Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. uczelnia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 2. egzamin zawodowy – egzamin teoretyczny i praktyczny, do którego student przystępuje po uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (I stopnia);

 3. abiturient – student, która uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych programem studiów I stopnia i został dopuszczony do egzaminu zawodowego;

 4. absolwent – osoba, która po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zdała egzamin zawodowy i uzyskała tytuł zawodowy licencjata;

 5. komisja egzaminacyjna – komisja składająca się z nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – powołana przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

§ 2

Nauczanie na kierunku Ratownictwo Medyczne kończy się egzaminem dyplomowym zawodowym teoretycznym i praktycznym.

§ 3

W przypadku abiturientów rozpoczynających studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 lub później, standard kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne, wymagany do egzaminu zawodowego określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).

§ 4

 1. Zawodowy egzamin dyplomowy odbywa się w dwóch etapach.

 2. Pierwszym etapem egzaminu jest testowy egzamin teoretyczny odbywający się w salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 3. Drugim etapem egzaminu zawodowego jest egzamin praktyczny odbywający się w Pracowni Symulacji Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 5

 1. Celem egzaminu zawodowego jest ocena stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
  w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
  określonych programem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz samodzielnego i bezpiecznego wykonywania funkcji zawodowych ratownika medycznego.

 2. Przedmiotem oceny jest:

a)         wiedza teoretyczna

b)        umiejętności praktyczne

c)         kompetencje społeczne

§ 6

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest uzyskanie absolutorium, czyli uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i zajęć praktycznych objętych programem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz niezaleganie wobec uczelni z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z odrębnych przepisów lub umów jakie student zawarł z Uczelnią w związku ze studiowaniem.

 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu dyplomowego teoretycznego.

 3. Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przekazuje Komisji egzaminacyjnej listy studentów, którzy spełnili kryteria dopuszczenia do egzaminu zawodowego dyplomowego.

§ 7

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej nauczanie na studiach licencjackich.

 2. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

§ 8

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie:

a) Przewodniczący, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg zawodowego egzaminu dyplomowego oraz Egzaminatorzy egzaminu teoretycznego w liczbie czterech.

b) Egzaminatorzy egzaminu praktycznego – po dwie osoby na każdą pracownię symulacyjną, w której przeprowadzany jest egzamin.

§ 9

 1. Członkami Komisji Egzaminacyjnej są pracownicy Wydziału Lekarskiego i Nauk
  o Zdrowiu UJK, posiadający stosowne kwalifikacje.

 2. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołuje Dziekan Wydziału Lekarskiego
  i Nauk o Zdrowiu, a członków komisji (egzaminatorów) Przewodniczący Komisji.

§ 10

Do obowiązków przewodniczącego komisji egzaminacyjnej należy:

a) udzielenie instruktażu członkom komisji egzaminacyjnej odnośnie planowanego przebiegu egzaminu;

b)        sporządzenie planu organizacji praktycznego egzaminu dyplomowego;

c)         czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

d)        rozstrzyganie kwestii spornych powstałych podczas egzaminu;

e)         sporządzenie sprawozdania z przebiegu egzaminu.

f) sprawdzenie kompetencji członków komisji.

§ 11

Do obowiązków egzaminatorów – członków komisji egzaminacyjnej należy:

a)         przygotowanie zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu;

b)        przygotowanie sal na potrzeby egzaminu teoretycznego;

c)         przygotowanie pracowni na potrzeby egzaminu praktycznego;

d) współuczestnictwo w ocenie wykonania zadań egzaminacyjnych oraz poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych zdającego zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania zatwierdzonymi przez radę wydziału;

e)         prowadzenie dokumentacji egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego.

§ 12

Na wniosek abiturienta przy egzaminie teoretycznym i praktycznym może być obecny przedstawiciel samorządu studenckiego, który uczestniczy w egzaminie teoretycznym
i praktycznym w charakterze obserwatora, bez prawa do zadawania pytań abiturientowi.

§ 13

Wynik egzaminu zawodowego jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał
z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

§ 14

Wynik studiów stanowi sumę:

1) ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń;

2) ¼ średniej ocen z recenzji pracy dyplomowej (licencjackiej);

3) ¼ średniej ocen z dyplomowego egzaminu zawodowego, gdzie wlicza się 1/8 oceny egzaminu teoretycznego i 1/8 oceny egzaminu praktycznego.

