Absolwent dla Regionu

loga fundusze europejskie pl ujk eu

BIURO PROJEKTU:

Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK
w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu p. 9A, tel. 41 349 69 54
Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-516 Kielce

OŚ PRIORYTETOWA: III. SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
DZIAŁANIE: 3.1 KOMPETENCJE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
NUMER NABORU: POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od: 2017-02-01 do: 2020-12-31

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu pn. „Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” to podniesienie kompetencji osób  uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Programy na kierunkach Fizjoterapia i Kosmetologia są innowacyjne i zostały dostosowane do potrzeb gospodarki, społeczeństwa i regionalnego rynku pracy. Programy te pozwolą na rozwój kwalifikacji przyszłych absolwentów co zwiększy możliwość zatrudnienia na rynku pracy.

Tytuł projektu: „Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Działanie 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konkurs numer: 1/NPK/POWR/3.1/2016

Termin realizacji:

01.02.2017 do 31.12.2020 r.

Budżet projektu:

986 748,00 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 84,28 %  –  831631,21 zł.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 112 studentów/ek I stopnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunkach:

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19
kierunki:
Fizjoterapia – 80 studentów/ek
Kosmetologia – 40 studentów/ek

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
kierunek:
Pedagogika specjalność Gerontologia społeczna – 20 studentów/ek

Projekt zakłada wzrost kompetencji zawodowych studentów poprzez:

  • Przygotowanie programów kształcenia przez nauczycieli akademickich przy współpracy pracodawców włączających w treści programowe praktyczne elementy edukacji na ww. kierunkach.
  • Realizację zajęć dydaktycznych na ww. kierunkach z dostosowanym programem kształcenia do potrzeb gospodarki, społeczeństwa i regionalnego rynku pracy  zgodnie z RSI województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych studentów na wybranych kierunkach/specjalności.

Rekrutacja kandydatów na studia:

  • Rejestracja kandydatów na studia w formie elektronicznej pod adresem internetowym https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja
  • Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, UJK zapewni dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji
  • Kryteria rekrutacyjne: konkurs świadectw maturalnych

Kierunek: FIZJOTERAPIA
Stopień kształcenia: STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Forma studiów: STACJONARNE
Ilość semestrów: 10
Planowana liczba studentów objętych projektem: 80
Rok akademicki rozpoczęcia kształcenia: 2017/2018
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: mgr Paulina Zięba
Al. IX Wieków Kielc 19A 25-516 Kielce p. 9 Tel. 41 349 69 03, 41 349 69 45

Kierunek: KOSMETOLOGIA
Stopień kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Forma studiów: STACJONARNE
Ilość semestrów: 6
Planowana liczba studentów objętych projektem: 40
Rok akademicki rozpoczęcia kształcenia: 2017/2018
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: mgr Monika Michalak
Al. IX Wieków Kielc 19A 25-516 Kielce Tel. 41 349 69 45

BIURO PROJEKTU:

mgr Magdalena Tofil
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-516 Kielce, p. 9A, tel. 41 349 69 54

mgr Agnieszka Łomińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Funduszy Europejskich
Ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, p. 207, tel. 41 349 72 33

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. Wnioskodawca zaplanował skierowanie wsparcia dla tych kierunków, które wpisują się w działania Inteligentnej Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego w obszar Turystyki Zdrowotnej i Prozdrowotnej.

Plików:
Data-2633piątek, 05 listopad 2021 11:12
Wielkość pliku-2633 709.13 KB
Pobierz-2633 42

Data-2631piątek, 05 listopad 2021 11:12
Wielkość pliku-2631 342.49 KB
Pobierz-2631 41

Data-2632piątek, 05 listopad 2021 11:12
Wielkość pliku-2632 575.48 KB
Pobierz-2632 43

Data-2630piątek, 05 listopad 2021 11:12
Wielkość pliku-2630 636.55 KB
Pobierz-2630 43