harmonogram

Harmonogram szkoleń:


Harmonogram Dietetyka Semestr IV, rok akademicki 2020/2021

Harmonogram Dietetyka IV Semestr 20 21 (387.2 KiB)

 

Harmonogram Dietetyka Semestr III, rok akademicki 2020/2021

Harmonogram Dietetyka III Semestr 20 21 (412.7 KiB)

 

Harmonogram Dietetyka Semestr I, rok akademicki 2019/2020

Harmonogram Dietetyka I Semestr 19 20 (579.1 KiB)

 

Harmonogram Dietetyka Semestr II, rok akademicki 2019/2020

Harmonogram-dietetyka- II Semestr Rok 2019 2020-20-03-2020 (173.5 KiB)

Harmonogram Psychodietetyka (365.8 KiB)