Płatności

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH

DLA STUDENTÓW

 

  1. ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 75/2019 opłata za zajęcia dydaktyczne podzielona jest

na 8 okresów płatności.

Terminy płatności rat:

– do 15 października   za okres płatności od 1 października do 31 października

– do 15 listopada         za okres płatności od 1 listopada do 30 listopada

do 15 grudnia            za okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia

do 15 stycznia            za okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia

do 15 marca               za okres płatności od 1 marca do 31 marca

– do  15 kwietnia          za okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia

do 15 maja                 za okres płatności od 1 maja do 31 maja

– do 15 czerwca            za okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca

Jako datę płatności rozumie się datę wpływu środków na konto Uczelni!

W przypadku nieterminowych wpłat Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wymagalnych wierzytelności.

Na każde wezwanie osoba pobierająca naukę ma obowiązek przedłożenia oryginału dowodu wpłaty.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA RATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

studia jednolite magisterskie  I-II rok

studia jednolite magisterskie III-V rok

775,00 zł

750,00 zł

6.200,00 zł

6.000,00 zł

studia drugiego stopnia         

775,00 zł

6.200,00 zł

2

DIETETYKA

studia pierwszego stopnia I-II  rok

studia pierwszego stopnia III rok

600,00 zł

550,00 zł

4.800,00 zł

4.400,00 zł

3

KOSMETOLOGIA

studia pierwszego stopnia I-II rok

studia pierwszego stopnia III rok

600,00 zł

550,00 zł

4.800,00 zł

4.400,00 zł

studia drugiego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

4

LEKARSKI

jednolite studia magisterskie I-II rok

jednolite studia magisterskie III-VI rok

4.375,00 zł

4.000,00 zł

35.000,00 zł

32.000,00 zł

5

PIELĘGNIARSTWO

Studia drugiego stopnia

775,00 zł

6.200,00 zł

6

POŁOŻNICTWO

studia drugiego stopnia

775,00 zł

6.200,00 zł

7

RATOWNICTWO MEDYCZNE

studia pierwszego stopnia

600,00 zł

4.800,00 zł

8

WYCHOWANIE FIZYCZNE

studia pierwszego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

studia drugiego stopnia

625,00 zł

5.000,00 zł

 

  1. OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI (ENGLISH DIVISION) wynosi 12000,00 euro/rok studiów

 

Terminy płatności:

– 6000,00 euro do 1 października     za semestr zimowy

6000,00 euro do 15 lutego              za semestr letni

 

 

  1. WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH OD CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA WYŻSZE STACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Terminy płatności:

rata I semestralna        do 1 października    za semestr zimowy  

– rata II semestralna       do 15 lutego             za semestr letni

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA RATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

2

DIETETYKA

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

3

KOSMETOLOGIA

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

4

PIELĘGNIARSTWO

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

5

POŁOŻNICTWO

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

6

RATOWNICTWO MEDYCZNE

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

7

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

8

ZDROWIE PUBLICZNE

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

 

W przypadku rezygnacji ze studiów, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na piśmie do Dziekanatu Uczelni – do dnia złożenia pisemnej rezygnacji naliczana jest opłata za studia!

 

 

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJK nr 76/2014 osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami nie może uzyskać:

– zgody na udział w zajęciach dydaktycznych,

– zgody na przystąpienie do zaliczenia bądź egzaminu,

– zaliczenia semestru bądź roku studiów,

– zgody na egzamin komisyjny,

– zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego,

– zgody na wznowienie studiów

Osoba taka również – zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 78/2013 nie może otrzymać z Uczelni żadnego zaświadczenia, do czasu uregulowania zaległych płatności.

 

Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami może zostać skreślona z listy studentów.

 

 

Faktury za usługi edukacyjne wystawiane są w terminach:

– na firmę  –  do 15 dnia następnego miesiąca

– na osobę prywatną  –  3 miesiące od daty wpłaty