§ 15

Przy ocenie wyników zawodowego egzaminu teoretycznego i praktycznego stosuje się skalę ocen:

bardzo dobry – 5,0 (100%-93%)

dobry plus – 4,5 (92%-85%)

dobry – 4,0 (84%-77%)

dostateczny plus – 3,5 (76%-69%)

dostateczny – 3,0 (68%-61%)

niedostateczny – 2,0 (≤60%)

§ 16

Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego stanowią protokoły z egzaminu zawodowego oraz dokumentacja egzaminu zawodowego teoretycznego i egzaminu zawodowego praktycznego stanowiące załączniki niniejszego regulaminu.

 

  1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

§ 17

Egzamin teoretyczny składa się ze 100 pytań testowych z przedmiotów zawodowych objętych programem kształcenia składających się z zamkniętych pytań testowych z poniższych obszarów:

a)         kwalifikowana pierwsza pomoc – 10 pytań,

b)        medyczne czynności ratunkowe – 25 pytań,

c)         medycyna ratunkowa – 25 pytań,

d)        intensywna terapia – 10 pytań,

e)         chirurgia – 10 pytań,

f)         choroby wewnętrzne – 10 pytań,

g)        medycyna katastrof – 10 pytań.

Zakres pytań testowych egzaminu dyplomowego obejmuje wszystkie efekty objęte programem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne.

§ 18

 1. Czas trwania dyplomowego zawodowego egzaminu teoretycznego ustala się na 120 minut.

 2. Egzamin odbywa się w wyznaczonych salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 3. Studenci na egzamin teoretyczny i praktyczny zgłaszają się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

§ 19

W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali w czasie trwania egzaminu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania przez zdającego z materiałów wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z innymi studentami, czy wykorzystywania urządzeń do komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i innych środków łączności student zostaje wykluczony z egzaminu. Do ponownego egzaminu student może przystąpić w II terminie.

§ 20

 1. Zobowiązuje się opiekunów III roku studiów do zapoznania studentów z regulaminem egzaminu dyplomowego. Student składa podpis potwierdzający znajomość regulaminu.

 2. Egzamin teoretyczny rozpoczną się od sprawdzenia obecności studentów przystępujących do egzaminu.

§ 21

 1. Egzamin teoretyczny uznaje się za zdany jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną.

 2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje jeden punkt.

§ 22

 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

 2. Student, który nie zdał egzaminu teoretycznego nie może przystąpić do egzaminu praktycznego.

 3. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego teoretycznego w pierwszym terminie może przystąpić do niego w terminie poprawkowym.

 4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego teoretycznego w drugim terminie Dziekan na wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu ostatniego roku studiów lub skreślić abiturienta z listy studentów.

§ 23

Z przebiegu egzaminu teoretycznego sporządza się protokół (Załącznik Nr 1) wraz listą studentów przystępujących do egzaminu i uzyskaną punktacją w wyniku przeprowadzonego egzaminu.

  1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

§ 24

 1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego realizowana jest w formie egzaminu praktycznego w warunkach symulowanych z użyciem symulatorów medycznych w salach wysokiej wierności i sprzętu ratowniczego.

 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych sformułowanych w sposób, który wymaga od zdających praktycznego zastosowania zdobytych w trakcie studiów umiejętności zawodowych i uzasadnienia wybranego postępowania.

§ 25

Egzamin praktyczny odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

§ 26

Czas trwania egzaminu ustala komisja. Maksymalny czas trwania egzaminu praktycznego ustala się na 1 godzinę.

§ 27

 1. Studenci w zespołach 3 osobowych, zdający egzamin praktyczny, losują jedno zadanie spośród zestawu zadań egzaminacyjnych, tzw. scenariuszy.

 2. Po zapoznaniu się ze scenariuszem, na które student ma 5 minut, zdający przystępują do realizacji zadania-scenariusza.

 3. Zadaniem jest praktyczne udzielenie pomocy ratowniczej za pomocą sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Centrum Symulacji Medycznej.

 4. Czynności związane ze zdawaniem egzaminu praktycznego mogą odbywać się z udziałem tzw. pozorantów, którymi mogą być inni studenci bądź członkowie Komisji.

 5. W czasie zdawania egzaminu studenci nie mogą opuszczać Centrum Symulacji Medycznej.

 6. Po zakończonym scenariuszu każdy student losuje zadanie indywidualne.

 7. Zadanie indywidualne obejmuje wykonanie czynności medycznej na symulatorze medycznym za pomocą dostępnego sprzętu.

§ 28

 1. Ustala się szczegółową punktację do oceny czynności wykonywanych w trakcie praktycznego zawodowego egzaminu dyplomowego (Załącznik Nr 2 i 3).

 2. Student może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

§ 29

 1. Komisja egzaminacyjna proponuje ocenę wyrażoną stopniem, której przypisuje się odpowiednią liczbę uzyskanych procentów:

 1. bardzo dobry – 5,0 (100%-93%)

 2. dobry plus – 4,5 (92%-85%)

 3. dobry – 4,0 (84%-77%)

 4. dostateczny plus – 3,5 (76%-69%)

 5. dostateczny – 3,0 (68%-61%)

 6. niedostateczny – 2,0 (≤60%)

 1. W przypadku popełnienia błędu krytycznego, egzamin uznaje się za niezaliczony.
  W każdym losowanym scenariuszu uwzględnione są błędy krytyczne.

§ 30

 1. Egzamin rozpoczyna się od sprawdzenia obecności studentów przystępujących do egzaminu oraz odczytania regulaminu i kryteriów oceniania.

 2. Następnie student losuje kartę z zadaniami egzaminacyjnymi do wykonania.

 3. Karta zadań egzaminacyjnych (scenariusz) powinna być opatrzona pieczęcią Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

 4. W czasie egzaminu student pracuje samodzielnie.

§ 31

 1. Zawodowy egzamin praktyczny uznaje się za zdany, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną.

 2. Student, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, nie później niż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk
  o Zdrowiu.

 3. W przypadku niezdania egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej poprawkowej.

 4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego praktycznego w drugim terminie Dziekan na wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru studiów lub skreślić abiturienta z listy studentów.

§ 32

 1. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji egzaminacyjnej.

 2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu w dniu jego przeprowadzenia po podpisaniu protokołu.

 3. Zadania egzaminacyjne objęte są tajemnicą służbową.

 4. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

 5. Decyzja Komisji Egzaminacyjnej dotycząca oceny z przebiegu egzaminu jest ostateczna.

§ 33

Dokumentacje egzaminu praktycznego stanowi: Karta egzaminacyjna z praktycznego egzaminu zawodowego (Załącznik Nr 4), Protokół egzaminu praktycznego (Załącznik Nr 5).

§ 34

Ustala się szczegółowe kryteria dotyczące oceny umiejętności praktycznych wykonanych w czasie realizacji zadania egzaminacyjnego (Karta Egzaminu Praktycznego Egzaminu Zawodowego Załącznik Nr 2 i 3).

§ 35

Dokumentację dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego stanowi Protokół Egzaminu Dyplomowego (Załącznik Nr 6).

§ 36

W przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezdania przez studenta teoretycznego lub praktycznego egzaminu zawodowego, student zobowiązany jest ponownie do przystąpienia do egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego.

 

Załącznik Nr 1

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Protokół Teoretycznego Egzaminu Zawodowego

przeprowadzonego w dniu ……………………………. w…………………………………………………………

Skład Komisji

Przewodniczący: ………………………………………

Członkowie ………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Do egzaminu przystąpiło       ………….          studentów.

Egzamin zdało                       ………….          studentów.

Egzaminu nie zdało                ………….          studentów.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Komisji ……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Załącznik Nr 2

Karta Egzaminacyjna Praktycznego Egzaminu Zawodowego

Data:

Numer scenariusza:

Imię i nazwisko:

Numer indeksu:

B. dobrze
(3 pkt)

Dobrze
(2 pkt)

Dostatecznie
(1 pkt)

Nie zaliczone
(0 pkt)

Komentarz

Badanie pacjenta

Ocena miejsca zdarzenia

Ocena przytomności

TAK

NIE

Ocena drożność dróg oddechowych

TAK

NIE

Ocena układu oddechowego

Ocena układu krążenia

Ocena układu neurologicznego

Ocena ekspozycji pacjenta

Wdrożenie odpowiednich procedur leczniczych dla danego stanu pacjenta

Błąd krytyczny:

Prawidłowe wykonanie procedur ratunkowych

Umiejętności pozatechniczne (NTS- Non Technical Skills)

 • Współpraca w zespole
 • Zarządzanie zadaniami
 • Świadomość działań

Wywiad medyczny (minimum SAMPLE)

Resuscytacja krążeniowo- oddechowa

Ocena- potwierdzenie NZK

TAK

NIE

Prawidłowe rozpoznanie rytmu

TAK

NIE

Wdrożenie odpowiedniego postepowania

Błąd krytyczny:

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej

Opieka poresuscytacyjna

Maksymalna liczba punktów: 48

SUMA:

