Ułatwienia dostępu

Wyniki wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Znakomite wieści napłynęły z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, które opublikowało wyniki wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Studenci i absolwenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znaleźli się w ścisłej czołówce!

Przypomnijmy, że Lekarski Egzamin Końcowy to kluczowy test decydujący o uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu. Wyniki LEK są rozpatrywane w czterech kategoriach:
a)    Wyniki zbiorcze;
b)    Wyniki lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach;
c)    Wyniki lekarzy, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu;
d)    Wyniki lekarzy zdających egzamin po raz pierwszy;

Szczególnie cieszą rezultaty studentów, którzy zdawali LEK po raz pierwszy (88 osób). W tej kategorii Uniwersytet Jana Kochanowskiego zajął trzecie miejsce, ustępując jedynie Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie.

Uwzględniając wyniki zbiorcze, studenci i absolwenci UJK (170 osób) uzyskali średnią 163,52, co zapewniło ósme miejsce wśród 19 krajowych uczelni kształcących lekarzy.

Dokładne wyniki można znaleźć na stronie Centrum Egzaminów Medycznych - https://www.cem.edu.pl/lep_s.php

Wysoka pozycja studentów i absolwentów Collegium Medicum UJK została podkreślona podczas obrad Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych we Wrocławiu (21.04.2023 r.), które były poświęcone kształceniu na kierunkach medycznych.

Wszystkim zdającym, zarówno z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, jak i pozostałych uczelni, składamy serdeczne gratulacje.

źródło: https://ujk.edu.pl/news/?id=6361&c=4

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ODGRYWANIE ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT:
ODGRYWANIE ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO
na zajęciach praktycznych dla studentów/ek Ratownictwa Medycznego
pn.: „LETNIA SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO”
w ramach projektu „Okno na Świat– zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego

Zapraszamy do składania ofert na odgrywanie roli pacjenta standaryzowanego/symulowanego podczas zajęć praktycznych pn.: „Letnia Szkoła Ratownictwa Medycznego” realizowanych dla studentów/ek Ratownictwa Medycznego w ramach projektu „Okno na Świat – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego studenci Collegium Medicum kierunku Ratownictwo Medyczne będą podnosić swoje kompetencje zawodowe trenując scenariusze skomplikowanych przypadków medycznych na symulatorach i z udziałem pacjentów standaryzowanych.

Odgrywanie roli pacjenta standaryzowanego podczas realizacji zajęć w ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego polegać ma na naśladowaniu/symulowaniu specyficznych sytuacji klinicznych, określonych w opracowanym wcześniej przez specjalistów scenariuszu zajęć (scenariuszu określonego przypadku medycznego), odgrywając rolę stosownie do sytuacji i potrzeb nakreślonych w danym scenariuszu.

Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

  • podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu zadania w ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego;
  • odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach, zgodnie ze scenariuszem zajęć;
  • poddania się zabiegom w celu realistycznego przygotowania pacjenta standaryzowanego i jego charakteryzacji do odpowiedniej roli.

WYMAGANIA DLA PACJENTA STANDARYZOWANEGO:

Osoba w przedziale wiekowym 18-50 lat, która posiada wykształcenie medyczne lub jest w trakcie jego uzyskiwania, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, u której nie występują przeciwwskazania do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego, które dotyczą zaburzeń psychicznych.

Wymagana liczba pacjentów standaryzowanych: min. 2 osoby - maks. 4 osoby (1 osoba może złożyć ofertę na min. 12 godz. dydaktycznych - maks. 24 godziny dydaktyczne)

Czas zaangażowania dla jednej osoby: min. 12 godzin dydaktycznych (4 godziny dziennie przez 3 dni) – maks. 24 godziny dydaktyczne (8 godzin dziennie przez 3 dni)

Maksymalna stawka wynagrodzenia za godzinę dla pacjenta symulowanego: 25 zł brutto

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 5, 6, 7 maja 2023 r.

budynek Collegium Medicum UJK wraz z jego otoczeniem

Osoby chętne proszone są o złożenie wypełnionego formularza do Biura Projektu, tj. do pokoju nr 2/19 budynek D Collegium Medicum UJK lub podpisanego i zeskanowanego pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24.04.2023r. do godziny 12:00.

O wyborze kandydata decydują w następującej kolejności:

  • fakt spełnienia wymaganych w ogłoszeniu kryteriów,
  • proponowana kwota usługi, skalkulowana za 1 godzinę
  • kolejność zgłoszeń (w przypadku ofert spełniających kryteria i w tej samej proponowanej kwocie/stawce za godzinę) 

Z wybranymi kandydatami zostanie podpisana umowa.

Plików:
Data-7878czwartek, 20 kwiecień 2023 12:12
Wielkość pliku-7878 5.26 MB
Pobierz-7878 45

Otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

W dniu 14 kwietnia 2023 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM). W programie wydarzenia znalazły się m.in. konferencja naukowa, pokazy i warsztaty tematyczne.

