Ułatwienia dostępu

Studenckie Koło Naukowe „Medyk”

Statut Studenckiego Koła Naukowego „Medyk” Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 1. Siedziba Koła: Wydział Nauk o Zdrowiu, Al. IX Wieków Kielc 19 pok 214.
 2. Program i zakres działania oparty jest o pracę:
  1. Naukowo- badawczą z zakresu nauk medycznych i pokrewnych:
   • Uczestnictwa w konferencjach, seminariach, zjazdach o różnym charakterze, kursach (od lokalnych do ogólnopolskich), odczytach Poprzez:
   • Udział w pracach kół naukowych innych ośrodków
   • Konsultacji z pracownikami naukowymi
   • Organizację wycieczek o charakterze naukowym i dydaktycznym
   • Współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia i choroby
 3. Cele i zadania Koła:
  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych
  • Poznawanie metod pracy naukowej
  • Wspieranie i organizowanie działań na rzecz osób dotkniętych chorobą czy kalectwem,
  • Wspomaganie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej dla studentów
  • Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką promocji zdrowia, profilaktyki, pomocy chorym i uzależnionym, badań z zakresu zdrowia i choroby,
  • Promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej i regionalnej
 4. Członkami Studenckiego Koła Naukowego „Medyk” są studenci wykazujący zainteresowania problematyką badawczą
 5. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Medyk” mają prawo uczestnictwa w pracach Koła
 6. Władzą Koła jest Zarząd, który w porozumieniu z Opiekunem Koła decyduje o całokształcie Koła
 7. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, w składzie:
  • przewodniczący
  • zastępca przewodniczącego
  • sekretarz
  • kronikarz
  • 1 członek
 8. Koło wspiera pracę naukowo – badawczą swoich członków, umożliwiając konsultację ze specjalistami w danej dziedzinie oraz udział w sesjach i sympozjach naukowych w miarę możliwości finansowych Uczelni
 9. Koło będzie tworzyć różne sekcje w zależności od potrzeb i zainteresowań członków
 10. Tryb ustalania statutu i jego zmian:
  • Statut i jego zmiany uchwala Zarząd informując o zmianach Opiekuna Koła i Władze Uczelni
  • Statut obowiązuje wszystkich członków Koła
 11. Niniejszy Statut uchwalono na zebraniu Koła 24.10.2006r.

Działalność Studenckiego Koła Naukowego „MEDYK”

Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2016/2017:

 1. Udział w konferencjach

Członkowie koła wystąpili podczas 15 konferencji w 7 miastach.

Łącznie wygłosili 53 referatów i przedstawili 17 posterów.

 1. Konferencje organizowane przez Koło:

– III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce”, Kielce, 07.06.2017r.,

Konferencje współorganizowane przez Koło:

– Kieleckie Dni Biznesu oraz  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie projektami- podejście interdyscyplinarne”, Kielce, 20-21.04.2017r.

– I Ogólnopolska Konferencja „Badania naukowe w teorii i praktyce”, Kielce, 04.04.2017r.

 1. Zrealizowane publikacje:

Liczba zrealizowanych publikacji, autorstwa i współautorstwa członków koła to 64 pozycji.

 1. Inne inicjatywy:

– Zorganizowanie warsztatu na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu „Cukrzyca – od teorii do praktyki”; Kielce, 16.11.2016r.

– Zorganizowanie warsztatu „Jak mówić, aby nas słuchano” na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, dnia 29.11.2016r.

– Zorganizowanie II Wydziałowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu; Kielce, 06.03.2017r.

– Pomoc finansowa zebrana przez członków SKN Medyk na rzecz Szlachetnej Paczki

– Czynny udział w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym dla Dzieci: Człowiek i nauka. W poszukiwaniu „bliskości” wiedzy, zorganizowanym na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym dnia 09.06.2017r.

 1. Szczególne osiągnięcia członków Koła:

Otrzymane przez członków koła nagrody to między innymi Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla studentów 2017, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2016/2017 oraz Stypendia Naukowe dla Najlepszych Studentów.

Sprawozdanie działalności
SKN MEDYK
Za rok 2014/2015

 1. 08-16.10.2014 r. Rekrutacja do Studenckiego Koła Naukowego Medyk
 2. SKN „MEDYK” oraz Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” byli organizatorami konferencji szkoleniowo-edukacyjnej, która odbyła się 07.10.2014r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji było „oswojenie” z wirusem HIV lekarzy internistów, ginekologów, pielęgniarek i położnych, gdyż wirus zbyt często wykrywany jest za późno, kiedy pacjentom trudniej jest skutecznie pomóc.
  Konferencję rozpoczęły : prof. dr hab. Monika Szpringer , dr n. med. Dorota Kozieł, dr Eliza Mazur- doradca Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych.

Program szkolenia:
Powitanie gości –dr Edyta Laurman – Jarząbek- koordynator i doradca Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych (Kielce, Tarnów, Kraków)
Epidemiologia HIV w Polsce i województwie świętokrzyskim – prof. dr hab. Monika Szpringer
Etiopatogeneza zakażeń HIV/AIDS. Rola lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w rozpoznaniu zakażenia HIV – dr n. med. Ewa Dutkiewicz – lekarz chorób zakaźnych.
Poradnictwo okołotestowe – doświadczenia, problemy, wyzwania – dr Eliza Mazur- doradca Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych (Kielce, Tarnów, Kraków).
Podsumowanie, dyskusja

 1. 20.11.2014r. Udział w konkursie związanym z promowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

W konkursie udział wzięły : Katarzyna Maj, Martyna Dębska.

 1. 16-17.10.2014 r. II Międzynarodowe Targi INNO-TECH EXPO, SKN MEDYK reprezentowały Katarzyna Maj i Martyna Dębska.
 2. 20.10.2014 r. Stworzenie plakatu informacyjnego oraz promowanie Punktu Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. 28.10.2014r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Jan Gierada wraz z Kierownikiem II Kliniki Kardiologii prof. dr hab. med. Marianną Janion zaprosili członków SKN MEDYK na pokaz filmu : „BOGOWIE”, w pokazie wzięli udział również bohaterowie tego filmu. SKN MEDYK reprezentowały: Katarzyna Maj i Martyna Dębska.
 4. 12.2014 r. SKN MEDYK aktywnie wspierał akcję „Obudź (w sobie) Świętego Mikołąja” Akcja polegała na zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku oraz żywności i słodyczy dla studentów zza granicy studiujących na naszym Uniwersytecie.
 5. 29.01.2015 r. Uroczyste wręczenie Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014/2015. Przewodnicząca SKN MEDYK Katarzyna Maj oraz wiceprzewodnicząca SKN MEDYK Martyna Dębska otrzymały to wyróżnienie.
 6. 12.03.2015r. SKN MEDYK brało udział w szkoleniu statystycznym w Centrum Informacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 1. 15-16.04.2015r. członkowie SKN MEYK brali czynny udział w XXIV Konferencji SKN „Człowiek i jego środowisko”.

Katarzyna Maj przedstawiła pracę pt. : „Kinesio Taping, czyli innowacyjne plastrowanie”, Martyna Dębska przedstawiła pracę pt.: „Wady postawy dzieci w wieku 8-9 lat a ich aktywność fizyczna na podstawie dwóch wybranych szkół w województwie świętokrzyskim i łódzkim”, Dagmara Kordos przedstawiła pracę pt.: „Żywność ekologiczna w opinii studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 1. 7.05.2015r. Katarzyna Maj i Martyna Dębska brały czynny udział w XV Konferencji Kół Naukowych „Nauka w obliczu przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych”, która odbyła się na WSEPiNM w Kielcach.
 2. 12.05.2015r . Katarzyna Maj i Martyna Dębska brały czynny udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie projektami – podejście interdyscyplinarne”.
 3. 10 czerwca 2015 r. odbyła się na Wydziale Nauk o Zdrowiu I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce”. Organizatorem owej konferencji było SKN Medyk.

Opracowała
Katarzyna Maj


Harmonogram działań SKN „MEDYK” na rok Akademicki 2013/2014:

1. Udział w czynnych konferencjach:
-Rzeszów – 6 grudnia 2013: II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych
-Kielce – 26-27 marca 2014: XXIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko”

2. Udział w biernych konferencjach:
-Kraków – 18 stycznia 2014: VII Karkowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy chorób zakaźnych”

3. Projekt „Szlachetna Paczka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu

4. Akcja „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”

5. Udział w III Turnieju Kręgli dla Organizacji Młodzieżowych


Rok Akademicki 2012/2013:

Udział w konferencjach naukowych:

 • Konferencja (nie tylko) naukowa NA ZDROWIE, Wrocław: Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu: 20 i 21 listopada. Udział czynny: Temat wystąpienia: „Nowe uzależnienia XXI wieku”: Klaudia Żuklińska, Justyna Papierz
 • Ogólnopolska konferencja naukowa POSKŁADAĆ NAS W CAŁOŚĆ, Katowice: Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „MERITUM”, Instytut Psychologii: 5 – 6 grudnia 2012 . Udział czynny: Temat wystąpienia: „ Rodzina alkoholowa a rodzina dysfunkcyjna” : Dominika Bebel, Magdalena Wawrzeńczyk
 • Konferencja „Zdrowie Publiczne i co dalej? Perspektywy zawodowe studentów”: Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny: 25 października 2012. Udział bierny: Dominika Bebel, Wawrzeńczyk Magdalena, Klaudia Żuklińska, Daria Skaruz, Justyna Papierz, Paulina Januchta
 • Udział w cyklu bezpłatnych wykładów Kolegium Medycznego – Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach w roku akademickim 2012/2013
 • VI Krakowska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych”, Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232 : 19.01. 2013.

Udział bierny.

SZKOLENIA:

 • Udział w szkoleniu: PROFESJONALNA AUTOPREZENTACJA Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.
 • Udział w szkoleniu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.
 • Udział w szkoleniu: ZACHOWANIA ASERTYWNE Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.
 • Udział w szkoleniu: ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.
 • Udział w szkoleniu: PANOWANIE NAD STRESEM Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.
 • Udział w szkoleniu: ZARZĄDZANIE CZASEM Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.
 • Udział w szkoleniu: LEADERSHIP I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Kielce, Akademickie Biuro Karier UJK.

Ponadto członkowie SKN MEDYK brali czynny udział w promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku Zdrowie Publiczne oraz SKN MEDYK podczas Dni Otwartych UJK, Kielce 26.10.2012.

 • sekcja warsztatowa ; Justyna Papierz, Klaudia Żuklińska, Daria Skaruz
 • sekcja seminaryjna ; Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena

W roku akademickim 2011/2012 Studenckie Koło Naukowe MEDYK wykonało następujące prace:

Praca w kole naukowym:

 • Uczestniczyło czynnie w akcjach na rzecz dzieci oraz środowiska lokalnego, które były organizowane przez członków koła
 • Organizowało Akcję Mikołajkową w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, Kielce: 06.12.2011
 • Akcja Mikołajkowa

Dnia 6 grudnia 2011 roku SKN Medyk zorganizował akcję mikołajkową w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Władysława Buszkowskiego przy ulicy Langiewicza 2 w Kielcach. Studenckie Koło Naukowe uzyskało zgodę dyrektora szpitala lek. Włodzimierza Wielgusa na rozdanie paczek dzieciom z oddziałów: chirurgicznego i ortopedycznego. Rozdano ogółem 50 paczek młodym pacjentom. Otrzymali oni od św. Mikołaja piłki, zabawki, pluszaki, książeczki malowanki, piórniki i kalejdoskopy. Prezenty uzyskaliśmy dzięki Pani doktor Aldonie Kopik, Pani profesor Monice Szpringer i studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prezenty od Mikołaja zostały rozdane przez studentów II roku Zdrowia Publicznego. Dzieci, które otrzymały paczki były w różnym wieku i ucieszyły się ogromnie z podarunków. Uśmiech dzieci wynagrodził studentom trud włożony w zorganizowanie akcji.

Akcję przeprowadzili studenci II roku I° Zdrowia Publicznego :

 1. Papierz Justyna
 2. Skaruz Daria
 3. Żuklińska Klaudia
 4. Węglińska Kamila
 5. Wierzbowska Małgorzata
 6. Gugała Monika

Organizowało Seminarium Naukowego „Nie daj szansy chorobie- postaw na zdrowie!”, Wydział Nauk o Zdrowiu UJK, Kielce 23.05. 2012.
Współpracowało z Punktem Interwencji Kryzysowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJK Kielce
Wzięło udział w organizacji Międzynarodowego seminarium naukowego „Disagio giovanile- Problemy młodzieży”, Kielce- Rzym 18-20.06.2012.
Wzięło udział w promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku Zdrowie Publiczne oraz SKN MEDYK podczas Dni Otwartych UJK, Kielce, 31.05.2012.

 • – sekcja warsztatowa ; Kosecka Justyna, Pluta Olga, Dziewisz Edyta
 • – sekcja seminaryjna ; Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena : temat wystąpienia „Zdrowe odżywianie- zapobieganie nadwadze i otyłości”

Brało bierny udział w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach,
Współpracowało ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”, Współpraca polegała na badaniach regionalnych w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
Członkowie koła zajęli I miejsce podczas XXI Sesji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko” Sekcja Humanistyczno- Społeczna za referat pt. „Kierowcy a udzielanie pierwszej pomocy- wiedza, która może ratować życie!” Kielce 18-19.04.2012. Nagroda przyznana przez Rektor UJK w Kielcach Prof. dr hab. Jacka Semaniaka. (Kosecka Justyna, Pluta Olga)

Członkowie koła zajęli II miejsca podczas XXI Sesji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko” Sekcja Humanistyczno- Społeczna za referat pt. ” Młodzi Polacy „walczą” z rakiem czy go „wspierają”?- profilaktyka chorób nowotworowych” Kielce 18-19.04.2012. Nagroda przyznana przez Rektora UJK w Kielcach Prof. dr hab. Jacka Semaniaka. (Bebel Dominika, Dziewisz Edyta)
Zorganizowano na Wydziale Nauk o Zdrowiu akcję informacyjną „Dni Ważne dla Zdrowia” w roku akademickim 2011/2012 (wszyscy członkowie SKN MEDYK)
Współorganizowano warsztaty dotyczące problematyki HIV/AIDS „Spotkanie z rzeczywistością”, UJK w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, 30.05.2012.(Justyna Kosecka, Olga Pluta, Edyta Dziewisz)
Współorganizowano oraz uczestniczono w akcji „Wampiriada”: Kielce, 23-24.05.2012. (Serwata Wioleta, Kowalska Aneta) ponadto członkowie SKN MEDYK w roku akademickim 2011/2012 działali jako wolontariusze:

 • w Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach: (19.12.2011.- 30.06.2012.)
 • Dziennym Ośrodku Socjoterapii „Rafael” (Kielce, ul. Wikaryjska 2)
 • Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym (Kielca, ul.Chęcińska 23)(Papierz Justyna, Żuklińska Klaudia, Skaruz Daria)
 • w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie (Miechów, ul. Sienkiewicza 24) ( 17.11.2011.- 30.06.2012.) Bebel Dominika

Akcje:

 • Udział w świątecznych zbiórkach żywności (zorganizowanych przez Caritas Polska i Banki Żywnościowe) 03.12.2011. , 10.12.2011., 24.03.2012. – (Papierz Justyna, Skaruz Daria)
 • Akcja „Zajączek” (paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących) Kielce 27.03.2012 (Żuklińska Klaudia, Skaruz Daria, Paierz Justyna)

Udział w Festynach:

 • rodzinnym MARSZ ŻYCIA -13.05.2012.
 • na Dzień Dziecka – 01.06.2012. (zorganizowanych przez Urząd Miasta Kielce, Caritas) (Papierz Justyna, Żuklińska Klaudia)

Udział w konferencjach naukowych:

 • Czynny udział w XXI Sesji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko”, konferencja ogólnopolska, Kielce, 18 – 19.04.2012. tytuły referatów: „Kierowcy a udzielanie pierwszej pomocy- wiedza, która może ratować życie!” (Kosecka Justyna, Pluta Olga). „Młodzi Polacy „walczą” z rakiem czy go „wspierają”?- profilaktyka chorób nowotworowych” (Bebel Dominika, Dziewisz Edyta)
 • Czynny udział w Seminarium Naukowym „Nie daj szansy chorobie- postaw na zdrowie!”, Kielce 23.05.2012. tematy wystąpień:
 • „Profilaktyka chorób nowotworowych wśród osób młodych”Dominika Bebel, Edyta Dziewisz.
 • „Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przez kierowców”Justyna Kosecka, Olga Pluta.
 • „Higiena jako najłatwiejszy sposób profilaktyki wybranych chorób”Daria Skaruz, Klaudia Żuklińska.
 • ” Hepatitis C Virus- współczesne zagrożenie”Wioleta Serwata, Aneta Kowalska.
 • „Czy rośnie nowe pokolenie z problemami kardiologicznymi?”Justyna Papierz, Kamila Węglińska.
 • Współorganizacja oraz bierny udział w międzynarodowej konferencji „Disagio giovanile- Problemy młodzieży” zorganizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz SKN MEDYK:18-20.06.2012r. Kielce- Rzym.: Kosecka Justyna, Dziewisz Edyta, Pluta Olga, Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena, Rafalska Dominika, Kowalska Aneta, Serwata Wioleta, Papierz Justyna, Żuklińska Klaudia, Węglińska Kamila, Wierzbowska Małgorzata, Gugała Monika
 • Bierny udział w konferencji„ Elastyczne formy zatrudnienia” organizowanej przez Grupę ERGO Sp.z.o.o oraz ABK UJK, Kielce, 12.01.2012 Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena, Kosecka Justyna, Dziewisz Edyta, Pluta Olga, Papierz Justyna, Skaruz Daria, Żuklińska Klaudia, Wierzbowska Małgorzata, Gugała Monika, Węglińska Kamila
 • Bierny udział w konferencji naukowej pod patronatem Sekcji „Choroby Serca u Kobiet” i Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nt. Uzależnienia u kobiet a układ krążenia, Kielce- Hotel Kongresowy EXBUD, 24.05.2012 Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena
 • Bierny udział w konferencji naukowej na KWSPZ „Promocja Zdrowia XXI wieku”, Karków 20-21.04.2012r. Żuklińska Klaudia, Skaruz Daria, Papierz Justyna
 • Bierny udział w seminarium nt. „Dolegliwości bólowe kręgosłupa w aspektach profilaktyki i samoleczenia”, Kielce, 6.03.2012. Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena
 • Bierny udział w seminarium nt „Neurologiczne problemy wieku podeszłego”, Kielce , 3.04.2012. Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena, Węglińska Kamila, Kowalska Aneta, Serwata Wioleta, Wierzbowska Małgorzata, Gugała Monika , Skaruz Daria, Papierz Justyna, Żuklińska Klaudia
 • Bierny udział w seminarium nt. „Znaczenie diety w zapobieganiu i leczeniu chorób”, Kielce, 8.05.2012. Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena, Węglińska Kamila, Serwata Wioleta, Kowalska Aneta, Wierzbowska Małgorzata, Gugała Monika, Skaruz Daria, Papierz Justyna, Żuklińska Klaudia
 • Bierny udział w seminarium nt. „Zaburzenia endokrynologiczne w wieku podeszłym”, Kielce, 12.06.2012 Bebel Dominika, Wawrzeńczyk Magdalena , Serwata Wioleta, Kowalska Aneta, Wierzbowska Małgorzata, Gugała Monika, Skaruz Daria, Papierz Justyna, Żuklińska Klaudia
 • Bierny udział w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej „STOP PEDOFILII” Kielce 15.06.2012. Serwata Wioleta, Kowalska Aneta
 • Bierny udział w projekcie „Forum Studentów Nauk o Zdrowiu- Zielona Góra 2012” Zielona Góra 22-25.05.2012. Wierzbowska Małgorzata, Gugała Monika
 • Udział w zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Kielce 4.06.2012. Serwata Wioleta, Kowalska Aneta
 • Bierny udział w seminarium naukowym „Zasady udzielania Pierwszej Pomocy osobom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Aspekty prawne, medyczne i etyczne” Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższe Seminarium Duchowne, Kielce 14.05.2012. Kowalska Aneta, Serwata Wioleta
 • Bierny udział w konferencji „Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z padaczką w środowisku szkolnym. Aspekty medyczne, psychologiczne i pedagogiczne” Kielce 20.04.2012. Małgorzata Wierzbowska, Gugała Monika
 • Bierny udział w konferencji naukowo szkoleniowej „Kobieta współczesna blaski i cienie” organizator: Uniwersytet Zdrowia Kobiety, Kielce 31.03.2012. Kowalska Aneta, Serwata Wioleta
 • Bierny udział w sympozjum „Ginekologia 2012” Kielce 21.04.2012. Serwata Wioleta , Kowalska Aneta
 • Bierny udział w sympozjum „Ból- Cierpienie- Nadzieja” Kielce 27-28.04.2012Serwata Wioleta, Kowalska Aneta
 • Udział w projekcie „Nie jestem sam”- rehabilitacja i wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – PSOUU koło w Kielcach – 01.04.2012.-31.03.2013. Papierz Justyna, Skaruz Daria

Ukończone szkolenia w ramach koła naukowego:

 • Udział w szkoleniu „Statistica kurs podstawowy” (Kosecka Justyna, Pluta Olga)
 • Udział w szkoleniu „Pisanie wniosków unijnych- jak i gdzie uzyskać dofinansowanie z UE” „Autoprezentacja w procesie rekrutacji”, „Jak skutecznie zarządzać swoim czasem” (Pluta Olga , Kosecka Justyna)
 • Udział w szkoleniu „Start do kariery” Kwiecień 2012 (Kosecka Justyna)
 • Udział w szkoleniu dotyczącym problematyki HIV/AIDS „Spotkanie z rzeczywistością”, UJK w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, 30.05.2012. (Justyna Kosecka, Olga Pluta, Edyta Dziewisz , Wawrzeńczyk Magdalena)
 • Udział w warsztatach w Kaczynie: terapia tańcem, śpiewem i zabawą, pt. „W szkole Korczaka- zabawy z pasją”, Kaczyn 17-19.02.2012 (Papierz Justyna, Skaruz Daria)
 • Uczestnictwo w cyklu szkoleń zorganizowanych przez Klub Aktywnego Studenta realizowanych w ramach projektu Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniach 13-15.03.2012. (Serwata Wioleta, Kowalska Aneta)
 • Ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży Kielce, 10-31.03.2012. (Skaruz Daria, Papierz Justyna)

 

Skład Studenckiego Koła Naukowego „Medyk”

ZARZĄD SKN MEDYK NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 • Przewodnicząca: Kamila Fortunka

Pielęgniarstwo I SUM, Tel. 733-932-237, e-mail: kamilafortunka @ gmail.com

 • Zastępca: Wiktoria Bielecka

Pielęgniarstwo I SUM

 • Sekretarz: Magdalena Kabała

Fizjoterapia I NoZ,  e-mail: magdalena.kabala @ onet.eu

Członkowie zarządu:

Żaneta Wypych, Fizjoterapia III

OPIEKUN:
prof. nadzw. dr hab. n. hum. Monika Szpringer
dr n. o kf.  Wojciech Kiebzak

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba członków koła: 34

Zakres działalności: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej oraz nauki społeczne.

Skład Studenckiego Koła Naukowego „Medyk”

 1. Bielecka Wiktoria- Pielęgniarstwo I rok, II stopień
 2. Chrut Aneta- Nauki o Zdrowiu III rok, III stopień
 3. Czwartosz Izabela- Położnictwo I rok, II stopień
 4. Dębska- Maik Martyna- Nauki o Zdrowiu, II rok, III stopień
 5. Fortunka Kamila- Pielęgniarstwo I rok, II stopień
 6. Fortunka Katarzyna- Pielęgniarstwo III rok, I stopień
 7. Gajos Anna- Pielęgniarstwo I rok, II stopień
 8. Gąska Gabriela- Pielęgniarstwo III rok, I stopień
 9. Golonka Klaudia- Położnictwo III rok, I stopień
 10. Gorzelak Martyna- Nauki o Zdrowiu III rok, III stopień
 11. Grabka Magdalena- Fizjoterapia III rok, I stopień
 12. Habik Natalia- Nauki o Zdrowiu II rok, III stopień
 13. Jaworski Piotr- Fizjoterapia II rok, II stopień
 14. Jopkiewicz Sylwia- Nauki o Zdrowiu II rok, III stopień
 15. Kabała Magdalena- Nauki o zdrowiu I rok, III stopień
 16. Kędra Jakub- Fizjoterapia II rok, II stopień
 17. Kucypera Joanna- Położnictwo I rok, II stopień
 18. Kulka Magda- Ratownictwo medyczne II rok, I stopień
 19. Kurczyna Milena- Pielęgniarstwo II rok, II stopień
 20. Lewandowska Angelika- Nauki o Zdrowiu I rok, III stopień
 21. Łapot Agnieszka- Pielęgniarstwo II rok, II stopień
 22. Maj-Gnat Katarzyna- Nauki o Zdrowiu II rok, III stopień
 23. Michalska Natalia- Ratownictwo medyczne II rok, I stopień
 24. Pankowska Paulina- Fizjoterapia I rok, II stopień
 25. Pierzak Monika- Nauki o Zdrowiu III rok, III stopień
 26. Snoch Krzysztof- Zdrowie Publiczne I rok, II stopień
 27. Szymkowska Natalia- Pielęgniarstwo II rok, II stopień
 28. Utnik Sylwia- Pielęgniarstwo II rok, II stopień
 29. Warchoł Martyna- Nauki o Zdrowiu II rok, III stopień
 30. Wasik Magdalena- Zdrowie Publiczne I rok, II stopień
 31. Wielgus Marta- Zdrowie Publiczne I rok, II stopień
 32. Witkowski Grzegorz- Zdrowie Publiczne I rok, II stopień
 33. Wypych Żaneta- Fizjoterapia III rok, I stopień
 34. Zapała Wioletta- Pielęgniarstwo I rok, I stopień+ Położnictwo II rok, II stopień

 

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok