Zasady dyplomowania

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. uczelnia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 2. egzamin zawodowy – egzamin teoretyczny i praktyczny, do którego student przystępuje po uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (I stopnia);
 3. abiturient – student, która uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych programem studiów I stopnia i został dopuszczony do egzaminu zawodowego;
 4. absolwent – osoba, która po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zdała egzamin zawodowy i uzyskała tytuł zawodowy licencjata;
 5. komisja egzaminacyjna – komisja składająca się z nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – powołana przez Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

§2.

Nauczanie na kierunku Ratownictwo Medyczne kończy się egzaminem dyplomowym teoretycznym i praktycznym.

§3.

W przypadku abiturientów rozpoczynających studia I stopnia w roku akademickim 2012/2013 lub później, standard kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne, wymagany do egzaminu zawodowego określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).

 • §4.
 1. Zawodowy egzamin dyplomowy odbywa się w dwóch etapach.
 2. Pierwszym etapem egzaminu jest testowy egzamin teoretyczny odbywający się w salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. Drugim etapem egzaminu zawodowego jest egzamin praktyczny odbywający się w Pracowni Symulacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§5.

 1. Celem egzaminu zawodowego jest potwierdzenie posiadania przez studenta kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych w zakresie określonym programem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz samodzielnego i bezpiecznego wykonywania funkcji zawodowych ratownika medycznego.
 2. Przedmiotem oceny jest:

a)         wiedza teoretyczna

b)        umiejętności praktyczne

c)         kompetencje społeczne

§6.

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego jest uzyskanie absolutorium, czyli uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i zajęć praktycznych objętych planem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz niezaleganie wobec uczelni z jakimikolwiek opłatami wynikającymi z odrębnych przepisów lub umów jakie student zawarł z Uczelnią w związku ze studiowaniem.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminu dyplomowego teoretycznego.
 3. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu przekazuje Komisji egzaminacyjnej listy studentów, którzy spełnili kryteria dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

§7.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej nauczanie na studiach licencjackich.
 2. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§8.

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie:

a)         Przewodniczący, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg zawodowego egzaminu dyplomowego oraz Egzaminatorzy egzaminu teoretycznego w liczbie czterech

b)        Egzaminatorzy egzaminu praktycznego – po dwie osoby na każdą pracownię symulacyjną, w której przeprowadzany jest egzamin

§9.

 1. Członkami Komisji Egzaminacyjnej są pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego.
 2. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, a członków komisji (egzaminatorów) Przewodniczący Komisji.

§10.

Do obowiązków przewodniczącego komisji egzaminacyjnej należy:

a)         udzielenie instruktażu członkom komisji egzaminacyjnej odnośnie planowanego przebiegu egzaminu;

b)        sporządzenie planu organizacji praktycznego egzaminu dyplomowego;

c)         czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

d)        rozstrzyganie kwestii spornych powstałych podczas egzaminu;

e)         sporządzenie sprawozdania z przebiegu egzaminu.

§11.

Do obowiązków egzaminatorów – członków komisji egzaminacyjnej należy:

a)         przygotowanie zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu;

b)        przygotowanie sal na potrzeby egzaminu teoretycznego;

c)         przygotowanie pracowni na potrzeby egzaminu praktycznego;

d)        współuczestnictwo w ocenie wykonania zadań egzaminacyjnych oraz poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych zdającego zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania zatwierdzonymi przez radę wydziału;

e)         prowadzenie dokumentacji egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego.

§12.

Na wniosek abiturienta przy egzaminie teoretycznym i praktycznym może być obecny przedstawiciel samorządu studenckiego, który uczestniczy w egzaminie teoretycznym i praktycznym w charakterze obserwatora, bez prawa do zadawania pytań abiturientowi.

§13.

Wynik egzaminu zawodowego jest średnią arytmetyczną ocen jakie abiturient otrzymał z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

§14.

Wynik studiów stanowi sumę:

1) ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń;

2) ¼ średniej ocen z recenzji pracy dyplomowej (licencjackiej);

3) ¼ średniej ocen z dyplomowego egzaminu zawodowego, gdzie wlicza się 1/8 oceny egzaminu teoretycznego i 1/8 oceny egzaminu praktycznego.

§15.

Przy ocenie wyników zawodowego egzaminu teoretycznego i praktycznego stosuje się skalę ocen:

bardzo dobry – 5,0

dobry plus – 4,5

dobry – 4,0

dostateczny plus – 3,5

dostateczny – 3,0

niedostateczny – 2,0

Zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ocenie wyników egzaminu stosuje się postanowienia § 26 ust. 1. (Załącznik do Uchwały nr15/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 29 marca 2012 roku).

§16.

Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego stanowią protokoły z egzaminu zawodowego oraz dokumentacja egzaminu zawodowego teoretycznego i egzaminu zawodowego praktycznego stanowiące załączniki niniejszego regulaminu oraz indeks studenta.

 

 1. I.         CZĘŚĆ TEORETYCZNA ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

§17.

Egzamin teoretyczny składa się ze 100 (lub 60) pytań testowych z przedmiotów zawodowych objętych programem kształcenia składających się z zamkniętych pytań testowych z poniższych dziedzin:

a)         kwalifikowana pierwsza pomoc – 10 pytań (lub 6)

b)        medyczne czynności ratunkowe – 25 pytań (lub 15)

c)         medycyna ratunkowa – 25 pytań (lub 15)

d)        intensywna terapia – 10 pytań (lub 6)

e)         chirurgia – 10 pytań (lub 6)

f)         choroby wewnętrzne – 10 pytań (lub 6)

g)        medycyna katastrof – 10 pytań (lub 6)

Zakres pytań testowych egzaminu dyplomowego obejmuje wszystkie treści objęte programem studiów na Kierunku Ratownictwo Medyczne.

§18.

 1. Czas trwania dyplomowego zawodowego egzaminu teoretycznego ustala się na 90 (lub 60 min) minut.
 2. Egzamin odbywa się w wyznaczonych salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 3. Studenci na egzamin teoretyczny i praktyczny zgłaszają się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

§19.

W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali w czasie trwania egzaminu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania przez zdającego z materiałów wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z innymi studentami, czy wykorzystywania urządzeń do komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i innych środków łączności student zostaje wykluczony z egzaminu. Do ponownego egzaminu student może przystąpić w II terminie.


 

§20.

 1. Z przebiegu egzaminu teoretycznego sporządza się protokół zawierający listę obecności oraz ilość zdających i liczbę wydanych kart egzaminacyjnych.
 2. Zobowiązuje się opiekunów III roku studiów do zapoznania studentów z regulaminem egzaminu dyplomowego. Student składa podpis potwierdzający znajomość regulaminu.
 3. Egzamin teoretyczny rozpoczną się od sprawdzenia obecności studentów przystępujących do egzaminu.

§21.

 1. Egzamin teoretyczny uznaje się za zdany jeżeli w wyniki postępowania egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe student otrzymuje jeden punkt.

§22.

 1. Student, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
 2. Student, który nie zdał egzaminu teoretycznego nie może przystąpić do egzaminu praktycznego.
 3. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego teoretycznego w pierwszym terminie może przystąpić do niego w terminie poprawkowym.
 4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego teoretycznego w drugim terminie Dziekan na wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu ostatniego roku studiów lub skreślić abiturienta z listy studentów.

§23.

Wzór protokołu z teoretycznego zawodowego egzaminu dyplomowego określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

 1. II.                CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

§24.

 1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego realizowana jest pod postacią egzaminu praktycznego w warunkach symulowanych z użyciem fantomów i sprzętu ratowniczego.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych sformułowanych w sposób, który wymaga od zdających praktycznego zastosowania zdobytych w trakcie studiów umiejętności zawodowych i uzasadnienia wybranego postępowania.

§25.

Egzamin praktyczny odbywa się w pracowniach Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

§26.

Czas trwania egzaminu ustala komisja. Maksymalny czas trwania egzaminu praktycznego ustala się na 1 godzinę.

§27.

 1. Student zdający egzamin praktyczny losuje jedno zadanie spośród zestawu zadań egzaminacyjnych, tzw. scenariuszy.
 2. Po zapoznaniu się ze scenariuszem, na które student ma 5 minut, zdający przystępuje do realizacji zadania-scenariusza
 3. Zadaniem jest praktyczne udzielenie pomocy ratowniczej za pomocą sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu Pracowni.
 4. Czynności związane ze zdawaniem egzaminu praktycznego mogą odbywać się z udziałem tzw. pozorantów, którymi mogą być inni studenci bądź członkowie Komisji.
 5. W czasie zdawania egzaminu student nie może opuszczać Pracowni Instytutu.
 6. W czasie trwania egzaminu praktycznego zadawane są 3 pytania.

§28.

 1. Ustala się szczegółową punktację do oceny czynności wykonywanych w trakcie praktycznego zawodowego egzaminu licencjackiego dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne.
 2. Student może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym uzyskuje za ocenę i prawidłowe postępowanie w zakresie:

a)         Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia – 10 pkt.

b)        Monitorowanie przyrządowe, dostęp dożylny – 10 pkt.

c)         Wywiad ratowniczy – 10 pkt.

d)        Prawidłowa ocena stanu poszkodowanego/chorego  – 10 pkt.

e)         Prawidłowe postępowanie ratownicze – 30 pkt.

f)         Za każde z trzech zadanych podczas egzaminu praktycznego pytań – 10 pkt.

§29.

 1. Wniosek do oceny z egzaminu praktycznego zgłasza komisja egzaminacyjna, która wykazuje popełnione błędy i inne aspekty wpływające na obniżenie oceny.
 2. Komisja egzaminacyjna proponuje ocenę wyrażoną stopniem, której przypisuje się odpowiednią liczbę uzyskanych punktów:

a)         bardzo dobry (93-100 pkt.)

b)        dobry plus (85-92 pkt.)

c)         dobry (77-84 pkt.)

d)        dostateczny plus (69-76 pkt.)

e)         dostateczny (61-68 pkt.)

f)         niedostateczny (≤ 60 pkt.)

§30.

 1. Egzamin rozpoczyna się od sprawdzenia obecności studentów przystępujących do egzaminu oraz odczytania regulaminu i kryteriów oceniania.
 2. Następnie student losuje kartę z zadaniami egzaminacyjnymi do wykonania.
 3. Karta zadań egzaminacyjnych (scenariusz) powinna być opatrzona pieczęcią Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 4. W czasie egzaminu student pracuje samodzielnie.

§31.

 1. Zawodowy egzamin praktyczny uznaje się za zdany, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną.
 2. Student, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, nie później niż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk u Zdrowiu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed opływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 4. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego praktycznego w drugim terminie Dziekan na wniosek abiturienta może wydać decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru studiów lub skreślić abiturienta z listy studentów.

§32.

 1. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji egzaminacyjnej.
 2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu w dniu jego przeprowadzenia po podpisaniu protokołu.
 3. Zadania egzaminacyjne objęte są tajemnicą służbową.
 4. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.
 5. Decyzja Komisji Egzaminacyjnej dotycząca oceny z przebiegu egzaminu jest ostateczna.

§33.

Dokumentacje egzaminu praktycznego stanowi Protokół egzaminu praktycznego (wzór protokołu w załączeniu – zał. Nr. 2), Karta egzaminacyjna z praktycznego egzaminu zawodowego (zał. Nr 3) oraz Karta oceny praktycznego egzaminu zawodowego (zał. Nr 4.)

§34.

Ustala się szczegółowe kryteria dotyczące oceny umiejętności praktycznych wykonanych w czasie realizacji zadania egzaminacyjnego (kryteria oceny poszczególnych elementów działania w załączniku – zał. Nr 6).

§35.

W przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów z powodu niezdania przez studenta teoretycznego lub praktycznego egzaminu zawodowego, student zobowiązany jest ponownie do przystąpienia do egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego.

 

 WZÓR 

Zał. Nr 1 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Protokół Teoretycznego Egzaminu Zawodowego

przeprowadzonego w dniu ……………………………. w…………………………………………………………

Skład Komisji

Przewodniczący:        ……………………………………… Członkowie:               ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Do egzaminu przystąpiło       ………….          studentów Egzamin zdało                       ………….          studentów Egzaminu nie zdało                ………….          studentów uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… Podpisy członków Komisji ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………   WZÓR Zał. Nr 2

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Protokół Praktycznego Egzaminu Zawodowego

przeprowadzonego w dniu ……………………………. w…………………………………………………………

Skład Komisji

Przewodniczący:        ……………………………………… Członkowie:               ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Do egzaminu przystąpiło       ………….          studentów Egzamin zdało                       ………….          studentów Egzaminu nie zdało                ………….          studentów uwagi: ………………………………………………………………………………………………………… Podpisy członków Komisji ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………     WZÓR                                                                                                                           Zał. Nr 3

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Karta Egzaminacyjna Praktycznego Egzaminu Zawodowego

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………   Nr albumu……. Data przeprowadzenia egzaminu …………………………. Miejsce przeprowadzenia egzaminu …………………………. Scenariusz Nr …………. Treść scenariusza: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. Treść pytania Nr 1 : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Treść pytania Nr 2 : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Treść pytania Nr 3 : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………..     WZÓR                                                                                                        Zał. Nr 4

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

kierunek: Ratownictwo Medyczne

Karta Oceny Praktycznego Egzaminu Zawodowego

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………   Nr albumu……. Data przeprowadzenia egzaminu …………………………. Miejsce przeprowadzenia egzaminu …………………………. Scenariusz Nr …………. Ocena cząstkowa poszczególnych elementów egzaminu praktycznego: Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia – …….. pkt. Poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru – …….. pkt. Trafność w podejmowaniu decyzji oraz świadomość ich konsekwencji – …….. pkt. Prawidłowość w zakresie komunikowania się – ……… pkt. Poziom satysfakcji chorego/poszkodowanego – ………. pkt. Określenie celu działań ratowniczych i poziomu jego realizacji – ……… pkt. Samodzielność podejmowanych działań ratowniczych – …………. pkt. Wrażliwość i gotowość do działania – ………. pkt. Pytanie Nr 1.  – ……….pkt. Pytanie Nr 2.  – ………. Pkt. Pytanie Nr 3.  – ……….pkt. Suma uzyskanych punktów:                                               …………………………………….. Ocena ogólna z egzaminu praktycznego:                              ……………………………………… Podpis przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej:                       ……………………………………… Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej:                        ……………………………………… ………………………………………                                      ……………………………………..     WZÓR                                                                                                                                       Zał. Nr 5

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) z dnia

Pan/i , syn/córka urodzony/a dnia                                w(e)  Student/ka Wydziału Nauk o Zdrowiu, nr albumu  kierunek: Ratownictwo Medyczne                                 studia: licencjackie Komisja w składzie:   przewodniczący: członkowie: Stwierdza, że Student/ka ukończył/a studia zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia dla danego kierunku, uzyskując ocenę: …………………………….: Podpisy Członków Komisji:                                     Podpis Przewodniczącego Komisji:     WZÓR                                                                                                                          Zał. Nr 6

ARKUSZ OCENY WYKONANIA PRAKTYCZNEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

Imię i nazwisko studentki/studenta ………………………………………………………………………………….

Lp.

Kryteria oceny

Skala punktowa

Ocena komisji

I Bezpieczeństwo pacjenta, własne i miejsce zdarzenia (Max 10 pkt.)

 1. Chronił pacjenta i siebie przed zakażeniami.
 2. Stosował w pracy środki ochrony indywidualnej.
 3. Inne działania dotyczące bezpieczeństwa pacjenta, własnej osoby i miejsca zdarzenia.

0-2

0-2

0-6

II Poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru (Max 30 pkt.)

 1. Wykonał czynności zawodowe wg przyjętych procedur.
 2. Wykonał zadanie dokładnie.
 3. Przestrzegał zasad etyki zawodowej.
 4. Udokumentował wykonane zadanie.

0-20

0-8

0-1

0-1

III Trafność w podejmowaniu decyzji oraz świadomość ich konsekwencji (Max 10 pkt

 1. Podejmował działania adekwatne do sytuacji.
 2. Wykonał działania w optymalnym czasie

0-5

0-5

IV Prawidłowość w zakresie komunikowania się (Max 4 pkt.)

 1. Dostosował metody komunikowania się do możliwości odbiorcy.
 2. Ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania współpracownikom i odbiorcy usług.

0-2

0-2

V Poziom satysfakcji chorego/poszkodowanego (Max 4 pkt.)

 1. Zapewnił pacjentowi intymność

3.  Stworzył warunki do współdecydowania pacjenta o czynnościach ratowniczych.

0-2

0-2

VI Określenie celu działań ratowniczych i poziomu jego realizacji (Max 6 pkt.

 1. Określił cel podejmowanych działań ratowniczych.
 2. Uzasadnił celowość podejmowanych działań ratowniczych.
 3. Określił mierniki (wskaźniki) realizacji celu

0-2

0-2

0-2

VII Samodzielność podejmowanych działań ratowniczych (Max 4 pkt.)

 1. Samodzielnie organizował stanowisko pracy.
 2. Samodzielnie podejmował działania ratownicze.

0-2

0-2

VIII Wrażliwość i gotowość do działania (Max 2 pkt.)

 1. Wykazał się postawą empatii.
 2. Sprawnie reagował na potrzeby chorego/poszkodowanego.

0-1

0-1

Przeliczenie punktów na oceny

Liczba punktów

Ocena w skali 2-5

100 – 93 92 – 85 84 – 77 76 – 69 68 – 61 60 i mniej bardzo dobry dobry plus dobry dostateczny plus dostateczny niedostateczny