Jakość kształcenia na Collegium Medicum

Wydziałowa Komisja ds Kształcenia

Lp

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

prof. UJK dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz,

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia

2.

dr n. med. Kaczmarczyk Małgorzata

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

3.

dr n. o kf. Markowska Małgorzata

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

4.

dr n. med. Łukasz Nawacki

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

5.

dr n. med. Edyta Naszydłowska

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

6.

dr n. o zdr. Dorota Rębak

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

7.

dr n. med. Renata Stępień

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

8.

dr n. med. Grażyna Wiraszka

Zastępca dyrektora ds. kształcenia

9.

dr inż. Kamila Sobaś

przedstawiciel n-li akademickich

10.

dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś

przedstawiciel n-li akademickich

11.

dr n. med. Małgorzata Knap

przedstawiciel n-li akademickich

12.

dr n. o zdr. Ewa Zięba

przedstawiciel n-li akademickich

13.

dr n o zdr Beata Szczepanowska-Wołowiec

przedstawiciel n-li akademickich

14.

mgr Jolanta Drezno

przedstawiciel n-li akademickich

15.

dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska

przedstawiciel n-li akademickich

16.

mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk

przedstawiciel n-li akademickich

17.

dr n. med. Michał Spałek

przedstawiciel n-li akademickich

18.

Jakub Kałwa

przedstawiciel studentów

19.

Marcin Strojek

przedstawiciel studentów

20.

dr n. med. Anna Opuchlik

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

21.

dr n. hum. Iwona Kijewska

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychDyrektor VII LO w Kielcach

22.

lek. dent. Paweł Barucha

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej (ŚIL)

23.

dr n. med. Katarzyna Sobańska

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychPrzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kielcach

24.

dr n. med. Krzysztof Bidas

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25.

mgr Dorota Mikołajewicz

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychDPS Zgórsko-Nowiny

26.

mgr Barbara Bartkiewicz

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychKlinika chirurgii głowy i szyi Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

27.

mgr Ewa Pela

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych salon kosmetyczny

28.

mgr Katarzyna Znojek

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych salon kosmetyczny

29.

mgr Izabela Oszmiana

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychŚwiętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

30.

mgr Lucyna Wychowaniec

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

31.

mgr Ewa Mikołajczyk

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychŚwiętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

32.

mgr Wiesława Nowocień

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychWojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

33.

mgr Janina Mikołajczyk

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

34.

mgr Renata Szymańska-Gałązka

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

35.

mgr Wioletta Dyderska

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

36.

mgr Beata Radek,

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa medycznego i Transportu Sanitarnego

37.

mgr Izabela Waldon,

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychSzpital Św Aleksandra w Kielcach–pielęgniarka oddziałowa

38.

lek. med. Krzysztof Łon

przedstawiciel interesariuszy zewnętrznychMSWiA w Kielcach specjalista medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych

 

 

Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w Collegium Medicum

Lp.

Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

1.

dr n. hum. Aldona Kopik,

nauczyciel akademicki

2.

dr n. o kf. Elżbieta Cieśla,

nauczyciel akademicki

3.

dr n. med. Marek Grabski,

nauczyciel akademicki

4.

dr n. hum. Halina Król,

nauczyciel akademicki

5.

dr n. med. Elżbieta Kamusińska

nauczyciel akademicki

6.

dr n. o zdr. Przemysław Zając

nauczyciel akademicki

7.

mgr Bartosz Wydrych

nauczyciel akademicki

8.

dr n. med. Martyna Głuszek-Osuch

nauczyciel akademicki

9.

mgr Justyna Pogorzelska

nauczyciel akademicki

10.

mgr Marzena Wrześniewska

nauczyciel akademicki

 

 

Stan do 31.10.2019

Skład Komisji
Zadania komisji
Interesariusze zewnętrzni na Collegium Medicum

Opis systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Wydziału nr 74/2013. Polityka Wydziału w zakresie jakości kształcenia jest zgodna z misją i strategią określonej dla Uczelni oraz Wydziału. WSZJK pracuje w oparciu o ideę cyklu PDCA – planowanie, wdrażanie, monitorowanie, doskonalenie.

Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale odpowiadają:

Rada Wydziału – zatwierdza wszystkie kluczowe dokumenty związane z misją i strategią rozwoju Wydziału: zatwierdzanie zasad i limitów rekrutacji na prowadzone kierunki studiów, plany studiów i programy kształcenia, narzędzia służące podnoszeniu jakości kształcenia, powołuje organy uczestniczące w procesie oceny i podnoszenia jakości kształcenia.

Władze Wydziału – organizują proces kształcenia, inicjują zamiany w ofercie kształcenia i programach studiów, kształtują promocję kierunków na zewnątrz oraz przeprowadzają badania ewaluacyjne procesu kształcenia.

Szczególną rolę na Wydziale pełni Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich, który odpowiada za:

 1. Organizację i koordynację spraw związanych z procesem dydaktycznym, w tym: nadzorowanie procesu rekrutacji, przydział i rozliczanie obowiązków dydaktycznych oraz działania związane z oceną zajęć dydaktycznych.
 2. Ofertę edukacyjną Wydziału.
 3. Minimum kadrowe na prowadzonych kierunkach kształcenia.
 4. Nadzór i monitorowanie procesu prawidłowego wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.
 5. Nadzorowania prac WKJK.
 6. Współpraca z UZJK.
 7. Politykę informacyjną na Wydziale.

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, (WKJK) w szczególności należy: wdrażanie procedur opracowanych przez UKJK, analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości na wydziale, propozycja działań wspierających politykę projakościową na wydziale, między innymi: przygotowanie wyników samooceny i planów naprawczych w zakresie jakości kształcenia, wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie danych pozyskanych w toku ankietyzacji pracodawców, studentów o absolwentów.

 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) zobowiązany jest przede wszystkim do: opracowania dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej dla wydziału, opiniowania nowych programów oraz propozycji zmian w obowiązujących programach kształcenia, monitorowanie obsady kadrowej, procesu dyplomowania oraz zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, opiniowania harmonogramu i organizacji zajęć, opracowania rekomendacji związanych z doskonaleniem procesu jakości kształcenia na wydziale.
 • Wydziałowy Zespół ds.Oceny Jakości Kształcenia w szczególności odpowiada za: przygotowanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych oraz sporządzenie raportu, wprowadzenie rekomendacji UZJK, publikowanie wyników badań ankietowych, opiniowanie programów kształcenia i metod osiągania efektów kształcenia, monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, monitorowanie jakości obsługi administracyjnej na wydziale.

Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia odpowiada głównie za: analizę programów kształcenia w relacji do efektów kształcenia, analizę jakościową kart przedmiotów, analizę zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów i przestrzeganiem regulaminu prac dyplomowych, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie realizowanego/ modyfikowanego/ przygotowywanego programu kształcenia, analizę udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia.

Skład komisji

Zarządzenie Nr 7/2016

Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
z dnia 17.10.2016

w sprawie zatwierdzenie składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

Na podstawie §3 u. 2 Uchwały Nr 75/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się w Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:

 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, Koordynator Wydziałowego Zespół ds. Jakości Kształcenia,
 • dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Beata Bąk, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Małgorzata Knap, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o kf. Małgorzata Markowska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr Rafał Pawłowski, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Michał Spałek, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Ewa Zięba, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Magdalena Lipińska-Stańczak, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Maria Michalska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Kamil Makowski, przedstawiciel n-li akademickich
 • Żaneta Wypych, przedstawiciel studentów
 • mgr Przemysław Zając przedstawiciel doktorantów
 • mgr Czesław Gruszewski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr Katarzyna Sobańska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • mgr Zofia Małas przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • mgr Wiesława Nowocień przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr n. med. Anna Opuchlik przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • Lekarz Dorota Adamczyk-Krupska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia :

 • dr n. hum. Aldona Kopik, Koordynator Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • o kf. Elżbieta Cieśla, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Marek Grabski, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. hum. Halina Król, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Edyta Naszydłowska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Renata Stępień, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Bartosz Wydrych, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Martyna Głuszek-Osuch, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Justyna Pogorzelska, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Marzena Wrześniewska, przedstawiciel n-li akademickich
 • Arkadiusz Kazimierczak, przedstawiciel studentów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zadania komisji Jakości Kształcenia

1. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia realizuje swoje zadania określone w § 1 poprzez:

 1. wizytacje,
 2. ocenę pracy wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia,
 3. analizę dokumentów z zakresu jakości kształcenia,
 4. kwestionariusze (ankiety, rozmowy).

