Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. uczelnia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 2. egzamin zawodowy – egzamin teoretyczna i praktyczna, do którego student przystępuje po uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (I stopnia);

 3. egzamin zawodowy – część teoretyczna i praktyczna, do którego student przystępuje po uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (I stopnia);
 4. abiturient – student, która uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych programem studiów I stopnia i został dopuszczony do egzaminu zawodowego;

 5. absolwent – osoba, która po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zdała egzamin zawodowy i uzyskała tytuł zawodowy licencjata;

 6. komisja egzaminacyjna – komisja składająca się z nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – powołana przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

§ 2

Nauczanie na kierunku Ratownictwo Medyczne kończy się Dyplomowym Egzaminem Zawodowym, weryfikującym praktyczne przygotowanie do zawodu

§ 3

 1. Dyplomowy Egzamin Zawodowy odbywa się w dwóch etapach.
 2. Pierwszym etapem egzaminu jest część teoretyczna (w formie testowej) odbywająca się w salach wykładowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach.
 3. Drugim etapem egzaminu jest część praktyczna metodą OSCE, odbywająca się w salach Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach.

§ 4

 1. Celem Dyplomowego Egzaminu Zawodowego jest ocena stopnia osiągnięcia efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych programem studiów na kierunku ratownictwo medyczne.

§ 5

 1. Warunkiem dopuszczenia do Dyplomowego Egzaminu Zawodowego jest uzyskanie absolutorium, czyli uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i zajęć praktycznych objętych programem studiów na studiach I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne oraz brak zaległości finansowych wobec Uczelni wynikających z odrębnych przepisów lub umów jakie student zawarł z Uczelnią w związku ze studiowaniem.

 2. Dziekanat Collegium Medicum UJK przekazuje Komisji Egzaminacyjnej listy studentów, którzy spełnili kryteria dopuszczenia do Dyplomowego Egzaminu Zawodowego.

 3. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej (OSCE) jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z części teoretycznej.

§ 6

 1. Dyplomowy Egzamin Zawodowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej nauczanie na studiach licencjackich.

 2. Termin Dyplomowego Egzaminu Zawodowego ustala Dziekan Collegium Medicum UJK.

§ 7

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie:

a) Przewodniczący, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg Dyplomowego Egzaminu Zawodowego oraz Egzaminatorzy części teoretycznej w liczbie czterech.

b) Egzaminatorzy części praktycznej – w liczbie równej liczbie stacji OSCE.

§ 8

 1. Komisję Egzaminacyjną powołuje Dziekan CM UJK.
 2. Egzaminatorami są nauczyciele akademiccy lub inne osoby, posiadające kompetencje zawodowe i prawo wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej, lub wykonujących zawód ratownika medycznego oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.

§ 9

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej należy:
a) udzielenie instruktażu członkom Komisji Egzaminacyjnej odnośnie planowanego przebiegu egzaminu;
b)        sporządzenie planu organizacji części teoretycznej i praktycznej (OSCE);
c)         czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;
d)        rozstrzyganie kwestii spornych powstałych podczas egzaminu;
e)         sprawdzenie kompetencji członków komisji;
f) nadzór i kontrola nad poprawnością i kompletnością sporządzanej dokumentacji z przebiegu egzaminu.

§ 10

Do obowiązków Egzaminatorów należy:
a)         przygotowanie zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu;
b)        przygotowanie sal na potrzeby egzaminu teoretycznego;
c)         przygotowanie pracowni na potrzeby egzaminu praktycznego – OSCE;
d) ocena wykonania zadania egzaminacyjnego na stacji zgodnie z wcześniej przygotowanymi kryteriami zawartymi w liście kontrolnej;
e)         prowadzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu.

§ 11

Wynik Dyplomowego Egzaminu Zawodowego jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał z części teoretycznej i części praktycznej (OSCE).

§ 12

Przy ocenie wyników Dyplomowego Egzaminu Zawodowego (część teoretyczna i praktyczna) stosuje się skalę ocen:

bardzo dobry  –          5,0 (100%-93%)

dobry plus       –          4,5 (92%-85%)

dobry              –          4,0 (84%-77%)

dostateczny plus         –          3,5 (76%-69%)

dostateczny                –          3,0 (68%-61%)

niedostateczny            –          2,0 (≤60%)

§ 13

Dokumentację przebiegu Dyplomowego Egzaminu Zawodowego stanowią protokoły:

Załącznik Nr 1 – Protokół z części teoretycznej Dyplomowego Egzaminu Zawodowego;

Załącznik Nr 2 – Protokół z przebiegu części praktycznej – OSCE Dyplomowego Egzaminu Zawodowego;

Załącznik Nr 3 – Protokół z części praktycznej Dyplomowego Egzaminu Zawodowego;

Załącznik Nr 4 – Protokół z Dyplomowego Egzaminu Zawodowego.

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

§ 14

Część teoretyczna egzaminu składa się ze 100 pytań testowych weryfikujących stopień osiągnięcia efektów uczenia się objętych programem studiów z zakresu wiedzy z nauk klinicznych.

§ 15

 1. Czas trwania części teoretycznej egzaminu ustala się na 120 minut.
 2. Egzamin odbywa się w wyznaczonych salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. Studenci na egzamin zgłaszają się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

§ 16

W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali w czasie trwania egzaminu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania przez zdającego z materiałów wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z innymi studentami, czy wykorzystywania urządzeń do komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i innych środków łączności student zostaje wykluczony z egzaminu. Do ponownego egzaminu student może przystąpić w II terminie.

§ 17

 1. Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Dyplomowego Egzaminu Zawodowego, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 2. Egzamin rozpoczyna się od sprawdzenia obecności studentów przystępujących do egzaminu.

