Sylwetka absolwenta

KOSMETOLOGIA 

Absolwent kierunku Kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji i marketingu kosmetyków, podstaw ekonomiki i prawa. Posiada umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia potrafi wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne zarówno przy zastosowaniu tradycyjnych akcesoriów, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych  o  pełnym  zakresie  usług  oraz  współpracy  z lekarzem  dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą. Potrafi prawidłowo odczytać  skład  kosmetyku  i ustalić  jego  zastosowanie.  Zna  język  obcy  i  posługuje  się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej.

Jednocześnie należy dostrzec, że od absolwentów kierunku kosmetologia, oczekuje się pewnych szczególnych umiejętności i postaw wpisujących się w obszar nauk społecznych i humanistycznych. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne. Absolwent kierunku Kosmetologia zna dzieje estetyki jako dyscypliny filozoficznej oraz jej powiązania z innymi gałęziami nauk. Ważnym zagadnieniem w pracy kosmetologa jest kwestia etyki zawodowej.

Kosmetolog jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje a przynależne innym grupom zawodowym, np. lekarzom dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. 

Ratownictwo medyczne

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Ratownictwo medyczne posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i umiejętności z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Zdrowie publiczne

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. Rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji,
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym,
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym,
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,
 • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zdrowie publiczne
ze specjalnością Organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych I społecznościowych

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne ze specjalnością Organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych I społecznościowych jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej. Powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Wiedza ta dotyczy zarówno nauk społecznych jak i medycznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia, oprócz wiedzy, posiada następujące umiejętności:

 • umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie realizowanych zadań, do których jest przygotowany oraz umiejętność kierowania i koordynowania działaniami ratowniczymi w obrębie zespołu ratowniczego
 • umiejętność wdrażania schematów działań ratowniczych w oparciu o wiedzę kliniczną, również w terenie trudnodostępnym
 • umiejętność podjęcia działań diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta
 • umiejętność posługiwania się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowaną w ratownictwie medycznym i ratownictwie specjalistycznym
 • umiejętność oceny zagrożenia podczas prowadzonej akcji ratowniczej i podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zespołu ratowniczego
 • umiejętność inicjowania i wspierania działań na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa oraz bezpieczeństwa pracy
 • umiejętność planowania, wykorzystywania i oceny procesu negocjacji i komunikowania się
 • umiejętność określenia potrzeb i zależności oraz uwarunkowania funkcjonowania centrów i zespołów zarządzania kryzysowego oraz działania w nich przy zespołowym rozwiązywaniu problemów kryzysowych

Absolwent studiów drugiego stopnia przygotowany jest do pracy m.in. w jednostkach Pogotowia Ratunkowego, Ratownictwa Specjalistycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej i grupach Górskiego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w zakładach pracy o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków, a także do pracy w charakterze instruktora medycyny ratunkowej.