eduProgres

Instytut Zdrowia Publicznego uczestniczy w projekcie eduPROGRES – Edukacja na rzecz Gospodarki, którego beneficjentem jest UJK. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,

Zadanie 5. Utworzenie nowego kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE studia I stopnia, 6 semestrów, 1 edycja.

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionu świętokrzyskiego na specjalistów medycznych, innych niż lekarze.

Liczba uczestników: 50

Charakterystyka absolwenta kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE:

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i umiejętności z zakresu nauk medycznych w stanach nagłych u dzieci i dorosłych, niezależnie od ich przyczyny. Jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

 • Szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • Zespołach ratownictwa medycznego
 • Specjalistycznych służbach ratowniczych
 • Ośrodkach nauczających
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego
 • Powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowywania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • Strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- gaśniczego
 • Charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości
 • Służbach zajmujących się bhp w zakładach przemysłowych
 • Charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych

Okres realizacji projektu: 1.10.2009- 31.09.2012
Łączna liczba studentów – 44

Po zakończeniu projektu kierunek Ratownictwo medyczne będzie kontynuowany w normalnym trybie

Przedmioty kierunkowe w planie studiów:

 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Medycyna ratunkowa
 • Medyczne czynności ratunkowe
 • Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Medycyna katastrof
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia
 • Pediatria
 • Neurologia
 • Traumatologia narządów ruchu
 • Intensywna terapia
 • Medycyna sądowa
 • Psychiatria
 • Położnictwo i ginekologia 

Korzyści dla Wydziału Nauk o Zdrowiu z uczestnictwa w eduPROGRES

Wydatki finansowane ze środków UE:

 • Koszty kształcenia wybranych przedmiotów
 • Sprzęt multimedialny:
  • Tablica interaktywna
  • Rzutnik multimedialny
  • Zestaw komputerowy
 • Sprzęt do Pracowni Ratownictwa Medycznego – 60 000 zł
  • Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i kompletem szyn Kramera
  • Manekin do zaawansowanych czynności ratowniczych.
  • Defibrylator Hart Start XL o Zestaw laryngoskopowy, zestaw do konikotomii dla dorosłych, elektrody Training Pads Laerdal, elektrody Standard training pads
 • Zatrudnienie dwóch wykładowców na stanowisku profesora
 • Zatrudnienie trzech wykładowców na stanowisku adiunkta

Korzyści dla studentów z uczestnictwa w eduPROGRES

 • Podręczniki specjalistyczne dla studentów 50 kompletów po 300 zł (15.000 zł)
 • Materiały piśmiennicze dla studentów 50 kompletów po 20 zł (1 000 zł)
 • Zdobycie fachowej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego
 • Płatne staże trzymiesięczne (po 1.500 zł/miesiąc) dla 5 najlepszych absolwentów kierunku
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Informacja dotycząca stypendium stażowego
dla absolwentów kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne objęty projektem „eduPROGRES – Edukacja na rzecz Gospodarki” ma na celu przygotowanie do pracy specjalistów medycznych z dziedziny ratownictwa medycznego.

Projekt eduProgres stwarza możliwość odbycia stażu w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach dla ugruntowania wiedzy i umiejętności absolwentów.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu mogą przystąpić do konkursu, który wyłoni pięciu najlepszych absolwentów. Czas trwania stażu dla jednej osoby wynosi trzy miesiące.

Warunki konkursu:

 1. Uzyskanie absolutorium w terminie do 01.07.2012 r.
 2. Ranking średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania studiów.
 3. W przypadku takiej samej średniej, o rankingu będzie decydować średnia ocen z przedmiotów kierunkowych.
 4. Jeśli w dalszym ciągu wynik będzie identyczny, o kolejności zadecyduje średnia z ocen z języka obcego.