Projekt „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

 

Uwaga Studenci III roku, pierwszego stopnia: Fizjoterapia, Położnictwo, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne

Informujemy, iż od dnia 28.03.2017 r do dnia 03.04.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów w/w kierunków: do udziału w projekcie Ścieżka zdrowia do kariery na staż zagraniczny.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2017 r. do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa mgr Paulina Zięba pok nr 9 tel. 41 349 69 03. Dodatkowych informacji udziela opiekun stażu zagranicznego mgr Elżbieta Zawierucha 537416805, e-mail: mzawer@interia.pl

Lista osób zakwalifikowanych do stażu z I naboru (17.02.2017 – 27.02.2017):

Ratownictwo Medyczne
Położnictwo
Pielęgniarstwo staż krajowy
Pielęgniarstwo staż zagraniczny
Fizjoterapia

Lista osób zakwalifikowanych do stażu zagranicznego z II naboru (07.03.2017 – 14.03.2017, kierunek: Pielęgniarstwo):

Lista osób zakwalifikowanych do stażu z II naboru

Lista osób zakwalifikowanych do stażu zagranicznego z III naboru (21.03.2017 – 27.03.2017, kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo)

Lista osób zakwalifikowanych do stażu z III naboru

Zbiorcza lista osób zakwalifikowanych do stażu zagranicznego z IV naborów

Udział w stażu zagranicznym dotyczy także studentów którzy zakwalifikowali się na tzw. staż krajowy (łącznie z listą rezerwową) w tych przypadkach studenci podpisują oświadczenie o rezygnacji ze stażu krajowego.

Składanie Formularzy zgłoszeniowych:

– pielęgniarstwo i położnictwo: mgr Paulina Zięba, 41 349 69 03, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój nr 9

– fizjoterapia: dr Tomasz Wójcik, mgr Magdalena Tofil, 41 349 69 54, Instytut Fizjoterapii, pokój nr 222

– ratownictwo medyczne: mgr Kamil Makowski mgr Elżbieta Hombek 41 349 69 52, Instytut Zdrowia Publicznego, pokój nr 221

Komisja ds. rekrutacji:

Pielęgniarstwo/staż zagraniczny: mgr Zawierucha Elżbieta 537416805, e-mail: mzawer@interia.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu Ścieżka zdrowia do kariery 2017
Formularz zgłoszeniowy Ścieżka zdrowia do kariery 2017
Formularz zgłoszeniowy Ścieżka zdrowia do kariery staż zagraniczny 2017

Zasady rekrutacji do Projektu

 1. Rekrutacja uczestnika/ki do projektu prowadzona jest przez Realizatora Projektu.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany student trzeciego roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.
 4. Na staż może zostać skierowany absolwent ww. kierunków, który w trakcie realizacji projektu zakończy kształcenie. Warunkiem koniecznym jest zawarcie umowy o realizację stażu jeszcze w trakcie jego kształcenia. Staż musi zostać rozpoczęty najpóźniej do trzech miesięcy po zakończeniu kształcenia (tj. obrony pracy dyplomowej).
 5. Kryteria rekrutacji:

średnia z ocen z I i II roku studiów (liczba pkt = wysokość średniej),

dodatkowa udokumentowana działalność i aktywność w kołach naukowych,   organizacjach studenckich, pożytku publicznego, wolontariacie, itp. (0-5 pkt):

 • działalność w kole naukowym (zaświadczenie opiekuna koła naukowego) – (0,5-1 pkt)*
 • działalność w organizacji studenckiej – innej niż koło naukowe (zaświadczenie organizatora) – (0,5-1 pkt)*
 • działalność w organizacji o charakterze wolontaryjnym/charytatywnym (zaświadczenie organizatora) – (0,5-1 pkt)*
 • dodatkowa praktyka zawodowa nie wynikająca z planu studiów (umowa/porozumienie/zaświadczenie) – (0,5-1 pkt)*
 • udział w konkursie/zawodach o charakterze naukowym/edukacyjnym (dyplom/zaświadczenie organizatora) – (0,5-1 pkt)*

zasady punktacji:
0,5 pkt – w przypadku działalności/udziału w jednym kole/organizacji/praktyce/konkursie
1 pkt – w przypadku działalności/udziału w co najmniej dwóch kołach/organizacjach/praktykach/ konkursach

poziom znajomości j. obcego (0-3 pkt):

liczba punktów wynikająca z oceny z uczelnianego egzaminu językowego, gdzie:

– ocena niedostateczna lub brak oceny – 0 pkt

– ocena dostateczna – 1 pkt

– ocena dobra – 2 pkt

– ocena bardzo dobra – 3 pkt

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 3 pkt.

 1. Rekrutacja będzie prowadzona na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Akcja informacyjna obejmować będzie bezpośrednie spotkania ze studentami wytypowanych do projektu kierunków lub poprzez mailing.
 2. Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz zgłoszeniowy, który wypełniony i podpisany przez kandydata należy dostarczyć do Biura Projektu na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Do formularza dołączyć należy dokumenty/kserokopie potwierdzające spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.
 3. Powołana zostanie Komisja ds. rekrutacji, w skład której wejdzie Kierownik Projektu oraz przedstawiciel danego kierunku studiów. Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych studentów i sporządzi protokół z rekrutacji wraz z listą zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób.
 4. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 5. Terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK – ujk.edu.pl; www.wnoz.ujk.edu.pl.
 6. Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.
 7. Ze wsparcia w postaci stażu finansowanego w ramach Projektu Uczestnik może skorzystać jeden raz.
 8. Udział w stażu organizowanym w ramach Projektu nie zwalnia zakwalifikowanego studenta z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta (np. z zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów, praktyki objętej programem studiów, itp.).

 

UWAGA:

Studenci/tki kierunku Pielęgniarstwo, zgłaszając swoje uczestnictwo do projektu, zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego druku formularza zgłoszeniowego
(w przypadku stażu zagranicznego jest to odrębny formularz, odpowiednio zatytułowany).

Student/ka może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy, tj. wziąć udział w rekrutacji do stażu realizowanego albo na terenie Polski (krajowego) albo poza jej granicami (zagranicznego).