Błąd krytyczny: TAK/NIE

Zadanie indywidualne:

Liczba punktów (0-2pkt):

Załącznik Nr 3

Karta Egzaminacyjna Praktycznego Egzaminu Zawodowego

Data:

Numer scenariusza:

Imię i nazwisko:

Numer indeksu:

B. dobrze
(3 pkt)

Dobrze
(2 pkt)

Dostatecznie
(1 pkt)

Nie zaliczone
(0 pkt)

Komentarz

Badanie wstępne

Ocena miejsca zdarzenia

Ocena przytomności

Zapewnienie prawidłowej drożności dróg oddechowych

Wdrożenie tlenoterapii

Ocena pod kątem rozwijającego się wstrząsu

 • Ocena tętna
 • Ocena skóry

Stabilizacja odcinak szyjnego kręgosłupa

Szybkie badanie urazowe

Wykonanie interwencji krytycznych dla danego scenariusza

Prawidłowe wykonanie procedur ratunkowych

Prawidłowe zastosowanie deski/ noszy podbierakowych

Świadomość działań priorytetowych

 • Poinformowanie SOR/ CU
 • Pacjent „load and go”

Badanie dalsze

Ocena według schematu badania ABCD

Wdrożenie odpowiednich procedur leczniczych dla danego stanu pacjenta

 • Płynoterapia
 • Leczenie p/bólowe

Umiejętności pozatechniczne (NTS- Non Technical Skills)

 • Kierowanie zespołem
 • Współpraca w zespole
 • Zarządzanie zadaniami

Wywiad medyczny (minimum SAMPLE)

Przekazanie pacjenta do SOR lub CU

 • Postawienie wstępnego rozpoznania

Maksymalna liczba punktów: 48

SUMA:

Błąd krytyczny: TAK/NIE

Zadanie indywidualne:

Liczba punktów (0-2pkt):

Załącznik Nr 4

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Karta Egzaminacyjna Praktycznego Egzaminu Zawodowego

Imię i nazwisko studenta:……………………………………. Nr albumu:…………………….

Data przeprowadzenia egzaminu:…………………………….

Miejsce przeprowadzenia egzaminu:……………………………………………………………………………

Scenariusz nr:………………………………

Temat scenariusza: …………………………………………………………………………………………………….. .

Liczba uzyskanych punktów: …………………

Zadanie praktyczne: ……………………………………………………………………………………………………..

Liczba uzyskanych punktów: …………………

Suma uzyskanych punktów: ………………………………………………

Ocena ogólna z egzaminu praktycznego: ……………………………………………….

Podpis przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej: ………………………………………………..

Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej: ………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

Załącznik Nr 5

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Protokół Praktycznego Egzaminu Zawodowego

przeprowadzonego w dniu ……………………………. w…………………………………………………………

Skład Komisji

Przewodniczący: ………………………………………

Członkowie ………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Do egzaminu przystąpiło       ………….          studentów.

Egzamin zdało                       ………….          studentów.

Egzaminu nie zdało                ………….          studentów.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Komisji ……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Załącznik Nr 6

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO z dnia ……………………………

Pan/i:……………………………………………………syn/córka………………………………
urodzony/a dnia…………………………………….w………………………………………
Student/ka ………………………………………….nr albumu:
……………………………
kierunek:…………………………………………………………..studia:…………………………………

Uzyskała oceny:

Egzamin teoretyczny………………………………………

Egzamin praktyczny………………………………………

Komisja w składzie:

Przewodniczący: …………………………………………………..

Członkowie: …………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Stwierdza, że Student/ka z Egzaminu Dyplomowego uzyskał/a ocenę:……………………


Podpisy Członków Komisji:                                     Podpis Przewodniczącego Komisji:

Progi punktowe na EGZAMIN TEORETYCZNY

OCENA

PROCENTY (%)

PUNKTY

5.0

100- 93%

100- 93 pkt

4.5

92-85%

92-85 pkt

4.0

84-77%

84-77 pkt

3.5

76-69%

76-69 pkt

3.0

68-61%

68-61 pkt

2.0

60%

60 pkt

Progi punktowe na EGZAMIN PRAKTYCZNY

OCENA

PROCENTY (%)

PUNKTY

5.0

100- 93%

50- 47 pkt

4.5

92-85%

46-43 pkt

4.0

84-77%

42- 39 pkt

3.5

76-69%

38-35 pkt

3.0

68-61%

34- 31 pkt

2.0

60%

30 pkt