Harmonogram prac

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KASZTAŁCENIA
NA ROK AKADEMICKI 2015/16

data Opis działań
Wrzesień – Październik 2015 Posiedzenie Komisji, przygotowanie planu pracy  na nowy rok akademicki.
Opiniowanie planów i organizacji studiów na rok akademicki 2015/16
Listopad 2015     – Luty 1016 Bieżąca praca komisji wynikająca z  zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Marzec 2016 Podsumowanie zimowej sesji egzaminacyjnej.
Ocena wewnętrzna na Wydziale. Wdrażanie ewentualnych działań naprawczych wynikających z przeprowadzonej przez UKJK oceny wewnętrznej.
Organizacja Dnia Jakości Kształcenia na Wydziale
Kwiecień 2016 Ocena wewnętrzna na Wydziale – ciąg dalszy. Omówienie ankietyzacji studentów.
Maj 2016 Analiza oceny wewnętrznej przeprowadzonej na Wydziale.
Opracowanie działań naprawczych wynikających z przeprowadzonej oceny wewnętrznej.
Przygotowanie  raportu końcowego do Dziekana i Rady Wydziału
Czerwiec – Lipiec 2016 Przyjęcie rocznych  sprawozdań  KZPK
Przygotowanie sprawozdania z działalności WKJK w roku akademickim 2015/16.
Wrzesień 2016 Opiniowanie planów i organizacji studiów na rok akademicki 2016/17

Praca ciągła

 • Mobilizowanie studentów do zwiększonego udziału w ankietyzacji, promowanie akcji ankietyzacji wśród społeczności akademickiej.
 • Analiza bieżących problemów w zakresie zapewniania jakości kształcenia w poszczególnych jednostkach
 • Monitorowanie realizowania
 • Analiza weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na poziomie Instytutów
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w celu podnoszenia jakości kształcenia.
 • Mobilizowanie i motywowanie studentów i pracowników do angażowania się w budowanie systemu jakości i kultury jakości.

Rok akademicki 2014/2015

I.          HARMONOHRAM PRAC Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Wrzesień

 • Omówienie harmonogramu prac i głównych zadań WKdsJK w oparciu o program naprawczy. Opracowanie procedur wewnętrznych.

Październik

 • Opiniowanie i wnioskowanie zmian w programach i planach kształcenia na poszczególnych kierunkach, na rok 2014/2015.

Marzec

 • Analizowanie i upublicznienie wyników z ankietyzacji wydziałowej (ocena dydaktyczna pracowników), weryfikacja założonych efektów kształcenia.
 • Bieżące nadzorowanie wdrażania procedur ogólnouczelnianych i rekomendacji uzyskanych od UZJK – praca całoroczna.

Czerwiec -lipiec

 • Przygotowanie raportu samooceny i planu działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia.

 II.        HARMONOHRAM PRAC Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Październik

 • omówienie harmonogramu prac WZJK
 • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez KZPK w zakresie zapewniania jakości kształcenia

Listopad

 • Opiniowanie i weryfikowanie programów kształcenia (kart przedmiotu) w oparciu o obowiązujące aktualnie procedury.
 • Monitorowanie obsady kadrowej na zajęcia dydaktyczne w tym osób pracujących na umowę zlecenie.

Maj

 • Opiniowanie planów i organizacji zajęć dla poszczególnych kierunków na nowy rok akademicki.

Czerwiec-lipiec

 • Monitorowanie procesu dyplomowania, opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia.
 • Monitorowanie jakości obsługi administracyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Monitorowanie opinii pracodawców w zakresie przygotowania do pracy zawodowej z perspektywy realizowanych praktyk zawodowych.

 III.      Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Lipiec-wrzesień

Przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • Przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych – prace całoroczna

Lipiec-wrzesień

 • Sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych.
 • Publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale.
 • Monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale – praca całoroczna

Maj-czerwiec

 • Opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK.

Lipiec

 • Opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia.
 • Monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na Wydziale.

Wrzesień-październik

 • Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.

Rok akademicki 2013/2014

I HARMONOGRAM PRAC Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 1. Przygotowanie raportu samooceny instytucjonalnej do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, udział w wizytacji Zespołu oceniającego PKA –  wrzesień, październik. 
 2. Wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia –  zapoznanie członków zespołu z procedurami –  listopad
 3. Bieżące wnioskowanie zmian w programach kształcenia zgłoszonych przez Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia oraz wnioskowanie zmian w programach kształcenia  na wniosek pracodawców, studentów lub absolwentów, do realizacji w kolejnym roku akademickim – kwiecień, maj 
 4. Przeprowadzenie samooceny działalności WKJK, opracowanie programu naprawczego. Przedstawienie wyników samooceny Radzie Wydziału i Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia – czerwiec, lipiec
 5. Upublicznienie wyników samooceny i programu naprawczego na stronie Wydziału. – lipiec.

II  Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

 1. Udział w przygotowaniu wniosku samooceny instytucjonalnej do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, udział w wizytacji Zespołu oceniającego PKA –  wrzesień, październik 
 2. Opracowanie dokumentacji w zakresie zapewnienia jakości kształcenia specyficznej dla Wydziału w zależności od zgłaszanych problemów i samodzielnie rozpoznanych  deficytów – prace bieżące 
 3. Opiniowanie harmonogramów i organizacji zajęć na poszczególnych kierunkach – maj, czerwiec 
 4. Opiniowanie programów kształcenia, maj, czerwiec 
 5. monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych – maj czerwiec, – prace bieżące 
 6. monitorowanie procesu dyplomowania – czerwiec, lipiec 
 7. Opracowanie rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia i stanu wyjściowego w kolejnym roku akademickim w oparciu o uzyskane wyniki samooceny na poszczególnych kierunkach kształcenia Collegium Medicum lipiec.

 III Harmonogram prac Wydziałowego  Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

 1. Przeprowadzenie wewnętrznej oceny stanu wyjściowego według wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia –  lipiec, wrzesień 2014
 2. Przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych – prace bieżące
 3. Sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych – lipiec, wrzesień
 4. Monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds.Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale – prace bieżące
 5.  Publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale   – lipiec, wrzesień
 6. Opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK – maj, czerwiec,  prace bieżące
 7. Opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów kształcenia – marzec, lipiec 
 8. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej –  wrzesień, październik
 9. Monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń na

Wydziale – prace bieżące, marzec, lipiec

Harmonogram prac przygotowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia