Proponowana tematyka prac badawczych

Problematyka badawcza w dyscyplinie nauki medyczne
rok akademicki 2020/2021

Dyscyplina nauki  o zdrowiu
Lp. Pracownik Problematyka badawcza  Dziedzina
nauki
1 prof. UJK dr hab. n hum. Grażyna Nowak-Starz
grazyna.nowak-starz@ujk.edu.pl

nr ORCID:
0000-0001-7804-2129
1.       Jakość usług medycznych – możliwości modelowania a jakość życia chorych w wybranych chorobach cywilizacyjnych nauki o zdrowiu
3 prof. UJK dr hab. n hum. Monika Szpringer
monika.szpringer@ujk.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-6510-5714

1.       Profilaktyka zaburzeń zachowania, zachowań ryzykownych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.       Profilaktyka i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań

3.       Jakość życia w chorobach somatycznych i psychicznych

4.       Skuteczność terapii psychologicznych w redukowaniu lęku, objawów depresyjnych i poprawie jakości życia

5.       Czynniki wpływające na poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego

nauki o zdrowiu
4 prof. UJK dr hab. n . o kf. Jacek Wilczyński
jacek.wilczynski@ujk.edu.pl

nr ORCID:
0000-0003-2564-8623
1.       Wady postawy ciała a wady chodu u dzieci.

 

nauki o zdrowiu
5 prof. UJK dr hab. n . o kf. Marek Żak
marek.zak@ujk.edu.pl

nr ORCID: 0000-0003-0881-9232

 

1.       Ocena sprawności funkcjonalne osób w starszym wieku w odniesieniu do postępowania fizjoterapeutycznego.

2.       Ocena dysfunkcji narządu ruchu u osób w    różnym wieku z wykorzystanie nowoczesnych technologii.

3.       Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób po                                              leczeniu onkologicznym.

nauki o zdrowiu
Dyscyplina nauki medyczne
Lp. Pracownik Problematyka badawcza
1. prof. UJK dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski
j.andrychowski@wp.pl

nr ORCID: 0000-0003-3340-0150

 

1.       Wskazania do mikrochirurgicznej rewaskularyzacji mózgowia wynikające z efektywności trombolizy farmakologicznej (IVT) i mechanicznej (EVT).

2.       Ocena niedostateczności krążenia, rezerwy i przepływu mózgowego celem kwalifikacji do rewaskularyzacji za pomocą bypassu.

3.       Przestrzenne monitorowanie schematu ruchu i digitalizacja danych w celu tworzenia algorytmów dla rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa.

1. nauki medyczne

2. nauki medyczne

3. nauki o zdrowiu

2 prof. UJK dr hab. n. med. Anna Polewczyk
anna.polewczyk@ujk.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-6632-6551

1.       Przyczyny późniejszych hospitalizacji i rokowanie odległe chorych po implantacji układów stymulujących (PM/ICD/CRT).
Rokowanie odległe chorych po ostrych zespołach wieńcowych UA, NSTEMI i STEMI.

2.       Wady zastawkowe serca- analiza odległej przeżywalności.
Skuteczność terapii hipotensyjnej w zależności od wieku, płci i masy ciała pacjentów.

3.       Niewydolność serca- adekwatność rozpoznania, terapia i rokowanie.
Zaburzenia rytmu serca w aspekcie czynników ryzyka, sposobu leczenia i rokowania.

nauki medyczne
3 prof. UJK dr hab. n. med. Sadowski Marci
msadowski@ujk.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-0495-2952

 

1.       Pacjent pośredniego ryzyka sercowo-naczyniowego: charakterystyka kliniczna, nowe biomarkery, rokowanie.

2.       Progenitorowe komórki śródbłonka – marker ryzyka sercowo-naczyniowego.

3.       Mikro-RNA – marker ryzyka sercowo-naczyniowego.

4.       Polimorfizmy genetyczne jako markery ryzyka sercowo-naczyniowego.

5.       Genetyczne, biochemiczne i kliniczne aspekty biotransformacji nikotyny.

6.       Poszukiwanie nowych biomarkerów ryzyka sercowo-naczyniowego.

nauki medyczne
4 prof. UJK dr hab. n. med. Siudak Zbigniew
zbigniew.siudak@ujk.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-8033-3977

1.       Otyłość – rola operacji bariatrycznych na zmiany profilu ryzyka sercowo-naczyniowego oraz gospodarki weglowodanowej i lipidowej.

2.       Flozyny u chorych z zespołem metabolicznym

nauki medyczne