2. Członkowie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia mają prawo do wglądu do dokumentacji w zakresie określonym zadaniami komisji, w tym prawo do uzyskania kserokopii dokumentów.

Interesariusze zewnętrzni na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

L.p. Imię Nazwisko Instytucja Kierunek Typ studiów
1 mgr Urszula Telicka – kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Medycznego Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ul. Leonarda 10, Kielce 25-311 Ratownictwo Medyczne I stopnia
2 mgr inż. Czesław Gruszewski – w-ce prezydent Kielc. Podlegają mu: Wydział Środowiska i Usług Komunalnych, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Architektury i Urbanistyki. Urząd Miasta Kielce Rynek 1
25-303 Kielce
Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
3 ks. dr Andrzej Drapała – prezes zarządu Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczókowska 36, 25-711 Kielce Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
4 lek. med. Halina Olendzka – w- ce prezes zarządu, kierownik Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczókowska 36, 25-711 Kielce Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
5 mgr Janina Mikołajczyk – dyrektor Centrum Integracji Społecznej ul.Wesoła 54,
25-013 Kielce
Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
6 dr n. med. Anna Opuchlik – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Świętokrzyskie Centrum Onkologii Świętokrzyskie Centrum Onkologii Fizjoterapia I i II stopnia
7 Zofia Małas – Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarstwo I i II stopnia
8 Małgorzata Madyś – z-ca Przewodniczącego Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych Położnictwo I i II stopnia
9 ks. Krzysztof Banasik Centrum Interwencji Kryzysowej Diecezji Caritas Kielce   studia podyplomowe
10 Dr n. med. Katarzyna Sobańska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kielcach Lekarski Studia jednolite magisterskie
11 Lek. dent. Paweł Barucha Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

 

ŚIL

Lekarski Studia jednolite magisterskie
12 Lek. med. Urszula Chonin Rzecznik Praw Lekarza SIL Lekarski Studia jednolite magisterskie
13 Lek. med. Jacek Haduch Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Lekarski Studia jednolite magisterskie
14 Dr n. med. Sławomir Okla Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Lekarski Studia jednolite magisterskie
15 Dr n. med. Krzysztof Bidas Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Lekarski Studia jednolite magisterskie

Zarządzenie Nr 7/2013

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

z dnia 12.11.2013

w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie § Uchwała Nr 26/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się , co następuje:

§ 1

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołuje się:

dr n. hum. Aldona Kopik
mgr Justyna Pogorzelska
mgr Małgorzata Wrześniewska

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 2 /2014

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 02.04.2014

w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Przeprowadzającego Ocenę Wewnętrzną na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu powołuje Wydziałowy Zespół Przeprowadzający Ocenę Wewnętrzną na Wydziale Nauk o Zdrowiu w składzie:

 • dr nauk o zdrowiu Agnieszka Strzelecka – koordynator zespołu
 • dr n. med. Renata Gałuszka
 • dr n. med. Anna Blak-Kaleta
 • dr n. med. Małgorzata Szerla
 • dr n. med. Grażyna Wiraszka

Skład Zespołów

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia

– dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, – koordynator
– dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka,
– dr n. o zdr. Beata Bąk,
– dr n. med. Małgorzata Knap,
– dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska,
– dr n. o kf. Małgorzata Markowska,
– dr n. med. Michał Spałek,
– dr n o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec,
– dr n. o zdr. Ewa Zięba,
– mgr Magdalena Lipińska-Stańczak,
– mgr Maria Michalska,
– stud. Justyna Krząpa,

Skład Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

– dr n. hum. Aldona Kopik – koordynator
– dr n. o kf. Elżbieta Cieśla,
– dr n. med. Marek Grabski,
– dr n. hum. Halina Król,
– dr n. med. Renata Stępień,
– dr n. med. Małgorzata Szerla,
– lek. med. Jacek Lech,
– mgr Justyna Pogorzelska,
– mgr Małgorzata Wrześniewska,
– stud. Paulina Teda