INFORMACJA DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW, PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz uiszczenie opłat za studia.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student – co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem obrony –powinien złożyć w Dziekanacie następujący komplet dokumentów:

  1. Pracę dyplomową w wersji dwustronnie drukowanej, oprawioną w miękką okładkęadnotacją Promotora o jej przyjęciu. Do pracy dyplomowej winna być dołączona w sposób trwały oświadczenie studenta (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Wydziału)
  2. Płytę z pracą w wersji elektronicznej, w papierowej kopercie. Bezpośrednio na płycie należy napisać markerem: imię i nazwisko autora pracy i jej tytuł. Tak opisaną płytę powinien podpisać Promotor.  Na płycie powinny znajdować się pliki pracy dyplomowej, oświadczenie (wypełnione oraz własnoręcznie podpisane, później zeskanowane), aneksy/załączniki w wersji .doc(lub .docx, .odt) i wersja w .pdf (jak na obrazku poniżej)

    Dodatkowo studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do zamieszczenia tej że pracy na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „dyplom”.

  3. Fiszki biblioteczne 2 szt. w formacie A5 poziomo (wypełnione elektroniczne) – wzór fiszki znajduje się na stronie internetowej Wydziału.
  4. Kartę obiegową – wzór karty znajduje się na stronie internetowej Wydziału.
  5. Legitymację studencką – najpóźniej w dniu obrony.
  6. Protokół z procedury antyplagiatowej wraz z podpisem promotora.
  7. Osoby które chcą otrzymać dyplom i suplement w j. angielskim, powinny złożyć podanie w dziekanacie i uiścić opłatę za dyplom w wysokości 20 zł.

WAŻNE!!!

 Studenci którzy nie obronią się do dnia 30.09 powinni złożyć stosowne pismo w dziekanacie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu obrony.

 Nie wcześniej niż w ciągu miesiąca od daty obrony pracy student może odebrać odpisy dyplomu, suplementy, oraz dokumenty składane podczas rekrutacji. Należy tego dokonać nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty obrony, po tym terminie dokumenty przekazywane są do archiwum.

           Oryginały dyplomów wręczane będą studentom podczas uroczystego rozdania –  szczegółowe terminy zostaną podane na stronie internetowej Wydziału.

Wzory dokumentów oraz informacje dla studentów ostatniego roku studiów dostępne są na stronie internetowej www.wlinoz.ujk.edu.pl
Sprawy studenckie – Pliki do pobrania

Informacje dotyczące przygotowania prac dyplomowych do procedury antyplagiatowej.

UWAGA!!!

Do systemu przyjmowane są wyłącznie wersje ostateczne prac dyplomowych. Nie ma możliwości dwukrotnego sprawdzenia pracy w systemie.

Opis płyty CD/DVD

Płyta powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, tytułem pracy oraz podpisana przez promotora

Zawartość płyty

Na płycie powinny znajdować się pliki pracy dyplomowej, oświadczenie (wypełnione oraz własnoręcznie podpisane, później zeskanowane) aneksy/załączniki w wersji .doc(lub .docx, .odt) i wersja w .pdf

Struktura plików znajdujących się na płycie

Czas trwania procedury

System plagiat.pl przetwarza pracę do 24 godzin od czasu wprowadzenia, lecz trzeba też do tego dodać czynnik ludzki jakim jest fizyczne wprowadzenie prac do systemu. Czas ten może się wydłużyć w zależności od ilości złożonych wcześniej płyt.