sylwetka absolwenta kierunku wychowanie fizyczne

Kim będziesz po ukończeniu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne:

Po ukończeniu studiów i wybraniu jednej ze specjalności, absolwent może pracować w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu oraz dodatkowo prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i odnowy biologicznej w zależności od wybranej specjalności. Jako instruktor może pracować w klubie sportowym, ośrodkach odnowy biologicznej, a także w innych instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej.

Cele kształcenia zakładają osiągnięcie przez studenta kompetencji z zakresu wiedzy i umiejętności, właściwych dla danego obszaru kształcenia. Nabyte efekty kształcenia student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach.

Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych (o zdrowiu, o kulturze fizycznej) oraz praktyczne umiejętności zdobyte w czasie ćwiczeń i praktyk studenckich a w tym:

 • wiedzę merytoryczną z zakresu techniki i metodyki nauczania gier zespołowych i sportów indywidualnych niezbędną do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
 • podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz ruchowe w zakresie sportów indywidualnych i zespołowych,
 • podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji i ochrony zdrowia, miejsca wychowania fizycznego w kulturze fizycznej oraz kultury fizycznej w kulturze globalnej,
 • indywidualizowania zadań i metod kształcenia w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • samodzielnego planowania aktywnych form turystyki oraz imprez rekreacyjnych, organizowania, prowadzenia i sędziowania zawodów sportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć dydaktycznych i pracy wychowawczej w placówce oświatowej,
 • umiejętność oceny rozwoju fizycznego ucznia,
 • podstawową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego, ochrony środowiska oraz kreowania zachowań prozdrowotnych,
 • potrzebę kształtowania postaw prozdrowotnych i prosomatycznych.

W zależności od wybranej specjalności:

 • podstawową terminologię i wiedzę z zakresu wad postawy i reedukacji posturalnej,
 • znaczenie odnowy biologicznej w profilaktyce zdrowotnej i w sporcie, podstawowe zabiegi i zasady stosowane w odnowie biologicznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, w szczególności trenerskich, instruktorskich.