Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

 

przyjęte uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK z dnia 22.01.2016. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora:

 Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 3. Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.
 4. Zarządzeniu nr 73/2012 Rektora UJK z dnia 19 września 2012 roku.

 

 1. WYMAGANIA WSTĘPNE

Pożądane kompetencje kandydatów ubiegających się o tytuł profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu: absolwent jednego z kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, elektroradiologia, psychologia kliniczna, medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia medyczna czy innych – w przypadku, gdy praca lub dorobek dotyczy problematyki szeroko pojętego zakresu nauk o zdrowiu.
O tytuł profesora może ubiegać się osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz spełnia poniższe warunki:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym.

Zgodnie z opinią Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: co najmniej 15 pkt IF w tym 5 pkt z prac oryginalnych, w których kandydat jest pierwszym, drugim lub ostatnim autorem (lub autorem korespondentem) i 300 pkt. MNiSzW. Przez co rozumie się osiągnięcia po uzyskaniu stopnia dr hab.

2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

3. Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym  nadaniem stopnia, oraz

b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz

c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym – z zastrzeżeniem ust.2 i 3 art. 26. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.)

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Wydziału na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora (nie później niż dwa tygodnie przed Radą Wydziału, na której ma zostać wszczęte postępowanie) składa
  w Biurze Dziekana komplet dokumentów. W przypadku pracowników spoza Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu wszczęcie postępowania następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowej oraz podpisaniu umowy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a stroną finansująca postępowanie. Kandydat  następnie zostaje umówiony na spotkanie z Dziekanem Wydziału.
 2. Dziekan Wydziału przedstawia Radzie Wydziału sylwetkę oraz dorobek kandydata. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Następnie Rada powołuje Zespół Naukowy, przygotowujący projekty uchwał dotyczące wyznaczenia kandydatów na recenzentów oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (Dziekan + cztery osoby z tytułem profesora).
 3. Na pierwszym spotkaniu Zespół Naukowy zapoznaje się z dokumentacją kandydata i podejmuje dyskusję o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w tym przedmiocie (co najmniej dziesięciu kandydatów).
 4. Przewodniczący Zespołu Naukowego przedstawia Radzie Wydziału ww. projekt; Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów.
  • Rada przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej postępowanie.
  • Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób.
 1. W imieniu Rady Wydziału Dziekan przekazuje Centralnej Komisji, w formie elektronicznej, uchwały Rady o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wyznaczeniu kandydatów na recenzentów.
 2. Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, Dziekan niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie dwóch miesięcy, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji wszystkie recenzje w formie elektronicznej.
 4. Na drugim spotkaniu Zespół Naukowy szczegółowo zapoznaje się z recenzjami i sporządza ocenę podsumowującą oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub odmowy poparcia wniosku.
 5. Po zapoznaniu się z dorobkiem kandydata, opiniami recenzentów oraz stanowiskiem Zespołu Naukowego Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora . W posiedzeniu Rady Wydziału mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie Dziekana Wydziału. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału.
 6. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora, Dziekan przesyła uchwałę wraz z aktami postępowania, do Centralnej Komisji, w terminie 1 miesiąca od dnia jej podjęcia.
 7. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
 8. Centralna Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek
  o nadanie tytułu profesora.
 9. W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia przez kandydata do tytułu profesora praw autorskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do  Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki
  w nauce przy Polskiej Akademii Nauk. W przypadku wydania przez ww. Komisję negatywnej opinii Centralna Komisja wznawia postępowanie o nadanie tytułu profesora lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.
 10. W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia wniosku o nadanie tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się
  o nadanie tytułu może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić z wnioskiem do Centralnej Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 11. Centralna Komisja rozpatruje ww. wniosek, w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA:

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedkłada następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora;
 2. poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie
  o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych
  z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art.21a ustawy;
 3. autoreferat w języku polskim i angielskim – 7 egzemplarzy, przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich,
  w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy
  w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
 • działalność popularyzującą naukę;
 1. ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
  a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia
  – 7 egzemplarzy;
 1. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem – 7 egzemplarzy;
 2. kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata);
 3. aktualna analiza bibliometryczna dorobku naukowego dokonana przez Bibliotekę Główną UJK (z wyliczeniem IF, indeksu cytowań, pkt. MNiSW itd.) – 7 egzemplarzy;
 4. odbitki prac kandydata wykonanych po ostatnim awansie naukowym (najważniejsze, reprezentatywne dla dorobku – do 10 pozycji) -7 egzemplarzy;

 

NameSizeHits
NameSizeHits
WZÓR ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ475.1 KiB351
Wzór Ankiety Oceny Osiągnięć Naukowych352.5 KiB379
Wzór Autoreferatu536.0 KiB842
WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO663.8 KiB515
Wzór Wniosku O Wszczęcie Postępowania254.7 KiB407