Sprawy socjalne i płatności

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

dla studentów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 14.00
piątek   10.00 – 15.00

dla studentów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!


UWAGA STUDENCI!

Decyzje stypendialne z terminu listopadowego będą wydawane od dnia 04.12.2019

w pok. 3/8 za okazaniem legitymacji studenckiej.

Odbiór wyłącznie osobisty!

UWAGA DOKTORANCI!

Od dnia 06.12.2019 w pokoju 3/8 będą wydawane decyzje w sprawie stypendium doktoranckiego i projakościowego.

Prosimy o zgłaszanie się z legitymacją doktorancką w godzinach pracy Komisji Stypendialnej.


ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.


Stypendia w roku akademickim 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 obowiązują regulacje wprowadzone Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora UJK z dnia 1 sierpnia 2019 r.:
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_62_2019.html

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE*

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2018 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2018 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
 • Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 23
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 30
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
 • Akty urodzenia (oryginały), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym – należy wypełnić załącznik 22 część B

Opcjonalnie:

 • Akt zgonu członka rodziny (oryginał) – należy wypełnić załącznik 22 część B
 • Wyroki sądowe i alimentacyjne (oryginały) – należy wypełnić załącznik 22 część B
 • Załącznik 22a – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
 • Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2019 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

*Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!

Terminy składania dokumentów:

17.09 – 05.10.2019 – termin październikowy 1

08.10 – 15.10.2019 – termin przyjmowania wniosków o stypendium rektora

22.10 – 31.10.2019 – termin październikowy 2

16.11 – 29.11.2019 – termin listopadowy

07.12 – 14.12.2019 – termin grudniowy

07.01 – 18.01.2020 – termin styczniowy

04.02 – 15.02.2020 – termin lutowy

03.03 – 14.03.2020 – termin marcowy

01.04 – 09.04.2020 – termin kwietniowy

05.05 – 16.05.2020 – termin majowy

02.06 – 13.06.2020 – termin czerwcowy

Terminy dyżurów dla studentów niestacjonarnych:

28 września 2019

05, 12 i 26 października 2019

16 i 23 listopada 2019

07 i 14 grudnia 2019

11 i 18 stycznia 2020

8 i 15 lutego 2020

7 i 14 marca 2020

4 kwietnia 2020

9 i 16 maja 2020

6 i 13 czerwca 2020

!! WAŻNE INFORMACJE !!

 1. W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje system elektronicznej rezerwacji terminu składania wniosków o stypendium SOCJALNE; instrukcja obsługi systemu rezerwacji: INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU REZERWACJI
 2. Kompletne dokumenty należy składać OSOBIŚCIE w godzinach pracy Dziekanatu.
 3. Terminy składania dokumentów są NIEPRZEKRACZALNE!
 4. Wniosek o stypendium rektora musi zawierać:
  1. potwierdzoną przez Dziekanat pok. 1/12a średnią (dla studentów UJK),
  2. dołączone zaświadczenie o średniej dla studentów z innych uczelni
  3. przyznane punkty za osiągnięcia naukowe(we właściwym instytucie), artystyczne (na WPiA) lub sportowe (w Studium WFiS)
  4. dołączony załącznik 30, 5 i 23

4a. Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów musi zawierać:

   1. potwierdzoną przez Dziekanat pok. 1/12a średnią ocen z egzaminów oraz ilość punktów z oceny parametrycznej,
   2. przyznane punkty za postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i za zaangażowanie w pracy dydaktycznej potwierdzone przez promotora lub opiekuna naukowego,
   3. dołączony załącznik 5, 23 i 30

5. W przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli