sylwetka absolwenta kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

Sylwetka absolwenta Pielęgniarstwo licencjat

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo  posiada wiedzę z zakresu: rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych; etiologii, patomechanizmu, objawów klinicznych, przebiegu i sposobu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych; uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego; funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; zasad promocji zdrowia i profilaktyki chorób; zastosowania modeli opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą; etyki, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do: udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób; udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej; rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;  samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej; samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach); decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; współpracy z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych; przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej; wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;dokonywania analizy jakości opieki pielęgniarskiej; organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracowania w zespołach opieki zdrowotnej; kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; przestrzegania praw pacjenta; samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe; zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Absolwent  może podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, kontynuować naukę w kształceniu podyplomowym oraz na studiach drugiego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta Pielęgniarstwo II stopień

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę dotyczącą zasad i metod monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych, standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich, mechanizmów działania produktów leczniczych i zasad ich ordynowania,  wytycznych terapeutycznych i standardów opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych, zasad i metod edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych, roli pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej,  problematyki zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej,  uwarunkowań rozwoju jakości usług zdrowotnych, regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych, metodologii badań naukowych i zasad ich prowadzenia, wymagań dotyczących przygotowywania publikacji naukowych, kierunków rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie, zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej, uwarunkowań kulturowych i religijnych sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań, metodyki kształcenia zawodowego przeddyplomowego  orazpodyplomowego. Jest przygotowany do monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażania działań edukacyjnych i promocyjno-profilaktycznych, rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,  dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień, samodzielnego pielęgnowania pacjentów z ranami przewlekłymi i przetokami, koordynowania opieką zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia, ordynowania lekami, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń, udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych, tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej oraz wdrażania ich do praktyki pielęgniarskiej,  stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej, określania zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywania założeń pielęgniarskiej polityki kadrowej, komunikowania się z pacjentem, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i wyznaniowych, organizowania i nadzorowania prac zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego, prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników, wykorzystywania wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej, stosowania metodyki nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego, dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych, formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową, rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań, ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne, wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. Absolwent jest  przygotowany do pracy w podmiotach opieki zdrowotnej, ośrodkach akademickich oraz pracy badawczej i zdobywania stopni naukowych.

 

Sylwetka absolwent Położnictwo licencjat

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Położnictwo posiada wiedzę dotyczącą specjalistycznej problematyki z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii, rozwoju, budowy  i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,  etiologii, patomechanizmów, objawów, przebiegu i sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych jednostkach chorobowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii, warunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej  i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zasad promocji zdrowia  i profilaktyki chorób, modeli opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia, etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu położnej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium,  rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywania badań niezbędnych do monitorowania jej przebiegu, samodzielnego prowadzenia  i przyjmowania porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i porodu z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza,  monitorowania płodu  z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywania stanów odbiegających od normy  u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, podejmowania do czasu przybycia lekarza koniecznych działań w sytuacjach nagłych, w tym ręcznego wydobycia łożyska  i ręcznego badania macicy,  sprawowania opieki nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację, sprawowania opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą,  prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej  w zakresie przygotowania do życia  w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz do prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych, udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przeprowadzenia badania podmiotowego  i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej, wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich, decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach, dokonywania analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej, organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracowania w zespołach opieki zdrowotnej,  kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną, przestrzegania praw pacjenta, samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie         z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Absolwent może  podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej o profilu ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym, kontynuować naukę w kształceniu podyplomowym oraz na studiach drugiego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta Położnictwo II Stopień

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Położnictwo zna i rozumie specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii ginekologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej położnictwie i ginekologii oraz metodologię badań naukowych. W zakresie umiejętności przygotowany jest do rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki podejmowanych czynności zawodowych i warunków ich realizacji, prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników, stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej, opracowywania założeń polityki kadrowej odpowiednio do zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą, położniczo-neonatologiczną i ginekologiczną, stosowanie metod i technik organizacji i zarządzania w badaniu  i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz usprawnianiu praktyki zawodowej położnej, planowania własnej aktywności edukacyjnej i stałego dokształcania się w celu aktualizacji wiedzy, określania standardów profesjonalnej opieki położniczej w okresie prekoncepcyjnym i okołoporodowym, opieki położniczej nad kobietą zagrożoną chorobą  i chorą ginekologicznie oraz kobietą w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia,  a także wdrażania standardów do praktyki zawodowej położnej, wykonywania podstawowego badania ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz ciąży niskiego ryzyka, a także wstępnego oceniania i opisywania wyniku tego badania, opracowywania i wdrażania programów edukacji zdrowotnej, w tym prowadzenia poradnictwa laktacyjnego, prowadzenia edukacji terapeutycznej kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia, samodzielnego udzielania określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu, pacjentkami chorymi na cukrzycę i choroby nowotworowe narządów rodnych oraz piersi w różnych etapach tych chorób, a także świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii bólu ostrego i przewlekłego, samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recepty albo zlecenia.  W zakresie kompetencji społecznych absolwent przygotowany jest do krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów,  okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność zawodową,  okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników,  rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu położnej i wskazywania priorytetów w realizacji czynności zawodowych, ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie świadczeń zdrowotnych, wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent jest  przygotowany do pracy w podmiotach specjalistycznej opieki zdrowotnej, ośrodkach akademickich oraz pracy badawczej i zdobywania stopni naukowych.