MEDREH

MEDREH – budowa i wyposażenie obiektu naukowo – dydaktycznego UJK przy al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia

FunduszeEU 300x139 WOJsw 188x88 UE 300x105

 

nwestycja rozbudowy budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy al. IX Wieków Kielc 19 zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego budynku dydaktycznego, na terenie uzbrojonym będącym własnością Uczelni. Projekt zakłada wybudowanie 2 budynków (budynek dydaktyczny i budynek Zakładu Anatomii) oraz wyposażenie nowo powstałych pracowni w niezbędny do procesu naukowo-dydaktycznego nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Serce  obiektu będzie stanowił ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ wydzielony lokalizacyjne jako odrębny segment z pracowniami :

  • konserwacji i preparatyki zwłok,
  • anatomii rozwojowej,
  • struktur morfologicznych,
  • antropologiczną i antropometryczną,
  • anatomii ultrasonograficznej,
  • multimedialnych prezentacji anatomicznych,

 

Studenci kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne zyskają nowe pracownie:  fizjologii,  patomorfologii, patofizjologii,  higieny i epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, farmakologii, immunologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, etyki lekarskiej, fantomów Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt medyczny i  naukowy niezbędny do prowadzenia badań i dydaktyki na kierunkach medycznych wyniesie  ok. 7,1 mln.zł.

Całkowity koszt projektu: 32 145 136,54 zł  PLN w tym:
27 323 366,06 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
4 821 770,48 zł – wkład własny (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa)

Cel Projektu

  • Zwiększenie dostępności do nowych oraz innowacyjnych technologii medycznych dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych poprzez stworzenie możliwości prowadzenia wdrożeniowych prac badawczych
  • Promowanie Uniwersytetu i regionu świętokrzyskiego w zakresie świadczenia wysokospecjalistycznych usług medycznych
  • Przygotowanie zaplecza pod uruchomienie pierwszego w regionie kierunku lekarskie
logo dla rozwoju województwa świętokrzyskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa