Ułatwienia dostępu

O kierunku Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne to kierunek z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
Zwiększona liczba wypadków, katastrof oraz wzrost liczby zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego postawił nowe wyzwania przez ratownictwem medycznym w Polsce. Opieka przedszpitalna, u pacjentów z zagrożeniem życia i zdrowia stała się kluczowym aspektem łańcucha przeżycia. To właśnie dzięki rozwojowi ratownictwa medycznego w Polsce pacjenci otrzymują natychmiastową oraz profesjonalną pomoc medyczną. Rośnie więc zapotrzebowanie na zawód ratownika medycznego, który jest filarem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ustawa o Państwowy Ratownictwie Medyczncznym (PRM) stawia szczegółowe kryteria, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać tytuł Ratownika Medycznego. Studia na kierunku ratownictwo medyczne dają bogate i rzetelne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu ratownika medycznego. Studenci podczas trzy letnich studiów licencjackich uczą się wykonywać medyczne czynności ratunkowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, poznają szczegółowo anatomię i fizjologię człowieka, a także farmakologię. Szczegółowy plan kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest zgodny z Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.  

W toku studiów studenci realizują zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w oddziałach klinicznych: kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, neurologii, psychiatrii, ortopedii, okulistyki, laryngologii, urologii, neurochirurgii, ortopedii i pediatrii oraz intensywnej terapii. Zajęcia odbywają się także w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W ramach ćwiczeń praktycznych na Uczelni prowadzone są symulacje wysokiej wierności, symulacje zdarzeń masowych czy ćwiczenia umiejętności na specjalnych trenażerach

Atrakcyjną część studiów stanowią także dwa obozy kondycyjne z zakresu ratownictwa górskiego oraz wodnego, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W toku studiów każdy ze studentów podlega ewaluacji osiąganych przez niego efektów uczenia się w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Poza egzaminami pisemnymi i ustnymi formami oceny postępów w nauce wykorzystywane są także metody: mini CEX (ang. Mini Clinical Examination) - skrócony egzamin kliniczny oraz OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) lub mini-OSCE, czyli obiektywny, strukturyzowany egzamin kliniczny wykorzystywany dla oceny umiejętności.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach ratownictwa medycznego, zespołach wczesnego reagowania, dyspozytorniach medycznych, w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych służbach ratowniczych takich jak WOPR, GORP, TOPR, jednostkach straży pożarnej. Absolwent posiada również kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy prowadząc działalność szkoleniową. Może on wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy.

Szukaj