Studenckie Koło Naukowe „Medyk”

 

Statut Studenckiego Koła Naukowego „Medyk” Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 1. Siedziba Koła: Wydział Nauk o Zdrowiu, Al. IX Wieków Kielc 19 pok 214.
 2. Program i zakres działania oparty jest o pracę:
  1. Naukowo- badawczą z zakresu nauk medycznych i pokrewnych:
   • Uczestnictwa w konferencjach, seminariach, zjazdach o różnym charakterze, kursach (od lokalnych do ogólnopolskich), odczytach Poprzez:
   • Udział w pracach kół naukowych innych ośrodków
   • Konsultacji z pracownikami naukowymi
   • Organizację wycieczek o charakterze naukowym i dydaktycznym
   • Współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia i choroby
 3. Cele i zadania Koła:
  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych
  • Poznawanie metod pracy naukowej
  • Wspieranie i organizowanie działań na rzecz osób dotkniętych chorobą czy kalectwem,
  • Wspomaganie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej dla studentów
  • Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką promocji zdrowia, profilaktyki, pomocy chorym i uzależnionym, badań z zakresu zdrowia i choroby,
  • Promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej i regionalnej
 4. Członkami Studenckiego Koła Naukowego „Medyk” są studenci wykazujący zainteresowania problematyką badawczą
 5. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Medyk” mają prawo uczestnictwa w pracach Koła
 6. Władzą Koła jest Zarząd, który w porozumieniu z Opiekunem Koła decyduje o całokształcie Koła
 7. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, w składzie:
  • przewodniczący
  • zastępca przewodniczącego
  • sekretarz
  • kronikarz
  • 1 członek
 8. Koło wspiera pracę naukowo – badawczą swoich członków, umożliwiając konsultację ze specjalistami w danej dziedzinie oraz udział w sesjach i sympozjach naukowych w miarę możliwości finansowych Uczelni
 9. Koło będzie tworzyć różne sekcje w zależności od potrzeb i zainteresowań członków
 10. Tryb ustalania statutu i jego zmian:
  • Statut i jego zmiany uchwala Zarząd informując o zmianach Opiekuna Koła i Władze Uczelni
  • Statut obowiązuje wszystkich członków Koła
 11. Niniejszy Statut uchwalono na zebraniu Koła 24.10.2006r.