11 osób przecina wstęgę prof. S. Głuszek prof, D. Kozieł dr P. Wolak prof. M. Janion prof. B. Wożakowska-Kapłon poseł A. Jarubas senator K. Słoń prof. A. Gałuszka dyr. S. Adamiec

Uroczystość rozpoczęła się od słów powitania, które do przybyłych gości skierował prof. dr hab. Stanisław Głuszek.  Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego opowiedział o staraniach władz i pracowników uczelni na rzecz budowy WCSM, a także podkreślił rolę nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

W Centrum Symulacji Medycznej, poza dotychczasowymi możliwościami nauczania, coraz większe znaczenie będzie miała robotyka i sztuczna inteligencja. (…) Otwierając dzisiaj WCSM rozwijamy nasze umiejętności. Choć zachwycamy się możliwościami w zakresie symulacji medycznej, to jednak nie możemy bezkrytycznie zachłysnąć się postępem technologicznym - mówił prof. Głuszek.

Następnie list gratulacyjny w imieniu Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka odczytał Sławomir Adamiec. Dyrektor Generalny MEiN podkreślił, że z radością obserwuje rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którego jest absolwentem.

Jako kolejny głos zabrał dr n. med. Przemysław Wolak. Prodziekan ds. kształcenia w Collegium Medicum przypomniał, że Centrum powstało w ramach projektu „MEDICUS - centrum symulacji medycznej UJK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oficjalną część wydarzenia zwieńczyło tradycyjne przecięcie wstęgi przez prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, Sławomira Adamca, dr. n. med. Przemysława Wolaka, europosła Adama Jarubasa, senatora Krzysztofa Słonia, przewodniczącego kieleckiej Rady Miejskiej Jarosława Karysia, Prorektor ds. Medycznych dr hab. n. o zdr. prof. UJK Dorotę Kozieł, Dziekan Collegium Medicum prof. zw. dr hab. n. med. Mariannę Janion oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych dr hab. n. med. prof. UJK Beatę Kręcisz. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów i pracowni WCSM.

Drugą część spotkania wypełniła sesja naukowa, w której głos zabrali młodzi naukowcy reprezentujący m.in. Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Krakowską im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Przedmiotem konferencji, moderowanej przez dr hab. n. hum. prof. UJK Grażynę Nowak-Starz, dr n. med. Agatę Michalską oraz dr. n. med. Przemysława Wolaka, było zastosowanie centrów symulacji medycznych w nauczaniu medycyny, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Równocześnie z sesją naukową trwały warsztaty szkoleniowe. Prowadzący ją lek. Michał Bączek przygotował m.in. pokazy przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych, opieki okołoporodowej nad noworodkami oraz podstaw szycia chirurgicznego.

W skład Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej weszły znakomicie wyposażone sale egzaminacyjne OSCE, OIOM, blok operacyjny z myjnią chirurgiczną i pomieszczeniem kontrolnym, sala z symulatorem karetki, sala nauczania umiejętności chirurgicznych i nauczania umiejętności klinicznych oraz sala wirtualnej rzeczywistości. W ramach projektu MEDICUS doposażone zostały także sale symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) oraz sale umiejętności pielęgniarskich.

List gratulacyjny dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki

List gratulacyjny Piotra Brombera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

https://ujk.edu.pl/news/?id=6353&c=4

Otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Wiedza edukacja

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

14 Kwietnia 2023r. godz. 12.30 Aula 0/13a
budynek Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

 

12.00 – 12.30 Rejestracja uczestników

12.30 – 14.30 Uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UJK

14.30 – 15.00 Przerwa kawowa

Sesja naukowa:
15.15 – 17.20 Konferencja aula D 0/13a

Prowadzący sesję prof. UJK dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, 

dr n. med. Agata Michalska, dr n. med. Przemysław Wolak

 

Sesja szkoleniowa:
15.15 – 18.00 Warsztaty tematyczne (sale symulacji medycznej)

Prowadzący lek. Michał Bączek

 

Życzenia Wielkanocne

zyczenia wielkanoc2023

Nasza przedstawicielka w Komisji Ewaluacji Nauki

Prof. dr hab. Edyta Suliga z Collegium Medicum UJK znalazła się w składzie Komisji Ewaluacji Nauki na najbliższą, czteroletnią kadencję.

Nominacje nowym, 34 członkom Komisji Edukacji Nauki wręczono w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do zadań komisji należy między innymi przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

Komisja sporządza też opinie i oceny w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy, ewaluuje jakość kształcenia w szkołach doktorskich. Eksperci sporządzają też analizy w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Współpracuje także z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

W nowej kadencji swojego przedstawiciela w komisji będzie miał Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Prof. dr hab. Edyta Suliga w 1991 roku uzyskała tytuł magistra biologii za pracę p.t. „Dziedziczenie układu linii papilarnych dłoni i stóp w rodzinie wielopokoleniowej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Kaczanowskiego, w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

W kolejnych latach prof. Edyta Suliga podjęła badania, których celem była ocena rozwoju morfofunkcjonalnego, sposobu żywienia i wybranych elementów stylu życia dzieci i młodzieży oraz ich społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Była pierwszą osobą, której Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nadała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. W ubiegłym roku otrzymała nominację profesorską podpisaną przez Prezydenta RP. Jest autorką lub współautorką ponad 130  prac naukowych.

W skład Komisji Ewaluacji Nauki wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Do komisji weszło także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kadencja KEN rozpoczęła się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r.

oprac. pio, MEiN

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok