Sylwetka absolwenta

Kim będziesz po ukończeniu studiów na kierunku Fizjoterapia

Absolwenci uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
 • nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
 • ośrodkach sportowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Kim będziesz po ukończeniu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne:

Po ukończeniu studiów i wybraniu jednej ze specjalności, absolwent może pracować w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz dodatkowo prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i odnowy biologicznej w zależności od wybranej specjalności. Jako instruktor może pracować w klubie sportowym, ośrodkach odnowy biologicznej, a także w innych instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.

Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności, właściwych dla danego obszaru kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach.

Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:

 • wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
 • podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych,
 • podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, miejsca wychowania fizycznego w kulturze fizycznej oraz kultury fizycznej w kulturze globalnej,
 • indywidualizowania zadań i metod kształcenia w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • samodzielnego planowania aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej w placówce oświatowej,
 • umiejętność oceny rozwoju fizycznego ucznia,
 • podstawową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych,
 • potrzebę kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych.

W zależności od wybranej specjalności:

 • podstawową terminologię i wiedzę z zakresu wad postawy i reedukacji posturalnej,
 • znaczenie odnowy biologicznej w profilaktyce zdrowotnej i w sporcie, podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, w szczególności trenerskich, instruktorskich.