Ułatwienia dostępu

Nowe Perspektywy

Nowe Perspektywy

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17

Tytuł projektu: NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2022-12-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Szukaj