10

Kierunków studiów

2

Instytuty

2653

Studentów

Collegium Medicum w obiektywie

Absolutorium 2021
Czepkowanie 2021
Międzynarodowa konferencja current diabetes 2022
Absolutorium
Czepkowanie
Międzynarodowa konferencja "Current opinion in diabetes"

 

Kierunki Studiów w Collegium Medicum

talerz zawierający posiłek

Dietetyka

Kształcenie na kierunku dietetyka odbywa się w systemie dwustopniowym. Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do edukowania w zakresie żywienia ...

więcej
Fizjoterapeuta siedzi z dzieckiem na podłodze, widać zabawki dziecięce

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat. Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Po ukończeniu studiów będą przygotowani do umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu ...

więcej
pacjent podczas zabiegu na twarz, pacjent leży, na twarzy ma maseczkę i czepak na włosach

Kosmetologia

Kosmetologia to nowoczesny kierunek studiów, który ma na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się poprawianiem bądź przywracaniem urody twarzy i ciała. Studia są połączeniem różnych dziedzin nauki, takich jak: dermatologia, fizjologia, chemia, bromatologia, biologia molekularna, fizykoterapia i wielu ...

więcej
studenci wraz z wykładowcą przeprowadzają sekcję

Lekarski

Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia ...

więcej
Na auli w CM siedzą studentki ubrane w stroje pielęgniarek

Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany jest w formie studiów dwustopniowych. Studia I stopnia umożliwiają uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz studia II stopnia nadające tytuł magistra pielęgniarstwa. Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentem ...

więcej
kobieta wciąży z odkrytym brzuchem leży podczas badania

Położnictwo

Położnictwo to dział medycyny związany z ginekologią i zajmujący się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Studenci kierunku w czasie studiów pozyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, a także ginekologii i opieki nad noworodkiem. Kształcenie podzielone jest na kilka ...

więcej
ratownik medyczny podczas badania, widać sprzęt medyczny

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne to kierunek z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zwiększona liczba wypadków, katastrof oraz wzrost liczby zachorowani na choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego postawił nowe wyzwania przez ratownictwem medycznym w Polsce ...

więcej
na hali siatkarze grają mecz

Wychowanie Fizyczne

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w systemie dwustopniowym. (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) uprawniając do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na każdym etapie nauczania. Uczelnia zapewnia doskonałe warunki do studiowania i trenowania w nowoczesnym Uniwersyteckim ...

więcej
mapa Polski, wykresy, stetoskop,  klawiatura

Zdrowie Publiczne

Ochrona zdrowia to rozbudowany kompleks stawiający przed pracownikami wiele interesujących wyzwań. To przestrzeń, która łączy aktywność w odtwarzaniu, utrzymaniu i promowaniu zdrowia, przy jednoczesnej wielowymiarowej komunikacji ze społeczeństwem. Wobec współczesnych złożoności problemów ...

więcej

Badania i nauka

Projekty badawcze, współpraca B+R, współpraca z zagranicą.

MEDICUS

„MEDICUS - centrum symulacji medycznej UJK". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ... 

Więcej

Nowe Perspektywy

"NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach".
Numer i nazwa Osi priorytetowej: "III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju." ...

Więcej

Okno Na Świat

"Projekt OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Więcej

MEDPAT

"MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia" Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej Uniwersytetu Jana ...

Więcej

MNiSW 300x105

Projekt pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”
Umowa nr 024/RID/2018/19

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest intensywny rozwój naukowy i badawczy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu do 2022 r. w odniesieniu do najwyższej kategorii parametrycznej A.

W ramach projektu realizowane będą cztery zadania:

Zadanie 1. Podniesienie jakości badań podstawowych i rozwój naukowy kadry.

Zakres działań / działania będą obejmować: publikacje w czasopismach naukowych, wydanie monografii w dyscyplinie nauk o zdrowiu, wdrożenie programu motywacyjnego kadry naukowo –  badawczej.

Realizacja zadania będzie możliwa poprzez orientację na doskonałość naukową i badawczą skupioną wokół następujących obszarów badawczych:

Obszar 1 – Profilaktyka chorób cywilizacyjnych;
Obszar 2 – Otyłość i zespół metaboliczny;
Obszar 3 – Styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych, profilaktyka uzależnień;
Obszar 4 – Badanie układu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych;
Obszar 5 – Poszukiwania metod prewencji i leczenia wybranych chorób zakaźnych.

Zadanie 2. Rozwój działalności badawczej.

Przewiduje się promocję dla prac badawczych o dużym potencjale innowacyjnym poprzez rozwój infrastruktury oraz uruchomienie laboratoriów na potrzeby realizowanych projektów. Planuje się wykorzystanie laboratoriów i pracowni dla potrzeb projektów badawczo – rozwojowych z uwzględnieniem priorytetów regionu świętokrzyskiego. Rozwój naukowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu będzie ściśle powiązany z otoczeniem medycznym poprzez opracowanie wspólnych projektów, transfer technologii, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Działania będą obejmować: program „ABC grantowania”, utworzenie jednostki wsparcia zarządzania projektami, zatrudnienie kadry naukowej, zakup zakup aparatury, urządzeń i licencji niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej, zakup materiałów, usług i odczynników do działalności badawczej.

Zadanie 3. Współpraca międzynarodowa.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadr poprzez aktywną krajową i międzynarodową współprace badawczą.

Działania będą obejmować: zatrudnienie profesorów wizytujących, organizację wizyt studyjnych, staże naukowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, kursy podnoszące kompetencje kadry.

 Zadanie 4. Uczelnia dla regionu.

Wydział będzie wspierał wymianę wiedzy między środowiskiem akademickim a społeczeństwem poprzez upowszechnienie i popularyzację nauki oraz działalność świadomościową, uczestnictwo w programach profilaktycznych oraz wydarzeniach informacyjnych promujący zdrowy styl życia, dobre odżywianie oraz zapobieganie schorzeniom cywilizacyjnym.

Działania będą obejmować: program grantów własnych, działania upowszechniające/Otwarte laboratoria Promocja – wydarzenia/Programy profilaktyczne – zdrowe społeczeństwo przeciwdziałanie/Uniwersytecki kreatywny Mix.

 Wartość projektu: 11 999 000 zł

Szukaj

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok