekan ds. ogólnych

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne:

 1. W celu dokumentacji uzyskiwanych efektów kształcenia osoba przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin pisemny, jest zobowiązana do:
  – Złożenia do archiwizacji po jednej pracy przykładowej ze skali ocen wskazanych zgodnej z Regulaminem studiów. Pozostałe prace przechowywane są przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych składają wszystkie prace kontrolne do sekretariatu Instytutu.
 2. W celu dokumentacji uzyskanych efektów kształcenia osoba przeprowadzająca zaliczenie lub egzamin ustny, jest zobowiązana do:
  – Złożenia do archiwizacji protokołu z zaliczenia/egzaminu ustnego wraz z wykazem pytań obowiązujących podczas rozmowy.
 3. Przekazanie wymaganej dokumentacji powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po zakończeniu sesji poprawkowej.
  Prace przechowywane są w Instytucie do zakończenia cyklu kształcenia ocenianych studentów. Przechowywane są wyłącznie prace, na podstawie których zostały wystawione oceny, a nie prace cząstkowe.
 4. Terminy zaliczeń/egzaminów ustnych lub pisemnych, należy podać studentom na  14 dni przed  ich planowaną realizacją.  Ustalone ze studentami  terminy należy zgłosić do właściwego Instytutu, którego obowiązkiem jest umieszczenie  ww. informacji  na stronie internetowej.

Odpowiedzialność pracownika Instytutu:

 1. Prowadzenie rejestru teczek z pytaniami, pracami kontrolnymi potwierdzającymi osiągnięcie przez studenta przedmiotowych efektów kształcenia.
 2. Złożona teczka powinna zostać opisana z podaniem następujących informacji:
  1. imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zaliczenie/egzamin,
  2. nazwy przedmiotu, z którego przeprowadzono zaliczenie/egzamin,
  3. roku, stopnia i formy studiów (np. II rok I st. niestacjonarne),
  4. roku akademickiego i semestru (np. 2014/2015 sem. zimowy),
 3. Nad prawidłowością merytoryczną składanej dokumentacji czuwa członek KZPK lub inny nauczyciel akademicki.
 4. Pracownik Instytutu dba o zabezpieczenie teczek w szafie zamykanej na klucz.

Zasady archiwizacji teczek:

 1. teczki powinny być grupowane w następującym porządku:
  1. Kierunek studiów
  2. Rok realizacji przedmiotu
  3. Nazwy przedmiotów w kolejności alfabetycznej
 2. teczki po upływie okresu przechowywania mają być przekazane do brakowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną UJK.
 3. brakowanie dokumentacji ma być odnotowywane w rejestrze teczek.

 Rejestr teczek

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

 

Nazwisko
wykładowcy
Data złożenia
dokumentacji
Podpis
wykładowcy
Podpis
pracownika
odpowiedzialnego
za archiwizację
Data brakowania
dokumentacji i podpis
pracownika
odpowiedzialnego
1.            

 Procedurę przygotował zespół:
dr Małgorzata Markowska
dr Małgorzata Kaczmarczyk

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok