Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z obowiązującymi standardami na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

 1. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia składa się z części praktycznej

i teoretycznej. 2. Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia obejmuje część teoretyczną zgodnie z Regulaminem Studiów. 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania
 • złożenie pracy licencjackiej zatwierdzonej przez promotora
 • uregulowanie wszystkich zobowiązań określonych przez Dziekanat Uczelni.

4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana. 5. Komisja dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego w dokumentacji dyplomowej. 

§ 1

Część praktyczna egzaminu dyplomowego

 1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego obejmuje sprawdzenie umiejętności praktycznych zdobytych w całym cyklu kształcenia.
 1. Egzamin przeprowadza się w zakładach opieki zdrowotnej, w których studenci odbywali zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:
 • oddział pediatryczny, oddział chirurgii i oddział internistyczny dla studentów kierunku pielęgniarstwa
 • oddział ginekologiczny, oddział położniczy, oddział patologii ciąży i sala porodowa dla studentów kierunku położnictwo

§ 2

Skład komisji

 1. Część praktyczną egzaminu przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją” w składzie:

– Przewodniczący ( nauczyciel akademicki z tytułem doktora, posiadający prawo wykonywania zawodu) – 2 członków komisji (nauczyciele zawodu, i pracownicy zakładów opieki posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej)

 1. Przewodniczącego i członków komisji powołuje Dziekan na wniosek Dyrektora Instytutu
 1. Skład komisji nie może być mniejszy niż 2 osoby.
 1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może powołać zastępcę spośród pozostałych członków komisji.
 1. W części praktycznej egzaminu pracują równolegle komisje oceniające w miejscach odbywania dyplomu. 

§ 3

Zadania komisji

1. Przewodniczący komisji: – czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu – rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu – ogłasza wstępne wyniki egzaminu. 2. Egzaminatorzy: – przygotowują zestawy egzaminacyjnych zadań praktycznych – oceniają stopień rozwiązania zadań dyplomowych

§ 4

Losowanie oddziału dyplomowego

 1. Część praktyczną egzaminu w jednym oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż 6 studentów.

2. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu w dniu poprzedzającym egzamin, w obecności komisji. 3. Kartki do losowania oddziału przygotowuje Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa i do dnia losowania przechowuje je pod zamknięciem. 4. Kartki do losowania oddziału powinny być oznaczone pieczątką Jednostki Organizacyjnej. 5. Na kartce do losowania znajdują się informacje, w jakim oddziale losujący będzie zdawał egzamin 6. Komisja wpisuje dane studenta, który dokonał losowania i potwierdza fakt losowania własnym podpisem. 7. Nazwę oddziału wylosowanego przez zdającego wpisuje się do protokołu losowania.

§ 5

Przebieg egzaminu dyplomowego

1. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu z wylosowaną kartką oraz aktualnym ubezpieczeniem OC, NW i orzeczeniem do celów sanitarno- epidemiologicznych 2. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodny z regulaminem oraz identyfikator. 3. Studenta obowiązuje przestrzeganie aktualnych wymogów epidemiologicznych, przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów bhp. 4. Zadania egzaminacyjne studenci losują w dniu egzaminu w wylosowanym oddziale szpitalnym. 5. Zadanie egzaminacyjne w części praktycznej ma charakter zadania praktycznego typu „próba pracy” i polega na: a) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem b) złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania na arkuszach dostarczonych przez Komisję. 6. Część praktyczna egzaminu trwa 7 godzin dydaktycznych. 7. W czasie egzaminu student ma prawo do 35 minutowej przerwy na posiłek. 8. Przerwa na posiłek powinna odbywać w wydzielonym pomieszczeniu oddziału dyplomowego. 9. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału. 10. Jeżeli istnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem, zdającemu towarzyszy członek komisji. 11. W czasie części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przy rozwiązywaniu zadania z pomocy innych osób oraz innych źródeł. 12. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 13. Podczas części praktycznej egzaminu student może sprawować opiekę nad 1 pacjentem. 14. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję wg kryteriów zamieszczonych w dokumentacji dyplomowej. 15. Student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem egzaminu. 16. Ocena z części praktycznej egzaminu jest oceną cząstkową i student nie jest informowany o ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części praktycznej egzaminu. 17. Jeżeli student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta jest to równoznaczne z negatywną oceną z egzaminu z przygotowania zawodowego. 18. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentem oraz treść zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez studenta. 19. Wpisu do protokołu dokonują Komisja przeprowadzająca egzamin na danym oddziale.

§ 6

Część teoretyczna egzaminu dyplomowego

1. Część teoretyczna egzaminu polega na przedstawieniu przez studenta autoreferatu z pracy licencjackiej (kazuistycznej) i odczytaniu recenzji promotora i recenzenta. 2. Student udziela odpowiedzi na 3 wylosowane pytania egzaminacyjne wykazując się znajomością wiedzy teoretycznej uzyskanej w całym cyklu kształcenia.   3. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją” w składzie: – Przewodniczący – 3 egzaminatorów – promotor, recenzent, nauczyciel akademicki posiadający wykształcenie kierunkowe. 4. Przewodniczącego i członków komisji powołuje Dziekan na wniosek Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa 5. Przewodniczący komisji: – czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu – rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu – ogłasza wynik egzaminu 6. Egzaminatorzy oceniają zasób wiadomości i umiejętności studenta. 7. Po zakończeniu całości egzaminu Przewodniczący części teoretycznej egzaminu ogłasza jego wynik informując indywidualnie osoby zdające o uzyskanej ocenie z egzaminu dyplomowego wyrażonej w stopniach.