Jakość kształcenia na Collegium Medicum

Skład Komisji
Zadania komisji
Interesariusze zewnętrzni na Collegium Medicum

Opis systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Wydziału nr 74/2013. Polityka Wydziału w zakresie jakości kształcenia jest  zgodna z misją i strategią określonej dla Uczelni oraz Wydziału. WSZJK pracuje w oparciu o ideę cyklu PDCA – planowanie, wdrażanie, monitorowanie, doskonalenie.

Za zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale odpowiadają:

–         Rada Wydziału – zatwierdza wszystkie kluczowe dokumenty związane z misją i strategią rozwoju Wydziału: zatwierdzanie zasad i limitów rekrutacji na prowadzone kierunki studiów, plany studiów i programy kształcenia, narzędzia służące podnoszeniu jakości kształcenia, powołuje organy uczestniczące w procesie oceny i podnoszenia jakości kształcenia.

–         Władze Wydziału – organizują proces kształcenia, inicjują zamiany w ofercie kształcenia i programach studiów, kształtują promocję kierunków na zewnątrz  oraz przeprowadzają  badania ewaluacyjne procesu kształcenia.

Szczególną rolę na Wydziale pełni Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich, który odpowiada za:

 1. Organizację  i koordynację spraw związanych z procesem dydaktycznym, w tym: nadzorowanie procesu rekrutacji, przydział i rozliczanie obowiązków dydaktycznych oraz działania związane z oceną zajęć dydaktycznych.
 2. Ofertę edukacyjną Wydziału.
 3. Minimum kadrowe na prowadzonych kierunkach kształcenia.
 4. Nadzór i monitorowanie procesu prawidłowego wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji.
 5. Nadzorowania prac WKJK.
 6. Współpraca z UZJK.
 7. Politykę informacyjną na Wydziale.

–         Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, (WKJK) w szczególności należy: wdrażanie procedur opracowanych przez UKJK, analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości na wydziale, propozycja działań wspierających politykę projakościową na wydziale, między innymi: przygotowanie wyników samooceny i planów naprawczych w zakresie jakości kształcenia, wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie danych pozyskanych w toku ankietyzacji pracodawców, studentów o absolwentów.

 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) zobowiązany jest przede wszystkim do: opracowania dokumentacji   w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej dla wydziału, opiniowania nowych programów oraz propozycji zmian w obowiązujących programach kształcenia, monitorowanie obsady kadrowej, procesu dyplomowania oraz zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej, opiniowania harmonogramu i organizacji zajęć, opracowania rekomendacji związanych z doskonaleniem procesu jakości kształcenia na wydziale.
 • Wydziałowy Zespół ds.Oceny Jakości Kształcenia w szczególności odpowiada za: przygotowanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych oraz sporządzenie raportu, wprowadzenie rekomendacji UZJK, publikowanie wyników badań ankietowych, opiniowanie programów kształcenia i metod osiągania efektów kształcenia, monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, monitorowanie jakości obsługi administracyjnej na wydziale.

–         Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia odpowiada głównie za: analizę programów kształcenia w relacji do efektów kształcenia, analizę jakościową kart przedmiotów, analizę zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów i przestrzeganiem regulaminu prac dyplomowych, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie realizowanego/ modyfikowanego/ przygotowywanego programu kształcenia,  analizę udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia.

Skład komisji

Zarządzenie Nr 7/2016

Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
z dnia 17.10.2016

 

w sprawie zatwierdzenie składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

Na podstawie §3 u. 2 Uchwały Nr 75/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się w Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu  na kadencję 2016-2020  w następującym składzie:

 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, Koordynator Wydziałowego Zespół ds. Jakości Kształcenia,
 • dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Beata Bąk, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Małgorzata Knap, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o kf. Małgorzata Markowska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr Rafał Pawłowski, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Michał Spałek, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Ewa Zięba, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Magdalena Lipińska-Stańczak, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Maria Michalska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Kamil Makowski, przedstawiciel n-li akademickich
 • Żaneta Wypych, przedstawiciel studentów
 • mgr Przemysław Zając przedstawiciel doktorantów
 • mgr Czesław Gruszewski przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr Katarzyna Sobańska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • mgr Zofia Małas przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • mgr Wiesława Nowocień przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr n. med. Anna Opuchlik przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • Lekarz Dorota Adamczyk-Krupska przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia :

 • dr n. hum. Aldona Kopik, Koordynator Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • o kf. Elżbieta Cieśla, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Marek Grabski, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. hum. Halina Król, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Edyta Naszydłowska, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Renata Stępień, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Bartosz Wydrych, przedstawiciel n-li akademickich
 • dr n. med. Martyna Głuszek-Osuch, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Justyna Pogorzelska, przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Marzena Wrześniewska, przedstawiciel n-li akademickich
 • Arkadiusz Kazimierczak, przedstawiciel studentów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zadania komisji Jakości Kształcenia

1. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia realizuje swoje zadania określone w § 1 poprzez:

 1. wizytacje,
 2. ocenę pracy wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia,
 3. analizę dokumentów z zakresu jakości kształcenia,
 4. kwestionariusze (ankiety, rozmowy).

2. Członkowie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia mają prawo do wglądu do dokumentacji w zakresie określonym zadaniami  komisji, w tym prawo do uzyskania kserokopii dokumentów.

Interesariusze zewnętrzni na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

L.p. Imię Nazwisko Instytucja Kierunek Typ studiów
1 mgr Urszula Telicka – kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Medycznego Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa  Medycznego i Transportu Sanitarnego ul. Leonarda 10, Kielce 25-311 Ratownictwo Medyczne I stopnia
2 mgr inż. Czesław Gruszewski – w-ce prezydent Kielc. Podlegają mu: Wydział Środowiska i Usług Komunalnych, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Mieszkalnictwa, Wydział Architektury i Urbanistyki. Urząd Miasta Kielce Rynek 1
25-303 Kielce
Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
3 ks. dr Andrzej Drapała – prezes zarządu Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczókowska 36, 25-711 Kielce Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
4 lek. med. Halina Olendzka – w- ce prezes zarządu, kierownik Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie”  ul. Karczókowska 36, 25-711 Kielce Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
5 mgr Janina Mikołajczyk – dyrektor Centrum Integracji Społecznej  ul.Wesoła 54,
25-013 Kielce
Zdrowie Publiczne I i II stopnia
studia podyplomowe
6 dr n. med. Anna Opuchlik – Kierownik Zakładu Rehabilitacji Świętokrzyskie Centrum Onkologii Świętokrzyskie Centrum Onkologii Fizjoterapia I i II stopnia
7 Zofia Małas  – Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarstwo I i II stopnia
8 Małgorzata Madyś – z-ca Przewodniczącego Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych Położnictwo I i II stopnia
9 ks. Krzysztof Banasik Centrum Interwencji Kryzysowej Diecezji Caritas Kielce studia podyplomowe
10 Dr n. med. Katarzyna Sobańska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddział w Kielcach Lekarski Studia jednolite magisterskie
11 Lek. dent. Paweł Barucha Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

ŚIL

Lekarski Studia jednolite magisterskie
12 Lek. med.  Urszula Chonin Rzecznik Praw Lekarza SIL Lekarski Studia jednolite magisterskie
13 Lek. med.  Jacek Haduch Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Lekarski Studia jednolite magisterskie
14 Dr n. med. Sławomir Okla Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 Lekarski  Studia jednolite magisterskie
15 Dr n. med. Krzysztof Bidas Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Lekarski Studia jednolite magisterskie

Zarządzenie Nr 7/2013

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

z dnia 12.11.2013

w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości  Kształcenia

Na podstawie § Uchwała Nr 26/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się , co następuje:

§ 1

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołuje się:

dr n. hum. Aldona Kopik
mgr Justyna Pogorzelska
mgr Małgorzata Wrześniewska

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 2 /2014 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 02.04.2014 

w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Przeprowadzającego Ocenę Wewnętrzną na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu powołuje Wydziałowy Zespół Przeprowadzający Ocenę Wewnętrzną na Wydziale Nauk o Zdrowiu w składzie: 

 • dr nauk o zdrowiu Agnieszka Strzelecka – koordynator zespołu
 • dr n. med. Renata Gałuszka
 • dr n. med. Anna Blak-Kaleta
 • dr n. med. Małgorzata Szerla
 • dr n. med. Grażyna Wiraszka

Skład Zespołów

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia

– dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk,  – koordynator
– dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka,
– dr n. o zdr. Beata Bąk,
– dr n. med. Małgorzata Knap,
– dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska,
– dr n. o kf. Małgorzata Markowska,
– dr n. med. Michał Spałek,
– dr n o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec,
– dr n. o zdr.  Ewa Zięba,
– mgr Magdalena Lipińska-Stańczak,
– mgr Maria Michalska,
– stud. Justyna Krząpa,

Skład Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

– dr n. hum. Aldona  Kopik – koordynator
– dr n. o kf. Elżbieta Cieśla,
– dr n. med. Marek Grabski,
– dr n. hum. Halina Król,
– dr n. med. Renata Stępień,
– dr  n. med. Małgorzata Szerla,
– lek. med. Jacek Lech,
– mgr Justyna Pogorzelska,
– mgr Małgorzata Wrześniewska,
– stud. Paulina Teda