o kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
pok. B 2.20
tel. 41 349 6908
malgorzata.kaczmarczyk@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Położnictwo
dr n. o zdr. Przemysław Zając
pok. B 2.20
tel. 41 349 6949
przemyslaw.zajac@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Pielęgniarstwo
urlop wypoczynkowy w dniach 3-25.08.2021
mgr Agata Adamczyk
pok. B 2.21
tel. 41 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl

Kierunek Położnictwo
mgr Katarzyna Bochnak
pok. B 2.21
tel. 41 349 6838
katarzyna.bochnak@ujk.edu.pl

 


 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa prowadzi studia I stopnia i studia II stopnia w zakresie pielęgniarstwa oraz studia I i II stopnia w zakresie położnictwa. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia kończy się licencjackim egzaminem dyplomowym składającym się z części praktycznej i części teoretycznej. Kształcenie na studiach drugiego stopnia kończy się obroną pracy magisterskiej.

W kształceniu pielęgniarek i położnych szczególne znaczenie przypisuje się kształceniu praktycznemu. System organizacji praktyk jest w każdym roku doskonalony pod kątem wymagań standardów kształcenia. Celem praktyki zawodowej jest kształtowanie postaw oraz doskonalenie kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w warunkach naturalnych

 

TEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH W INSTYTUCIE

Problemy diagnostyki, terapii i opieki  w chorobach  wewnętrznych i geriatrii

 • Pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego: kompleksowa ocena przebiegu klinicznego ostrej manifestacji choroby, występujących powikłań, zmiany stylu życia w profilaktyce wtórnej oraz czynników rokowniczych w obserwacji krótko- i długoterminowej występujących u kobiet i mężczyzn z chorobami sercowo naczyniowymi,
 • Sprawność funkcjonalna pacjentów w wieku 75+ z chorobami kardiologicznymi a zapotrzebowanie na opiekę,
 • Badanie przyczyn objawów brzusznych u pacjentów z cukrzycą ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń czynności egzokrynnej trzustki,
 • Analiza i zastosowanie oznaczania enzymu kalprotektyny w kale u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit jako nowej nieinwazyjnej metody oceny stanu śluzówki jelita,
 • Funkcjonowanie osób starszych w środowisku zamieszkania i cena skuteczności zorganizowanych form opieki nad osobami starszymi.

 

Problematyka promocji zdrowia i funkcjonowania w zdrowiu i chorobie

 • Stan odżywienia i zachowania zdrowotne związane z żywieniem i aktywnością fizyczną w różnych okresach rozwoju ontogenetycznego człowieka,
 • Zdrowie i jakość życia młodzieży u progu dorosłości,
 • Identyfikacja i współwystępowanie związanych ze stylem życia czynników ryzyka chorób przewlekłych u młodych dorosłych,
 • Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym w zakresie oceny rozwoju somatycznego i zdrowia,
 • Zachowania prozdrowotne kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
 • Jakość życia osób po kryzysach psychicznych i psychologicznych w sytuacji utraty zdrowia i pełnosprawności,
 • Badania nad przystosowaniem psychicznym do choroby przewlekłej, wieloaspektowa analiza czynników przystosowawczych: analiza poziomu lęku, stopnia akceptacji choroby i wpływu wsparcia na przystosowanie i akceptację choroby.

Problemy położnictwa, ginekologii i rozrodczości człowieka

 • Wieloośrodkowa ocena skuteczności profilaktycznej szczepionki przeciw zakażeniom HPV w zapobieganiu nawrotom zmian dysplastycznych nabłonka szyjki macicy (CIN) po przeprowadzonym leczeniu chirurgicznym,
 • Cytologiczne badania przesiewowe raka szyjki macicy u kobiet w okresie rozrodczym,
 • Ciąża powikłana,
 • Badania etiopatogenezy endometriozy, zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet – epidemiologia, nowoczesne techniki leczenia chirurgicznego,
 • Endoskopia w ginekologii,
 • Preferencje diagnostyczne i terapeutyczne pacjentek z podejrzaną lub rozpoznaną patologią szyjki macicy,
 • Profilaktyka zakażeń GBS u ciężarnych.

 

Problemy diagnostyki i terapii w pediatrii

 • Poszukiwanie germinalnych mutacji predysponujących do wystąpienia czaszkogardlaka oraz somatycznych markerów genetycznych występujących w tym nowotworze u dzieci,
 • Ocena poprawy funkcji układu immunologicznego i wpływu leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu na stężenie wybranych pro i przeciwzapalnych cytokin u dzieci z somatotropiną niedoczynnością przysadki,
 • Zaburzenia osi GH i wybranych adipocytokin u dzieci z cukrzycą typu 1 w zależności od metody leczenia,
 • Wpływ otyłości prostej na zaburzenia funkcji układu oddechowego u dzieci,
 • Zaburzenia oddychania u dzieci z Zespołem Prader-Willi.

 

Problemy diagnostyki, terapii i opieki w chirurgii i onkologii

 • Znaczenie technik małoinwazyjnych (laparoskopowych) w leczeniu chirurgicznym dzieci ze schorzeniami podbrzusza i miednicy małej
 • CRP u dzieci z ostrym brzuchem leczonych zachowawczo i operacyjnie
 • Występowania czynników zwiększających zagrożenie procesem karcynogenezy raka żołądka i raka jelita grubego jak również zdolności do ich modyfikacji przez człowieka w sytuacji zdrowia i choroby oraz prezentowanych możliwości funkcjonowania biopsychospołecznego,
 • Funkcjonalne i metaboliczne efekty leczenia bariatrycznego otyłości.

 

Problemy kształcenia i kompetencji zawodowych w zawodach medycznych

 • Diagnoza środowiska pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych w zakresie zapotrzebowania na rozwijanie kompetencji międzykulturowych w pracy z pacjentami i współpracownikami odmiennymi kulturowo.