INFORMACJA DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW, PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uiszczenie opłat za studia.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student – co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem obrony –powinien złożyć w Dziekanacie następujący komplet dokumentów:

 1. Kartę okresowych osiągnięć studenta.
 2. Pracę dyplomową w wersji dwustronnie drukowanej, oprawioną w miękką okładkęadnotacją Promotora o jej przyjęciu. Do pracy dyplomowej winna być dołączona w sposób trwały oświadczenie studenta (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Wydziału)
 3. Płytę z pracą w wersji elektronicznej, w papierowej kopercie. Bezpośrednio na płycie należy napisać markerem: imię i nazwisko autora pracy i jej tytuł. Tak opisaną płytę powinien podpisać Promotor.  Na płycie powinny znajdować się pliki pracy dyplomowej, oświadczenie (wypełnione oraz własnoręcznie podpisane, później zeskanowane), aneksy/załączniki w wersji .doc(lub .docx, .odt) i wersja w .pdf (jak na obrazku poniżej)

  Dodatkowo studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do zamieszczenia tej że pracy na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „dyplom”.

 4. Fiszki biblioteczne 2 szt. w formacie A5 poziomo (wypełnione elektroniczne) – wzór fiszki znajduje się na stronie internetowej Wydziału.
 5. Zdjęcia do dyplomu 4 szt. format 4,5×6,5 cm. Należy opisać 1 fotografię (imię i nazwisko studenta, nazwisko promotora).
 6. Kartę obiegową.
 7. Legitymację studencką – najpóźniej w dniu obrony.
 8. Protokół z procedury antyplagiatowej  (informatyk pok. 3/7) wraz z podpisem promotora.
 9. Osoby które chcą otrzymać dyplom i suplement w j. angielskim, powinny złożyć podanie w dziekanacie, dołączyć jeszcze jedno zdjęcie i uiścić opłatę za dyplom w wysokości 20 zł.

WAŻNE!!!

 Studenci którzy nie obronią się do dnia 30.09 powinni złożyć stosowne pismo w dziekanacie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu obrony.

 Nie wcześniej niż w ciągu miesiąca od daty obrony pracy student może odebrać odpisy dyplomu, suplementy, oraz dokumenty składane podczas rekrutacji. Należy tego dokonać nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty obrony, po tym terminie dokumenty przekazywane są do archiwum.

           Oryginały dyplomów wręczane będą studentom podczas uroczystego rozdania –  szczegółowe terminy zostaną podane na stronie internetowej Wydziału.

Wzory dokumentów oraz informacje dla studentów ostatniego roku studiów dostępne są na stronie internetowej www.wlinoz.ujk.edu.pl
Sprawy studenckie – Pliki do pobrania