§ 18

 1. Część teoretyczną Dyplomowego Egzaminu Zawodowego uznaje się za zdaną jeżeli
  w wyniku postępowania egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje jeden punkt.

§ 19

Z przebiegu części teoretycznej Dyplomowego Egzaminu Zawodowego sporządza się protokół wraz z listą studentów przystępujących do egzaminu i uzyskaną punktacją w wyniku przeprowadzonego egzaminu.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO – OSCE

§ 20

Część  praktyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego weryfikuje stopień osiągnięcia efektów uczenia się objętych programem studiów z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych.

§ 21

 1. Na egzamin studenci zgłaszają się 15 minut przed ustalonym terminem rozpoczęcia zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Spóźnienie uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
 2. Na egzamin studenci zgłaszają się zgodnie z regulaminowym przygotowaniem (umundurowanie medyczne, długopisy, spięte włosy, brak biżuterii) oraz z dowodem tożsamości. Brak regulaminowego umundurowania oraz dowodu tożsamości uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

§ 22

 1. Podczas egzaminu zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych oraz komunikowanie się pomiędzy studentami. Każda próba komunikacji zostanie potraktowana jako złamanie zasad regulaminu i będzie skutkowała oceną negatywną
  z całego egzaminu.

§ 23

 1. Student zdaje egzamin na 6-12 stacjach. Jednocześnie do egzaminu przystępuje 6-12 studentów w danej turze. Dla wszystkich studentów obowiązuje ta sama liczba stacji.
 2. Na danej stacji może przebywać tylko jeden student zdający egzamin, egzaminator oraz jeżeli zadanie tego wymaga: aktor – pacjent i/lub asystent techniczny.
 3. Na stacji student otrzymuje w formie pisemnej zadanie, z którym zapoznaje się i przystępuje do jego wykonania.
 4. Czas realizacji zadań na wszystkich stacjach jest jednakowy. O czasie przeznaczonym na realizację zadań student zostanie poinformowany przed rozpoczęciem egzaminu.
 5. Podczas całego egzaminu jest rejestrowany obraz i dźwięk. Student przystępując do egzaminu automatycznie wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu egzaminu.
 6. Nagrania audio i wideo z egzaminu OSCE będą stanowiły materiał rozstrzygający w kwestii uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej w czasie egzaminu. Rozstrzygnięcia dokonuje Komisja Egzaminacyjna.
 7. Nagrania będą archiwizowane zgodnie z regulaminem CSM.
 8. Wykonanie zadania na każdej stacji punktowane jest zgodnie z wcześniej przygotowanymi kryteriami zawartymi w liście kontrolnej. Średnia ocen ze wszystkich stacji stanowi ocenę końcową egzaminu OSCE.
 9. Student zdaje egzamin przy zaliczeniu wszystkich stacji.
 10. Wynik egzaminu zostanie ogłoszony najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
  § 24
 1. W przypadku otrzymaniem oceny niedostatecznej z części praktycznej (OSCE) Dyplomowego Egzaminu Zawodowego, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Egzamin odbywa się w sesji poprawkowej.

§ 25

Z przebiegu części praktycznej (OSCE) Dyplomowego Egzaminu Zawodowego sporządzany jest protokół podpisywany przez Egzaminatorów z poszczególnych stacji.

§ 26

W przypadku otrzymaniem oceny niedostatecznej z części teoretycznej lub praktycznej, student zobowiązany jest do ponownego przystąpienia do Dyplomowego Egzaminu Zawodowego.

Załącznik Nr 1

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Protokół z części teoretycznego Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

przeprowadzonego w dniu ……………………………. w…………………………………………………………

Skład Komisji

Przewodniczący: ………………………………………

Członkowie ………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Do egzaminu przystąpiło       ………….          studentów.

Egzamin zdało                       ………….          studentów.

Egzaminu nie zdało                ………….          studentów.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Komisji ……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Załącznik Nr 2

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek: ratownictwo medyczne

Protokół z przebiegu części praktycznej – OSCE Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

 

Imię i nazwisko studenta:……………………………………. Nr albumu:…………………….

Data przeprowadzenia egzaminu:…………………………….

Miejsce przeprowadzenia egzaminu:……………………………………………………………………………

Uzyskane oceny:

Stacja nr 1:…………………………………………………

Stacja nr 2:…………………………………………………

Stacja nr 3:…………………………………………………

Stacja nr 4:…………………………………………………

Stacja nr 5:…………………………………………………

Stacja nr 6:…………………………………………………

Stacja nr 7:…………………………………………………

Stacja nr 8:…………………………………………………

 

Ocena ogólna z części  praktycznej:                      ……………………………………………….

 

Podpis przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej:            ………………………………………………..

 

Podpisy Egzaminatorów:                                                       ………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Załącznik Nr 3

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek: ratownictwo medyczne

Protokół z części praktycznej Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

 

przeprowadzonego w dniu ……………………………. w…………………………………………………………

Skład Komisji

Przewodniczący:        ………………………………………

Egzaminatorzy:           ………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Do egzaminu przystąpiło       ………….          studentów.

Egzamin zdało                       ………….          studentów.

Egzaminu nie zdało                ………….          studentów.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Komisji    ……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Załącznik Nr 4

PROTOKÓŁ Z DYPLOMOWEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO
z dnia  ……………………………

 

Imię i nazwisko studenta:……………………………………. Nr albumu:…………………….

 

Uzyskała oceny:

Część teoretyczna………………………………………

Część praktyczna……………………………………….

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący:        …………………………………………………..

Członkowie:               …………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Stwierdza, że Student/ka z Dyplomowego  Egzaminu Zawodowego uzyskał/a ocenę:……………………

Podpisy Członków Komisji:                                     Podpis Przewodniczącego Komisji: