O kierunku Zdrowie Publiczne

Ochrona zdrowia to rozbudowany kompleks stawiający przed pracownikami wiele interesujących wyzwań. To przestrzeń, która łączy aktywność w odtwarzaniu, utrzymaniu i promowaniu zdrowia, przy jednoczesnej wielowymiarowej komunikacji ze społeczeństwem. Wobec współczesnych złożoności problemów zdrowotnych wykraczających poza ramy medycyny, jakim jest zdrowie na poziomie populacji, zapobieganie chorobom, polepszanie jakości życia, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, istnieje potrzeba kształcenia profesjonalistów  i ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne to nauka obejmująca zagadnienia związane z szeroko pojętym zdrowiem całej populacji. Studia na tym kierunku dają perspektywę interdyscyplinarnego wykształcenia. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kreować politykę zdrowotną, zarządzać placówkami medycznymi prowadząc usługi konsultingu promocji zdrowia, kierować rządowymi i pozarządowymi projektami zdrowotnymi, koordynować polskie i międzynarodowe badania naukowe z obszaru zdrowia,  uczestniczyć w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej.  Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa i koniecznością profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia .

Celem działalności Collegium Medicum UJK jest wszechstronne rozwijanie i aktywizowanie studentów do udziału w życiu naukowym Uczelni i społeczeństwa oraz przygotowanie absolwentów do konsekwentnego dążenia do osiągania sukcesów i świadomego kierowania rozwojem osobistym i zawodowym. Proponowana koncepcja kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne uwzględnia i wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom krajowego i europejskiego rynku pracy.

Stały wzrost w społeczeństwie odsetka osób potrzebujących wsparcia i pomocy w realizowaniu zadań wspierających i utrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną sprzyjającą szeroko pojętemu zdrowiu stwarza potrzebę wykształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanych i profesjonalnych  pracowników zdrowia publicznego przygotowanych do szeroko pojętych działań na rzecz: promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania chorobom, działań interwencyjnych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych oraz wypełniania zadań komunikacyjno-informatycznych w ochronie zdrowia.

Szukaj