Informacja o logowaniu na WF w UJK

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH* pierwszego i drugiego stopnia NT. LOGOWANIA SIĘ NA PRZEDMIOT WF
w roku akademickim 2015/2016

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJK (SWF)
informuje, że w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje zasada dokonywania wyboru grupy WF
przez Wirtualną Uczelnię (WU) w blokach WF ustalonych dla wydziałów w podanych terminach logowania:
I logowanie: 8 – 12 lutego 2016 (5 dni)
II logowanie: 22 – 26 lutego 2016 (5 dni) przeznaczone dla osób, które nie brały udziału w I logowaniu
UWAGA! Po upływie w/w terminów logowania na WF, studenci, którzy samodzielnie nie zalogowali się na WF, kontaktują się telefonicznie (tel. 41 349 6820 lub 6815) lub osobiście ze SWFiS w celu przydzielenia do grupy WF, w ramach wolnych miejsc.

Bez przydzielenia do grupy WF w Wirtualnej Uczelni (= bez przedmiotu WF i prowadzącego) nie będzie możliwe zaliczenie semestru. Studenci zobowiązani są do monitorowania przydzielenia WFu i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie w SWF.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru WF i dostępnych form zajęć dostępne będą na stronie SWF
http://www.ujk.edu.pl/swfis/wfinform.html

* zajęcia WF na studiach niestacjonarnych odbywają się w terminach zjazdów, ustalonych w porozumieniu z poszczególnymi jednostkami prowadzącymi dany kierunek studiów, tj. poza blokami WF, bez logowania na WF; informacja dla studentów o terminie zajęć WF – wyłącznie na planie zajęć w Wirtualnej Uczelni (WU)

INFORMACJA O LOGOWANIU NA WF w UJK

W roku akademickim 2015/2016 obowiązuje zasada dokonywania wyboru grupy WF przez Wirtualną Uczelnię (WU)

W semestrze letnim na WF logują się:
 studenci I roku studiów stacjonarnych* pierwszego stopnia
oprócz studentów 4 kierunków (1. filologia polska, 2. europejskie studia kulturowe, 3. matematyka, 4. informatyka)
gdzie WF, zgodnie z planem studiów, realizowany jest na II roku studiów
 studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w/w 4 kierunków studiów
 studenci I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 studenci I roku studiów stacjonarnych* drugiego stopnia
oprócz studentów 3 kierunków (1. filologia angielska, 2. filologia germańska, 3. fizyka)

W semestrze letnim nie logują się na WF:
 studenci wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
 studenci wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych*

Logowanie na WF odbywa się w ściśle ustalonych terminach (p. zał. Terminy logowania na WF_2015-16_2 sem).
Po ich upływie studenci, którzy samodzielnie nie zalogowali się na WF, kontaktują się telefonicznie (tel. 41 349 6820 lub 6815)
lub osobiście ze SWFiS w celu przydzielenia do grupy WF, w ramach wolnych miejsc.
Bez przydzielenia do grupy WF w Wirtualnej Uczelni (= bez przedmiotu WF i prowadzącego) nie będzie możliwe zaliczenie semestru.
Studenci zobowiązani są do monitorowania przydzielenia WFu i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie w SWF.

* zajęcia WF na studiach niestacjonarnych odbywają się w terminach zjazdów, ustalonych w porozumieniu z poszczególnymi jednostkami prowadzącymi dany kierunek studiów, tj. poza blokami WF, bez logowania na WF; informacja dla studentów o terminie zajęć WF – wyłącznie na planie zajęć w Wirtualnej Uczelni (WU)