Plan studiów

Przedmiot forma zaliczenia po semestrze Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin niekontaktowych Całkowity nakład pracy studenta ECTS
E Zo Z

Moduł Nauki morfologiczne

Anatomia  2 1,2 225 225 450 18
Histologia z embriologią 2 1,2 105 145 250 10

Moduł Naukowe podstawy medycyny

Biofizyka 4 4 50 50 100 4
Podstawy biologii komórki 2 2 90 60 150 6
Chemia 1 1 60 65 125 5
Biochemia 3 3 75 75 150 6
Fizjologia z cytofizjologią 4 3,4 190 210 400 16
Patofizjologia 6 5,6 120 130 250 10
Biostatystyka z elementami informatyki 2 1,2 110 40 150 6

Moduł nauki przedkliniczne

 Genetyka 3 3 45 55 100 4
 Mikrobiologia 4 3,4 100 100 200 8
 Parazytologia 4 4 45 30 75 3
Immunologia 4 4 45 30 75 3
Patologia 6 5,6 150 150 300 12
Farmakologia z toksykologią 6 5,6 160 165 325 13

Moduł Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu

Socjologia medycyny 2 15 10 25 1
Psychologia lekarska 3 15 10 25 1
Etyka 1 15 10 25 1
Eelementy profesjonalizmu 1 15 10 25 1
Język angielski 4 1,2,3,4 120 60 180 6
Drugi język obcy(niemiecki, francuski) 1,2 50 10 60 2
Język łaciński 1 30 0 30 1
Historia medycyny 1,2 30 0 30 1

Moduł nauki kliniczne niezabiegowe

 Pediatria  9 5,7,
8,9
260 140 400 16
Choroby wewętrzne 9 5,7,
8,9
260 100 325 13
Geriatria 10 10 55 20 75 3
Neurologia 7 7 60 40 100 4
Psychiatria 8 8 60 40 100 4
Onkologia 7 7 55 45 100 4
Medycyna rodzinna 9 9 55 45 100 4
Dermatologia i wenerologia 6 6 55 20 75 3
Choroby zakaźne 8 8 70 30 100 4
Rehabilitacja 7 7 50 20 70 3
Diagnostyka laboratoryjna 3 3 55 45 100 4
Farmakologia kliniczna 7 7 45 20 65 3

Moduł nauki kliniczne zabiegowe

Anestezjologia i intensywna terapia 8 7,8 110 40 150 6
Chirurgia ogólna 10 5,6,
7,8,
9,10
280 120 400 16
Chirurgia dziecięca 9 9 55 20 75 3
Ortopedia i traumatologia 10 10 55 20 75 3
Chirurgia onkologiczna 10 10 45 5 50 2
Urologia 10 10 45 30 75 3
Otolaryngologia 9 9 45 30 75 3
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof 10 10 45 30 75 3
Ginekologia i położnictwo 10 9,10 110 40 150 6
Okulistyka 10 10 45 5 50 2
Neurochirurgia 10 10 45 5 50 2
Transplantologia 8 8 15 10 25 1
Diagnostyka obrazowa 8 8 55 20 75 3

 Moduł prawne i organizacyjne podstawy medycyny

Higiena 5 15 10 25 1
Epidemiologia 6 15 10 25 1
Zdrowie publiczne 4 15 10 25 1
Prawo medyczne 9 15 10 25 1
Medycyna sądowa 10 10 40 10 50 2

 Moduł praktyczne nauczanie kliniczne

 Choroby wewnętrzne 11 240 160 400 16
Pediatria 11 120 80 200 8
Chirurgia 11,12 120 80 200 8
Ginekologia i położnictwo 12 60 40 100 4
Psychiatria 12 60 40 100 4
Medycyna ratunkowa 12 60 0 60 4
Medycyna rodzinna 12 60 0 60 4
specjalność wybrana przez studenta* 12 180 0 180 12

Moduł praktyki wakacyjne

Opieka nad chorym (pielęgniarska) 2 120 0 120 4
Lecznictwo otwrte 4 90 0 90 3
Pomoc doraźna 4 30 0 30 1
Choroby wewnętrzne 6 120 0 120 4
Inetensywna terapia 8 60 0 60 2
Pediatria 8 60 0 60 2
Chirurgia 10 60 0 60 2
Ginekologia i położnictwo 10 60 0 60 2

Moduł Ogólnouczelniany

 Przysposobienie biblioteczne 1 2 0 2 0
BHP i ergonomia pracy 1 5 0 5 0

Moduł fakultatywny**

(do wyboru dla studenta 9 przedmiotów w toku studiów z zakresu naukowych podstaw medycyny i nauk klinicznych)

fakultet 1 3 35 15 50 2
fakultet 2 4 35 15 50 2
fakultet 3 5 35 15 50 2
fakultet 4 5 35 15 50 2
fakultet 5 6 35 15 50 2
fakultet 6 7 35 15 50 2
fakultet 7 7 35 15 50 2
fakultet 8 8 35 15 50 2
fakultet 9 9 35 15 50 2

 

Przedmioty z zakresu nauk podstawowych i przedklinicznych

(wybór od 3-9 semestru studiów)

Przedmioty z zakresu nauk klinicznych

(wybór od 6-9 semestru studiów, żeby osiągnąć zakładane efekty kliniczne student musi mieć wiedzę z podstaw medycyny, którą uzyska 1-5 semestru studiów)

Aparatura medyczna Alergologia
Bioelektryczność i biomagnetyzm w diagnostyce Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Biologia molekularna w medycynie Chemioterapia
Biotechnologia medyczna Chirurgia naczyniowa
EBM Diagnostyka obrazowa w onkologii
Grzyby w biotechnologii Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych
Interwencja kryzysowa Elektrofizjologia
Inżynieria genetyczna Elektrokardiografia
Izotopy promieniotwórcze w diagnostyce i terapii Farmakoekonomika
Ocena technologii medycznych Farmakogenetyka
Promieniowanie jonizujące w medycynie Gastroenterologia dziecięca
Rośliny użytkowe i lecznicze Genetyka w onkologii
Żywność modyfikowaną genetycznie Hipertensjologia
Kardiologia interwencyjna
Problemy płodności
Pulmonologia
Radiologia w pediatrii
Radioterapia
Seksuologia
Traumatologia dziecięca
Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi
Znaczenie profili genetycznych w leczeniu onkologicznym
Żywienie Kliniczne