Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

 1. O kolejności kandydatów na staże zadecydują kryteria:
  1. wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach jednego przedmiotu – 1 pkt, w ramach dwóch przedmiotów – 2 pkt. w ramach trzech lub więcej przedmiotów – 3 pkt.
  2. staż pracy w UJK: 1-3 lat przyznaje się 1pkt., 3-5 lat – 3 pkt.; powyżej 5 lat – 5 pkt.
  3. możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w trakcie stażu w działalności dydaktycznej, w szczególności  z zakresu chirurgii, endokrynologii i chorób wewnętrznych: 1-3 pkt.

 1. W przypadku gdy kilku kandydatów na szkolenia lub staże uzyska taką samą liczbę punktów decydującym kryterium będzie uzasadnienie uczestnictwa w  szkoleniu, następnie liczba przedmiotów w ramach których wiedza zostanie wykorzystana, następnie staż pracy w UJK.
 2. Uczestnik projektu może skorzystać ze szkolenia o danym temacie oraz ze stażu tylko jeden raz.
 3. Komisja sporządzi listę rankingową wraz ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wyniki rekrutacji  zostaną udokumentowane protokołem.
 4. Listy rankingowe zostaną udostępnione do wglądu dla kandydatów w Biurze Projektu.
 5. O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni mailowo.

Regulamin projektu

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej,  http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html

Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Regulaminu,  należy złożyć  u  Pani Lucyny Dygas, pok.  16,   Rektorat.